کپک ابزی Oomycota

.روی مواد الی رشد کرده واز انها تغذیه میکنند .نخینه ها دیواره ی عرضی ندارند وسنوسیتیک هستند .دیواره ی سلولی انها شامل سلولز وکیتین ویا هرکدام به تنهایی است .

کپک های ابزی تولید مثل غیر جنسی دارند به اینصورت که توده ای در نوک نخینه تولید شده که زئوسپورانژیوم نام دارد وبا تولید زئوسپور های دو تاژکی کوچک جانداری جدید ایجاد میشود .در شرایط نامساعد تولید مثل جنسی با ادغام هسته ها تولیدااسپورانجام شده وزمستان را به همین شکل سپری میکند .

گروهی از این گروه افت سیب زمینی هستند وبیماری به نام سفیدک داخلی تولید میکنند .

این بیماری در سال 1840موجب قحطی در ایرلند شد کهبسیاری از مردم انجا مهاجرت کردند .

امروزه در جاهای مختلف دنیا سویه های مقاوم به مواد شیمیایی این کپک وجود دارند .

گونه ی ramorum از این کپک موجب مرگ ناگهانی درختان بلوط میشود .مرگ جنگل های بلوط کالیفرنیا را به ان نسبت داده اند

کپکهای ابزی میتوانند صنوبرهای داگلاس-درختان برگ مووافراها را هم مورد حمله قرار دهنداما بیشتر الودگی های برگی وشاخه های کوچک تولید میکنند

ولی در بلوط موجب مرگ سریع میشوند .

/ 0 نظر / 202 بازدید