اندامکهای سلول یوکاریوت

نویسنده: شهناز اشراقی - پنجشنبه ٢ شهریور ،۱۳٩۱

میتوکندری ها نمونه جالبی از پیوستگی ساختمان وعمل درسلول ها هستند .بسیار نا پایدارند

وتراکم بالایی درسلول دارند .میتوکندری هاحتی دچار تغییرات درشکل وحجم هم میشوند .

دو نوع حرکت اصلی دارند .1-جنبشی و2-جا به جا شدن از جایی به جای دیگر سلول .

عواملی مثل تغییرات اسمزی وشیمیایی می تواند حجم وشکل را عوض کند .

برخی عوامل موجب تورم میشود :

1-سم ها مثل سیانور  2- بازدارندگان اکسیداسیون  3-دی نیتروفنل 4-تغییرات فشار اسمزی

5-فسفات غیر الی6-یون کلسیم  7-اسیدهای چرب8- کرتیکواسترویید 9-بیماری مثل سرطان

یا پرکاری تیرویید.

 

تعداد واندازه ی انها در سلول های مختلف یکسان نیست .اما در سلول سالم پراکنش یکسانی دارند.

در سلول هایی مثل ماهیچه ای نزدیک به محلی که نیاز به انرژی دارد مثل اطراف میو فیبریل ها فراوانترند.

در سلول های سرطانی که بی هوازی اند تعداد میتوکندری ها کم میشود .

 

از نظر ساختار دو غشا و دو فضا دارد غشا خارجی صاف وبدون چین خوردگی وبدون هیچ

ریبوزومی است .وگاه بوسیله ی شبکه ی اندوپلاسمی احاطه شده .فضای خارجی دو بخش دارد

فضای زیرغشای خارجی وفضای داخل کریستا هاتعدادی ریبوزوم وموادمثل قند یون ها پروتیین

وچربی ATp/ADP/O2 ونمک ها وجود دارد .غشا داخلی چین خوردگی های فراوانی داردوتولیدتاج یا

کریستا میکند .شکل تیغه ها درسلول های مختلف فرق دارد .اتاق داخلی فضای درونی میتوکندری است

واز ماده ی زمینه ای پر شده است شبیه سیتوزول ژل مانند است .واز انزیم های اکسیداسیونی ومولکول های کوچکتر درست شده .

تعدادی ریبوزوم شبیه ریبوزوم پروکاریوتی یا حتی کوچکتر دارد .DNAغنی از سیتوزین وگوانین دارد .

مثل پروکاریوت ها .

بخش تاج های غشا داخلی از ذرات 80 تا 110انگسترومی به نام اکسیزوم پوشیده شده .که گاهی ان ها را

ATPase ویزه نامند .هر اکسیزوم سه بخش دارد سر کروی که ان را عامل راکر نامند وکار تولید ATp

رادارد .ساقه پروتیینی است .انرزی الکترون ها را بدام می اندازد .و در اختیار بخش سر می گذارد .

پایه چند جزئ پلی پپتیدی دارد وکار انتقال پروتون را از اتاق خارجی به بستره انجام میدهد .

میتوکندری ها ساختمان لیپوپروتیینی دارند  که بیشتر پروتیینی است .90%لیپیدها فسفولیپید ومقدار کمی کلسترول است.بیشتر یون ها پتاسیم ومنیزیم در ان حضور دارندونوکلئوتید ها وNAD+/ NADP را

می سازند .مقایسه ی غشا ی خارجی با داخلی نشان می دهد در غشا خارجی مقدار کلسترول بیش تر است .

ذرات حیاتی یا اکسیزوم ندارند فقط تعدادی سیتوکرومc ردوکتاز دارند .وانزیم متابولیسمی وبه شدت تراوا هستند .

اما نسبت به H+نفوذ ندارند .غشا داخلی پروتیین بیشتر دارد .ذرات حیاتی وتاج وتمام ترکیبات زنجیره ای تنفسی

وانواع انزیم وحامل هابرای نفوذ فسفات حتی مولکول های ریز هم نمیتوانند عبور کنند .مگر به کمک ناقل اختصاصی دارای عوامل زنجیره ی تنفسی به صورت 4 مجموعه هستند

درغشا میتوکندری ناقلین اختصاصی وجود دارد که انتقال فعال دارند از جمله ناقل اسیدهای کربوکسیلیک

وتری کربوکسیلیک ناقل ADP-ATP,وناقل فسفات وناقل کاتیونی مثل کلسیم .

