هدیه به دومی ها

فصل 1

 

1-کدام عبارت نادرست است؟

1)زنجیره نشاسته بدون انشعاب یا گاه انشعاب دار است.              2)پلی ساکاریدها بیشتر در ساختار سلول و نیز استحکام آنها نقش دارند.

3)از هیدرولیز گالاکتوزقند گلوکز و آب تولید می شود.          4)هیدرولیز سلولز در بدن گاو و موریانه امکان پذیر است.

2-کدام یک در گرمای زیاد خواص خود را از دست نمی دهد؟

1)لسیتین                   2)رنین                3)گاماگلوبولین                     4)کازئین

3-فراوان ترین هیدرات کربن موجود در طبیعت کدام است؟

1)ساکارز                  2)سلولز                    3)گلیکوژن                 4)نشاسته

4- هر گاه 7مولکول آمینو اسید با هم ترکیب شوند چند مولکول آب حاصل می شود؟

1)6                  2)7                     3)14                      4)12

5- فراوان ترین مواد موجود در سلول جانوری کدامند؟

1)پروتئین ها                   2)چربی ها                    3)نمک های معدنی                  4)هیدرات های کربن

6- اهمیت ساخته شدن هیدرات ها کربن درشت مولکول در چیست؟

1)صرفه جویی در محل ذخیره     2)شباهت به ترکیبات دیگر سلول      3)آسانی مصرف      4)دارا بودن انرژی زیادتر

7-در مورد ویژگی های آنزیم ها کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

1)همه ی آنزیم ها درPH نسبتاً قلیایی فعالیت می کنند.       2)همه ی آنزیم ها از جنس پروتئین بوده و عمل آنها اختصاصی است.

3)هر آنزیم به طور اختصاصی عمل می کند ولی جنس شیمیایی آن پروتئینی یا غیر پروتئینی است.

4)هر آنزیم بر روی یک دسته خاص از غذاها اثر دارد و نوع PH محیط مهم نیست.

8- شباهت نشاسته ، سلولزو گلیکوژن از چه نظر بیش تر است؟

1)نوع آرایش واحد های ساختمانی  2)نوع آنزیم هایی که بر آنها اثر می گذارند  3)نوع واحد های ساختمانی   4)تعداد واحد های ساختمانی

    با توجه به معادله ی زیر به پرسش ها پاسخ دهید :                                                                                                                                                                                  A                                               C             D                                               

             C6H12O6 + C6H12O6   <---مادهB----  C12H22O11 + H2O

             

9- ماده B از کدام گروه است؟   1) قند ساده         2) لیپید        3) اسید نوکلئیک        4) پروتئین

10- معادله از چه نوع است؟     1) سنتزآبدهی      2) اکسیداسیون گلوکز    3) هیدرولیز     4) تنفس هوازی

11-اگر ماده D به مقدار زیاد در سلول حاصل آید نامش را چه می گذارند؟

1) فرآورده متابولیسم     2) فعال کننده آنزیم      3) ذخیره غذایی     4) ماده دفعی

12- ماده C را چه می نامند؟   1) دی ساکارید     2) مالتوز     3) ساکاروز    4) لاکتوز

13- علت اختصاصی بودن عمل آنزیم چیست ؟   1) نوع PH محیط    2) نوع آنزیم ترشح کننده   3) درشتی مولکول  4) شکل مولکول

 

15- دمای زیاد به این سبب باعث مرگ جانداران می شود که:  1) آنزیم ها را غیر فعال می کند.  

2) تجزیه ی ترکیبات آلی را به همراه دارد .   3) مواد سمی ایجاد می شود.          4) PH  بدن را تغییر می دهد.