عمل مهم میتوکندری تجزیه ی گلوکز وانجام چرخه ی کربس وزنجیره ی تنفسی است .

نظرات ( 0)

   

 

 

 

نویسنده: شهناز اشراقی - پنجشنبه ٢۶ امرداد ،۱۳٩۱

1-هستک2-هسته3-ریبوزوم4-وزیکول5-شبکه ی اندوپلاسمی6-گلژی7-پلاسمالم8-شبکه ی صاف 9-میتوکندری10-واکوئل11-سیتوپلاسم 12-لیزوزوم

نظرات ( 1)

   

 

 

 

نویسنده: شهناز اشراقی - سه‌شنبه ٢۴ امرداد ،۱۳٩۱

واکوئل:

  واکوئل ها در سلول های گیاهی بخش اعظم سیتو پلاسم را اشغال میکنند . برخی پژوهشگران واکوئل ها را حفره هایی ابکی در نظر گرفتند اما تحقیقات دووری نشان داد که واکوئل ها بخش هایی مستقل وپایدارند که توانایی نگهداری رنگدانه

ها ومواد مختلف را دارند .اما براساس عوامل محیطی مثل تغییرات طول روز وشب اندازه ی انها متغیر است .مثلا در

سلول های نگهبان ویا در گلها وگیاهان شب تنج ودارای جنبش های مختلف این تغییرات دیده میشود .

غشا واکوئل مشابه پلاسمالم است اما کیرنده های گلوسیدی ان مثل گلیکوپروتیین یا گلیکولیپید به سمت داخل غشا فرورفته است .

مواد داخل واکوئل متفاوتند از انواع یون ها مثل K+/Na+/Mg+ وفسفات تا رنگدانه ها ومواد قندی وحتی اسیدهای امینه

اما برخی مواد ناشی از فعالیت های متابولیسمی باشند یا محصولی از مسیرهای ویزه ی بیوسنتزی اند .

مواد ناشی ازمتابولیسم اولیه یا پایه عبارتند از :1-اسیدهای کربوکسیلیک که سبب اسیدی شدن محتوای واکوئل میشوند

مثل اسید مالیک تارتریک اسکوربیک وگاهی اسیدهای سمی مثل مالونیک واکسالیک که باید به واکوئل منتقل وبه نمک تبدیل شوند .

2-گلوسیدها مثل گلوکز فروکتوز مانوز یا امیگدالین در بادام تلخ یا سولانین در سیب زمینی دیژیتالین در گل انگشتانه ای

 

3-اسید های امینه وپروتیین ها مقدارشان بسیار کم است .اسیدهای ارژینین ولیزین ودر تیرهی باقلا تیروزین وفنیل الانین

اگر غلظتشان زیاد باشدتولید دانه های الورون میکنند.

 

محصولات ثانویه :

1-      کومارین مادهای فنلی با اثر سمی وبازدارنده ی تقسیم هسته.

2-      سیانوزن در بیش از 2000گونه ی گیاهی وجود دارد این ماده می تواند تجزیه شود .

3-      فلاونوئیدها رنگیزه هستند عامل رنگ های ابی وبنفش یا انتوسیانینها که جاذب حشرات هستند .

4-      تانن ها در شیر ه ی بلوط خرمالو چای به گل سرخ پروتیین رسوب میدهند وبرای تهیه ی چرم وجوهر نوشتنی ودفاع در برابر عوامل بیماری زا موثرند .

5-      الکالوئید ها گروه شیمیایی بسیار ناهمگنی هستند .موادسمی اند نیکوتین پاپاورین مورفین کافیین وتئین .

انواع انزیم های هیدرولازی در واکوئل ها کشف شده مثل مانوزیداز فروکتوزیداز پروتئاز و....

غشائ واکوئلی دو کار مهم انجام میدهند انتقال وبه دام انداختن

برای انتقال دارای پرمه از است وحتی میتواند در جهت عکس شیب غلظت عمل کند .وبه مواد خنثی نفوذ پذیر است

ولی به مواد اسیدی داخل اجازهی عبور نمیدهد .یعنی مواد خنثی را جذب انها را تبدیل به اسیدی کرده ونگهداری میکند .