16- انرژی مورد استفاده سلول از چه ماده ای تاً مین می شود؟

1) هیدرات های کربن       2) قندهای ساده    3) آدنوزین تری فسفات     4) تری گلیسریدها

17- کدام هیدرات کربن از گیاهان حاصل نمی آید؟   1) گلوکز   2) سلولز   3) گالاکتوز     4) نشاسته

18- هیدرات های کربن در درجه اول به کدام منظور در سلول مصرف می شود؟

1) ساختن پروتوپلاسم   2) تولید انرژی     3) ذخیره سازی غذا     4) تنظیم فعالیت های سلول

19- منبع مستقیم و عمومی تاً مین انرژی ATP در سلول چیست؟   1) ADP   2) گلوکز    3) نشاسته   4) هر گونه قند

20- کدام یک صرف انرژی را در بدن جانداران بهتر به اثبات می رساند؟

1) حرکت        2) تولید گرما     3) سنتز مواد          4) تجزیه مواد

21- کدام فرآیند در برگیرنده ی فرآیندهای دیگر است ؟ 1) فتوسنتز   2) متابولیسم    3) تنفس     4) تغذیه

22- کدام یک عمل آمیلاز را نشان می دهد؟

 

1) نشاسته             گلوکز  2) نشاسته            مالتوز   3) گلیکوژن            گلوکز     4) مالتوز           فروکتوز

                                                                     فصل 2

23- کدام یک بین تریکودینا و سلول های سازنده ی بدن انسان مشابه نیست؟

1) وجود هسته          2) مژه          3) غشای پلاسمایی      4) دهان سلولی

24- اگر در زیر میکروسکوپ اندازه ی واقعی یک نمونه 100 میکرون و اندازه ی تصویر 80 میلی متر باشد کدام یک مقیاس آن است؟

1)800/1                     2)80/1               3)20/1                    4) 40/1

25- کدام یک در سلول سرخس عمل گوارش سلولی را انجام می دهد؟

1) لیزوزوم            2) واکوئل مرکزی         3)   کلروپلاست          4) سانتریول

26- به ترتیب در سلول کلرانشیم و آنابنا محل ریبوزوم ها کجاست؟

1) استروما- ماتریکس    2) ماتریکس- سیتوپلاسم    3) سیتوپلاسم- استروما    4) ماتریکس- استروما

27- کدام یک مثالی از اگزوسیتوز است؟

1) بیگانه خواری         2) ترشح آنزیم         3) جذب مایعات از محیط          4) مبادله مواد جامد بامحیط

28- کدام اندامک در سلول های بشره پوست آدمی وجود دارد اما در سلول های بشره برگ گیاهان گلدار یافت نمی شود؟

1) سانتریول           2) غشای پلاسمایی        3) میتوکندری         4) ریبوزوم

29- کدام یک از موارد زیر در خلاف جهت شیب غلظت صورت می گیرد؟

1) اسمز      2) انتشار تسهیل شده         3) انتشار ساده          4) انتقال فعال

30- کدام یک از اندامک های زیر در فعالیت های تنفس دخالت دارد؟

1) شبکه آندوپلاسمی       2) میتوکندری     3) دستگاه گلژی         4) لیزوزوم

 

32- ساخته شدن پروتئین ها از اسیدهای آمینه بر روی کدام بخش از سلول صورت می گیرد؟

1) دستگاه گلژی               2) میتوکندری                3) ریبوزوم               4) سانتریول

33- ترشح مواد توسط کدام یک از اندامک ها صورت می گیرد؟

1) پلاست ها            2) شبکه آندوپلاسمی           3) ریبوزوم             4) دستگاه گلژی

34- کدام یک از اندامک های زیر در عمل ذخیره مواد نقش ندارد؟

1) دستگاه گلژی                   2) لیزوزوم                  3) پلاست ها              4) واکوئل ها

35- به طور معمول خروج آنزیم ها از سلول های غدد گوارشی بر مبنای کدام است؟

1) اگزوسیتوز و مصرف انرژی       2) اگزوسیتوز بی مصرف انرژی         3) انتشار تسهیل شده          4) انتشار ساده

36- از ضمائم ذیل کدام بر روی شبکه آندوپلاسمی قرار دارد؟

1) ریبوزوم                2) لیزوزوم               3) سانتریول                4) میتوکندری

37- فشار اسمزی با کدام عبارت بهتر بیان می شود؟

1) تمایل به جذب آب          2) هرگونه محلول آب دار       3) محلول غلیظ            4) محیط داخل سلول

38- نمک از قدیم به عنوان ماده ضد عفونی کننده به کار می رفته است زیرا این ماده در سلول باکتری ها:

1) حالت پلاسمولیز پدید می آورد.   2) ایجاد مسمومیت می کند.  3) دستگاه آنزیمی را مختل می کند . 4) مانع فرآیندهای رشد می شود.