برای به دام انداختن مواد انها را یونی میکند .مثل الکالوئیدها یا رنگ قرمز خنثی  2-از راه تغییر شکل فضایی

مولکول ها 3-از راه گلیکوزیلاسیون به کمک واکنش متابولیسمی

4-بلوری شدن مواد مثل اکسالات ها 5-پیوستن به سایر مولکول ها مثل موسیلاژ یامنیزیم یا پلی فسفات

همچنین غشا واکوئل قادر است در محل چین خوردگی ها ودرون برگشتگی خود مواد را به درون وارد کند .

بررسی های با میکروسکوپ الکترونی نشان داده که منشا واکوئل ها شبکه ی اندوپلاسمی است .

نظرات ( 0)

   

 

 

 

نویسنده: شهناز اشراقی - شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳٩۱

پراکسی زوم :

  پراکسی زوم دارای بخش های دائمی وغیر دائمی است .

1-غشائ سه لایه ای مشابه پلاسمالم که با شبکه ی اند وپلاسمی صاف در ارتباط است .

2-ماده ی زمینه ای همگن

3-نوکلئوئید یا کریستالوئید دارای ساختار لوله ای به صورت دسته های ده تایی در همه ی سلول ها عمومیت ندارد .

4-صفحه ی حاشیه ای وجود ان همیشگی نیست ولی در بسیاری جانوران دیده می شود ونسبت به الکترون ها بسیار متراکم است .

آنزیم های پراکسیدازی :1-کاتالاز برای تجزیه ی پراکسید هیدروژن به آب

 2-الفا هیدروکسی اسید اکسیداز که مادهRCHOH2رابه آب وRCO-COOH تبدیل میکند .

3-امینواسید اکسیداز

4-اوریکاز تجزیه ی اسید اوریکی را انجام میدهد .

5-گلی کولیک اکسیداز اسید گلیکولیک را اکسید میکند .

 

نقش زیستی پراکسیزوم

 

1-کاتابولیسم پورین ها سبب تولید مجدد بازهای پورینی برای تولید اسید های نوکلئیک است .

 

2- تنظیم کاتابولیسم گلوکز : پراکسیزوم ها کمی انرژی ایجاد میکنند که برای تولید NAD بکار میرود .وبه تولید پیرووات کمک میکند .

3-متابولیسم لیپید ها :در اکسیداسیون اسیدهای چرب نقش دارد وبه تولید استیل کوآ وراه اندازی سوخت وساز در میتوکندری کمک میکند ودر تولید فسفولیپید وپلاسمالوژل نقش دارد .

 

4- دخالت در تنفس نوری با مصرف اکسیژن گلی اکسالات تولید میشود با دخالت ترانس امیناز گلی اکسالات به گلی سین تبدیل میشود وبا تولید NAD سرین تولید وبه پراکسی زوم برمیردد .وبا الفاستوگلوتاریک ترانس امیناسیون انجام میشودهیدروکسی پیروات تولید وتبدیل به گلیسرات شده به کنروپلاست برمیگردد.

 

پراکسی زوم ها با جوانه زدن درشبکه ی اندوپلاسمی صاف تولید وبا دخالت شبکه ی اندو پلاسمی خشن پروتیین ها و

لیپید ها یشان ساخته میشود .وریبوزوم های ازاد سیتوپلاسمی  برای تولید انزیم ها مثل کاتالاز نقش دارند

نظرات ( 4)

   

 

 

اندامک های غشا دار سلول 3

نویسنده: شهناز اشراقی - پنجشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳٩۱

لیزوزوم :

 اندامک سیتوپلاسمی که نقش گوارش را بعهده دارد لیزوزوم نامیده می شود .وگوارش موادجامد ومایع غذایی را بعهده دارد .این اندامک سرشار از فسفاتاز های اسیدی وآنزیم های هیدرولازی است .

باکتری ها که لیزوزوم ندارند .فضایی که پری پلاسم نامیده می شود وگاهی  بین غشا ودیواره سلولی است با انزیم هایش نقش لیزوزوم را بازی میکند .

 

به هر دلیل لیزوزوم اسیب ببیند موجب مرگ سلول میشود .غشالیزوزوم مشابه غشا سلول وغنی از لسیتین است .

از ویژگی های مشترک انزیم های لیزوزومی ساختمان گلیکوپروتیینی-عمل هیدرولازی واینکه در pH اسیدی فعال هستند.وبهترین pH انها 5است .

 

از جمله انزیم های مشهور الفا گلوکوزیداز برای تجزیه ی گلیکوژن یا کلاژناز برای تجزیه ی کلاژن که به کاهش خاصیت ارتجاعی پوست واسیب زردپی می انجامد وکاتپسین هاکه به تجزیه ی پروتیین اختصاص دارند .وبسیاری انواع دیگر انزیم ها برای تجزیه ی مواد مختلف .دلیل اینکه مواد منجمد را نباید پس از خارج شدن از انجماد دوباره منجمد کرد این است که لیزوزوم ها تخریب ومواد مضر وسرطان زا تولید میکنند .

 

غشا لیزوزوم دارای پمپ های پروتونی وابسته به ATPاست که امکان گذر H+ را فراهم وph سیتوزول را قلیایی و

PH داخل لیزوزوم را مناسب فعالیت انزیم ها می سازد .همچنین پرمه از هایی دارد که مواد هضم شده را به بیرون حمل میکنند .غشا لیزوزوم باکمک پمپ ATPخود را باز سازی می کند .وبه همین دلیل با مرگ سلول وتوقف پمپ غشا لیزوزوم پاره می شود .عوامل مکانیکی مثل ضربه ی سنگین ونیشگون وسرما وگرما ی شدید عوامل صوتی رعد وبرق

وشکستن دیوار صوتی امواج ترافیکی عوامل شیمیایی وهورمونی مثل افزایش الاینده هادر هوا ترکیبات استروییدی

عوامل زیستی مثل شوک ترس اور هیجان های شدید سوختگی زیاد ویروس ها همگی موجب تخریب غشا لیزوزوم وآسیب سلولی می شوند .برعکس ترکیبات کرتونی /آرامش /دوری از آلودگی محیط /اکسیژن کافی وتغذه ی مناسب

به پایداری سلول کمک میکند .

 

اقسام لیزوزوم:

 1-لیزوزوم اولیه (انبار کننده )تک غشایی که از بخش دور دیکتیوزوم ها جدا شده و هنوز فعالیت انزیمی ندارد .

2-لیزوزوم ثانویه که همه ی انواع لیزوزوم فعال را ثانویه مینامند :

الف هترو فاگوزوم یا واکوئل دگر خوار موادی که وارد سلول میشوند وبه لیزوزوم اولیه جذب شده وهضم می شوند

ب-اتوفاگوزوم واکوئل خود خوار :از درون برگشتگی غشا تولید میشود ویا بخشی از شبکه ی اندو پلاسمی است که محتویات سیتو پلاسم را در بر گرفته وهضم میکند .این واکوئل ها در زمان فقر غذایی وانجام تمایزات ویژه مثل حذف برخی اندام ها واندامک ها

ج-اجسام باقیمانده :یعنی موادگوارش نیافته که ممکن است دوباره گوارش شوند یا در فرایند پیری دخالت کنند .

مثل تیره شدن رنگ سلول های عصبی در جانوران مسن

د-اجسام متراکمحجیم با شکل های مختلف لایه های غشایی روی هم تولید میکنند واز نظر شکل با اجسام باقیمانده فرق دارند.

 

اعمال لیزوزوم ها :

خود خواری ودگر خواری در تولید هورمون تیروگلوبولین فعال2- اتولیز یا تخریب همه ی ساختار های سلولی3- دخالت در ایمنی سلول ها با تخریب سموم و عوامل بیماری زا4- تشکیل ساختمان های میلینی به عنوان نوعی جس باقیمانده که حاوی میلین است واز تجزیه ی ناقص فسفولیپیدها بدست میاید .5-دخالت در تشکیل اکروزوم 6- تجمع مواد سمی در جانوران دریایی بویزه یافت می شود .

دخالت در تولید بیماری هامثل ناراحتی ریوی دراثر تخریب لیزوزوم در افرادی مثل کارگران معدن یا رفتگران علائمی شبیه به سل ریوی دارد .

بیماری نقرس اختلال در سوخت وساز پورین ها تجمع اورات سدیم در مایع مفصلی  پارگی لیزوزوم ها والتهاب دردناک مفاصل راتولید میکنند .

 

 

بیماری ژنی ناشی از فقدانآنزیم وتجمع مواد درلیزوزوم مثل تی ساکس نیمن پیک وفابری وهورلر

 دربیماری نیمن پیک وتی ساکس تجمع مواد سبب اسیب سلول های عصبی حرکتی می شود .

 

در تشکیل لیزوزوم شبکه ی اندو پلاسمی وگلژی دخالت دارند ومانوز 6فسفات برچسب ویژه یانزیم های لیزوزوم است .