39- منشاً احتمالی ریبوزوم ها کدام است؟   1) هسته        2) کروموزوم     3) هستک     4) میتوکندری

40- کدام صحیح است؟        1) اسمز برای مایعات و انتشار برای گازهاست.        2) اسمز حالت خاصی از انتشار است.

  3) در اسمز بر خلاف انتشار پرده وجود ندارد .             4) در اسمز مواد از جای بیشتر به محل کمتر می روند.

41- وظیفه تنظیم مقدار آب در سلول بر عهده کدام اندامک است؟

1) لیزوزوم                  2) واکوئل              3) شبکه آندوپلاسمی               4) غشای پلاسمایی

42- علت نرم شدن گوشت قبل از فساد در شرایط معمولی چیست؟

1) ازبین رفتن دیواره سلولی      2) پاره شدن غشای لیزوزوم ها   3)پاره شدن غشای واکوئلی      4) فعالیت میکروب ها

43- گرم ترین اندام داخلی کبد است. پس در سلول های کبدی……… باید فراوان باشند.

1) ریبوزوم ها          2) دستگاه گلژی           3) میتوکندری ها            4) لیزوزوم ها

44- کدام عامل در تعیین شکل سلول نقش بیشتری دارد؟     1) کار        2) حجم           3) ترکیبات درونی        4) محیط زیست

45- ساخته شدن ATP از ADP در داخل کدام یک صورت می گیرد؟

1) شبکه آندوپلاسمی               2) ریبوزوم                 3) میتوکندری           4) دستگاه گلژی

46- اگر یک نمونه میکروسکوپی  ?/?mmداشته باشد طول آن در میکروسکوپی با بزرگنمایی کلی 100 چقدر خواهد بود؟

1) mm 5/0          2) mm 5          3)  mm 50         4) mm  500  

47- تورژسانس در گیاهان هنگامی است که:                                                                                                                 1) فشار اسمزی درون سلول کمتر از بیرون سلول است.                         2) فشار اسمزی درون سلول بیشتر از بیرون سلول است.

3) سلول با انتقال فعال مقداری آب از دست بدهد .                                  4) فشار اسمزی بیرون و درون سلول برابر باشد.

48- کدام یک در سلول های مختلف فرق می کند؟

1) میتوکندری                   2) ریبوزوم                   3) DNA                   4) گلژی

 

 

فصل 3

49- کدام یک عمل نوروگلیا نیست؟

1) تغذیه                   2) عایق سازی                    3) حفاظت                  4) پاسخ به محرک

50- در کدام یک بافت پوششی از نوع استوانه ای یک لایه ای و در کدامیک سنگفرشی چند لایه ای است؟

1) مری – مویرگ      2) روده – مری     3) نفرون – پوست    4) اتاقک هوایی شش ها – نای

51- کدام سلول زیر فاقد واکوئل است؟

1)پارانشیم                   2)اسکلرئید                 3)کلرانشیم             4)هیچکدام

52- کدام یک در موردسلول ماهیچه قلبی صحیح نیست؟

1)چند هسته ای است       2)مخطط است        3)تک هسته ای است       4)موارد 1و2

54-کدام بافت ها ی گیاهی نقش مشابه بافت های غضروفی واسخوانی در جانوران دارند؟

1)تراکئیدها وکلرانشیم        2)کلرانشیم واسکلرئیدها        3)فیبرها وتراکئیدها        4)کلانشیم وفیبرها

55- اسکلرئید وفیبر به ترتیب جزء کدام سلول ها هستند؟

1)کلانشیم ،اسکلرانشیم        2)اسکلرانشیم ،پارانشیم        3)اسکلرانشیم ،اسکلرانشیم        4)اسکلرانشیم ،کلانشیم

56- کم بودن ضخامت منطقه پوست وقرار گرفتن دسته آوندهای چوب-آبکش روی چند دایره ی متحد المرکز ویژگی کدام گیاه است؟

1)لوبیا             2)ذرت            3)کاج                   4)نخود

57-بافت های جانوری به این علت از بافت های گیاهی نرم ترند که:

1)سیتوپلاسم رقیق تری دارند.   2)تعداد سلول های کمتری دارند.   3)سلول هایشان کوچکتر است.   4)سلول هایشان دیواره اسکلتی ندارد. 

58- گوناگون ترین سلول ها را در کجا می تون یافت؟

1)خون             2)ماهیچه              3)پوشش دهان                 4)دیواره ی معده

59-انقیاض در کدام یک سریع تر صورت می گیرد؟

1)دیواره ی مری                2)دیواره ی معده                 3)دیواره ی رگ           4)دیافراگم

60-بافت غده ای در واقع نوعی بافت ……… است؟

1)پوششی             2)پیوندی               3)مخاطی            4)مستقل

61-دفع مواد به صورت وزیکول چه نام دارد و در سلول های کدام بافت دیده می شود؟

1)فاگوسیتوز- سلول های ترشحی    2)آندوسیتوز- بافت چربی  3)اگزوسیتوز- بافت ترشحی   4)آندوسیتوز- بافت پیوندی

62- واکوئل ها در کدام یک از سلول های زیر تمایز یافته است؟

1)نورون             2)سلول کبدی              3)سلول بافت پارانشیم          4)سلول بافت چوب پنبه

63-در کدام گروه از بافت های زیر قرابت ساختمانی وجود دارد؟

1)پوششی- غده ای- پیوندی     2)پیوندی- غضروفی- استخوانی    3)پارانشیم- تراکئیدها- آوندها    4 )فیبر چوبی- فیبر سلولزی-تراکئیدها

64-آوندهای چوبی اصولاًبه کجا ختم می شوند؟

1)ساقه               2)برگ             3)گل               4)میوه

65-سلول های کلانشیمی از چه نظر با سلول های پارانشیمی شباهت دارند؟

1)قطر دیواره           2)زنده بودن          3)شکل ظاهری          4)محل پیدایش

66-مطمئن ترین راه تشخیص مقطع میکروسکوپی ساقه از ریشه کدام است؟

1)وضع استوار آوند ها        2)وجود تارهای کشنده            3)قطر استوانه مرکزی               4)وجود

نمونه سوال خرداد زیست دوم

1- چهار گروه از گروه های اصلی پروتئین ها را نام ببرید.

2- چهار راه انتقال مواد بین سلول و محیط خارج سلولی را بنویسید.

3- الف) دو نوع سلول اسکلرانشیمی که در گیاهان یافت می شوند کدامند؟

ب) دو مورد از وظایف بافت چربی در بدن را بنویسید.

4- مراحل اصلی تغذیه و گوارش را در جانوران نام ببرید.

5- آنزیم های شیره ی معده چه نام دارند و چه عملی انجام می دهند؟ (دومورد)

6- محل هر یک را بنویسید: کبد – دوازدهه – روده ی کور – پیلور

7- نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنویسید: کرم خاکی -  ماهی – ملخ – غاز وحشی

8-  الف) در شخصی حجم تنفسی 6000 میلی لیتر در دقیقه و سرعت تنفس 40 بار در دقیقه است، مقدار هوای جاری در این شخص را محاسبه کنید. ب) تنفس سلولی و فتوسنتز هر یک در کدام اندامک سلولی انجام می پذیرد؟

9- تفاوت گردش خون باز با بسته را با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.

10- ابتدا و انتهای هر یک از دو گردش خون کوچک و بزرگ در آدمی چه حفره ای از قلب است؟

11- لایه های مختلف دیواره ی قلب را نام ببرید. مهم ترین ویژگی ماهیچه ی قلب چیست؟

12- چه عواملی در بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلب موثرند؟ ( چهار مورد)

13- انواع گرانولوسیت ها را نام برده و بنویسید کدام یک در عفونت های انگلی افزایش می یابد؟

14- از عوامل موثر در تعرق چهار مورد را نام ببرید.

15- با استفاده از کاغذ کلرید کبالت آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد تعداد روزنه ها در سطح زیرین برگ یک گیاه  بیش تر از سطح بالایی آن است.