نظرات ( 1)

   

 

 

اندامک های غشائ دار سلول

نویسنده: شهناز اشراقی - سه‌شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳٩۱

دستگاه گلژی

ذراتی تیره وهلالی شکل به صورت شبکه ی در هم رفته مجاور هسته ی سلول را کاملیوگلژی مشاهده کرد .وبعدها دانشمندان ان را دستگاه گلژی نامیدند .

واحد اصلی دستگاه گلژی دیکتیوزوم است .هر دیکتیوزوم اجتماعی از 3-8 ساختمان کیسه ای غشایی است .که هر کیسه را یک ساکول یا سیسترن  مینامند .وهر سیسترن یک بخش برآمده ویک بخش گود دارد .

 

اجزای دیکتیوزوم عبارتند از :1-سطح نزدیک به سوی شبکه ی آندوپلاسمی که مواد را از شبکه دریافت میکند .

2-سطح میانی سیسترن ها منظم روی هم قرار گرفته و اغلب لبه های نا منظم دارند .

3-سطح دور محل تجمع حفره ها ی زیاد با پوشش کلاترینی یا فاقد پوشش

 

ساختار شیمیایی در دستگاه گلژی از فسفولیپید وپروتیین های فراوان است ودر سطح دور پلی اوزید وموکوپلی اوزیدها

در سطح دور فراوانند .غشائ گلژی از نظر کم تر بودن تعداد اسید های چرب غیر اشباع شبیه به غشائ پلاسمایی

است .از فراوان ترین انزیم های گلژی گالاکتوزیل ترانسفراز ها وگلوکز6-فسفاتاز است

 

اعمال زیستی :

1-گلیکوزیلاسیون: اضافه شدن قند هایی مثل مانوز وفوکوز به اسید آمینه ها در زنجیره ی پلی پپتیدقندها یا به oاضافه میشوند یا بهN در(سرین وآسپارژین)

2-سولفاتاسیون: در سلول های غضروفی/ شوان/ اندوتلیال وغیره جذب سولفات دیده شده .

3-افزودن گروه فسفات

4-راهنمایی پروتیین هابه کمک حفره های کلاترینی ویا ترتیب های اولیگوساکاریدی که حکم برچسب را دارند

انجام می شود یکی از برچسب های مشهور مانوز 6فسفات است که مسیر لیزوزومی را تعیین میکند .

طرح های مختلفی برای انتقال وعبور گلیکو پروتیین ها داده شده که( طرح انتقال حفره ای یک مسیری ) از همه ی انها محتمل تر است .

در این حالت مواد در حفره ها که با جوانه زدن ایجاد می شوند بسته بندی شده وحفره هااز کیسه های خود جدا وبه سیسترن های بعدی می پیوندند . ودر انجا مجدد بسته بندی میشوند .جهت انتقال از سطح نز دیک به دور است .

نکته :در یاخته های سرطانی کاهش گلیکوزیل ترانسفراز های گلژی سبب تغییر غشا واز دست دادن گلیکواسفنگولیپید و

گلیکو پروتیین می شود .که با گسترش حالت بدخیم در ارتباط است .

 

5-عمل اصلی گلژی ترشح است حتی در سلول های گیاهی هم دیده میشود .در این سلولها پلی ساکاریدها وپروتیین هایی که در تشکیل دیواره کاربرد دارند به کمک گلژی ترشح می شوند .ترشح 6 مرحله دارد

1-مرحله ی ریبوزومی یعنی اتصال ریبوزوم به شبکه ی آندوپلاسمی وساخت پروتیین

2-مرحله ی کیسه ای بسته بندی پروتیین ها با دخالت پپتید نشانه

3-انتقال مواد در حفره ها

4-غلیظ شدن که به کمک واکوئل های غلیظ کننده وبدون مصرف انرژی انجام می شود .

5-انباشتن مواد در سلول و 6- دفع یا اگزوسیتوز

 

.......................................

وظیفه ی ششم دستگاه گلژی دخالت در سازماندهی اندامک هایی مثل لیزوزوم با کمک شبکه ی اندوپلاسمی وگسترش

غشائ سلول است .

7-دخالت در تشکیل دیواره ی سلول

8- تشکیل آکروزوم و دخالت در لقاح اکروزوم کیسه ای انزیمی در سر اسپرم است دارای انزیم هایی مانند هیالورونیداز برای حل کردن پوشش اطراف تخمک وکمک به لقاح است.