16- الف) کلیه ها چگونه PH محیط داخلی را ثابت نگه می دارند؟ ب) نقش بادکنک شنا در ماهی و نقش بالک در پرنده چیست؟

17- تفاوت مفصل گوی و کاسه ای با لولایی را همراه با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.

18- چهار مورد از مزایای ورزش را نام ببرید.

19- الف) تفاوت حرکت خودبخودی با القایی چیست ؟ ب) اگر مخروط باز شده ی کاج را داخل آب قرار دهیم چه می شود؟ این حرکت از چه نوعی است؟

20- قسمت های مشخص شده در شکل را نام گذاری کنید.( شکل نفرون رسم شده بوده است.)

 

نمونه سوال دیگر

 

 

?- صحیح یا غلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص نمایید. 75/1

الف-  دیواره سلولی باکتریها و قارچها به دلیل تک سلولی بودن دارای منفذ است.

ب-  ریبوزوم در درون اندامکهایی مانند میتوکندری نیز دیده می شود.

ج-  سلولهای ماهیچه قلبی خط دار و منشعب است.

د-  پپسین نوعی پروتئاز محسوب می شود.

ه-  مونوسیتها سلولهایی هستند که هرگز در خون دیده نشده و عمل بیگانه خواری دارند.

و-  همه مهره داران اسکلت درونی دارند.

ز-  تنجش نوعی جنبش گیاهی بدون اثر محرک خارجی است.

2- مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید: 25/1

الف- از هیدرولیز کدامیک مونومرهای یکسانی بدست می آید؟

         1- لاکتوز                      2- مالتوز                      3- ساکارز                     4- گالاکتوز

ب- در تنفس آرام و طبیعی حرکت کدام ماهیچه عامل اصلی افزایش حجم قفسه سینه میباشد؟

        1- بالا برنده قفسه سینه      2- دیافراگم              3- پایین برنده قفسه سینه     4- شکمی

ج- موج p در الکتروکاردیوگرام معرف فعالیت الکتریکی کدام قسمت است؟

        1- دهلیز چپ و راست     2- قسمت راست قلب     3- قسمت چپ قلب        4- بطن چپ و راست

د- کدامیک از ملکولهای زیر در نفرونها بصورت جذب فعال مجددا"  باز جذب میشود؟

        1- اوره                        2- یون پتاسیم               3- گلوکز                         4- یون هیدروژن

ه- در کدام بخش سارکومر فقط رشته های قطور وجود دارد؟

        1- تیره                        2- روشن                      3- صفحه هنسن                4- نوار Z

3- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل نمایید:  75/1

الف-  اجزای اصلی غشاهای سلولی ملکولهای …………..هستند.

ب-  پارانشیم فتوسنتز کننده ……………..نام دارد.

ج-  اریتروپویتین در شرایط …………..افزایش یافته و بر اندام………….اثر می کند.

د-  سمی بودن اوریک اسید بسیار …………از اوره و آمونیاک است.

ه-  سیتوپلاسم معمولی سلول ماهیچه ای…………..نام دارد.

و- آخرین انشعابات سیستم تنفس نایی به ………… منتهی میشود.

 

4-  برای هر یک از آنزیمهای نامبرده یک کاربرد صنعتی بنویسید.  5/0

الف- سلولاز                         ب- آمیلاز

5- دو تفاوت تراکئید با عناصر آوندی چیست؟ 5/0

6- الف- جذب مواد غذایی در چه قسمتی از لوله گوارش ملخ انجام می گیرد؟ 75/0

ب- نقش روده ملخ چیست؟

7- نوع تنفس را در هر یک از جانداران زیر بنویسید: 1

الف- کرم خاکی              ب- زنبور            ج- غاز وحشی               د- کوسه ماهی

8- عوامل موثر در تبادل مواد در مویرگها را شرح دهید. 1

9- الف- اجزای بافت گرهی قلب را نام ببرید؟ 1

ب- کدام بخش از آن محل زایش تحریکات طبیعی قلب است؟

10- چگونگی روند انعقاد خون را شرح دهید.  1

11- آزمایشی ر

/ 0 نظر / 5 بازدید