9- ترشح موسیلاژها نوعی پلی ساکارید اسیدی که در گیاهان نقش حفاظتی دارد

10 دخالت در تولید وترشح پولک ها وپوشش سیلیسی جلبک ها

نظرات ( 1)

   

 

 

شبکه ی آندوپلاسمی

نویسنده: شهناز اشراقی - یکشنبه ۱۵ امرداد ،۱۳٩۱

موضوع :شبکه ی  آندوپلاسمی

 

در سلول های یو کاریوت اندامک مهمی وجود دارد به نام شبکه ی آندو پلاسمی شبکه ی وسیعی که سیتوپلاسم را به دو بخش داخل غشا وخارج غشا تقسیم میکند .وبه حالت های مختلف پهن مسطح یا خیلی کوتاه وبیضوی یا دایره یا بخش های حفره ای(سیسترن)یا کیسه ای (ساکول) دیده میشود .ماهیت غشائ ان شباهت زیادی با غشائ پلاسمایی دارد.

 

اما مقدار پروتئین ان بیش از لیپید ان است.زیرا استخراج لیپید از ان بر خلاف غشائ سلول باعث متلاشی شدن نمیشود.

ریبوزوم های زیادی که به جاهای زیاد شبکه می چسبند به ان منظره ی دانه دانه میدهند .

 

شبکه ی آندوپلاسمی دو نوع است:زبر وصاف که شبکه ی زبر در سلول های جانوری بیشتر دیده میشود .به نظر

(بووا)در نواحی میانی سیتوپلاسم شبکه از نوع صاف است .ومجاور هسته و غشائ پلاسمایی از نوع دانه دار.

در اتصال ریبوزوم به شبکه گلیکو پروتیین ریبوفورین دخالت دارد 2-جزئ بزرگ ریبوزوم با شبکه پیوند الکترواستاتیک ایجاد میکند بارمنفی از جزئ بزرگ ریبوزوم و بار مثبت از پروتئین های غشا است3-خود زنجیره ی

پلی پپتید در حال ساخت هم به چسبیدن ریبوزوم ها کمک میکند .

 

از کارهای مهم شبکه ی زبر ساخت پروتیینترشحی وصادراتی است .مطالعات نشان داده که :

 

1-همه ی ریبوزوم ها به شبکه ی اندوپلاسمی نمی چسبند

2-ریبوزوم های تولید کننده ی پروتیین صادراتی  وغشایی میچسبند .

3-این کار به کمک تولید یک توالی از اسید های آمینه به نام پپتید نشانه صورت میگیرد.

4-15-50رمز بعد از Augبه تولید پپتید نشانه کمک میکنند .

5-این پپتید به وسیله ی شناساگرپروتیینی SRPشناسایی میشود سپس به گیرنده ی SRpروی غشا شبکه وصل میشود .

6-و بامصرف GTPپپتید نشانه به گیرنده ی خودچسبیده وموجب اتصال جزئ بزرگ ریبوزوم وسایر بخشها به

شبکه میشود .وپری پروپروتیین وپرو پروتیین بوجود میاید .مثلا RNAپیک آلبومین ابتدا پری پرو آلبومین را می سازد وبعد از حذف پپتید نشانه وپردازش نهایی ابتدا پروآلبومین وسپس آلبومین تولید میشود .

7-پروتیین های ویژه ای به نام چاپرون یا پوشاننده هامثل Groelروی اسید امینه های اب گریز را میپوشانند واز تابیدگی زود رس انها جلوگیری میکنند .

8-انزیم ها وسیستم های انتقال الکترون مثل سیتوکروم هابوسیله ی شبکه ساخته ودر ان موجودند .

 

سایر اعمال شبکه ی آندوپلاسمی

 

1-      دخالت در بیوژنزغشا با ساخت پروتیین

2-      دخالت در متابولیسم قندها لیپید ها

3-      با گسترش در سطح سیتوپلاسم ارتباط با هسته وغشائ سلول وداشتن پرمه آزها  موجب انتقال مواد می شود.

4-      در سازماندهی وپشتیبانی بخش های مختلف سلول مثل لیزوزوم ها نقش دارد .

5-      باتغییر در ساختمان موادبه سم زدایی کمک میکند .

6-      تجزیه ی هموگلوبین وذخیره ی مواد ویادخالت در تولید ترشحات گیاهان

/ 0 نظر / 42 بازدید