تست فصل 6 سال چهارم

سوالات تست فصل ششم

 

1-کدام یک در تعیین اندازه جمعیت نقش مستقیم ندارد؟   

     الف- تولد      ب- مهاجرت     ج- جهش      د- مرگ

 

2- کدام یک جزء جمعیت های فرصت طلب نمی باشد؟   

   الف- پشه       ب- مورچه بالدار       ج- قورباغه    د- مگس

 

3- آهنگ رشد طبیعی یک جمعیت 200 تایی گوسفند ، برابر با 0.1 در سال است. جمعیت این گله پس از دوسال با آهنگ رشد ثابت چقدر خواهد شد؟

   الف- 240            ب- 136           ج- 242              د- 168

 

4- در یک جمعیت 200 گوسفندی در طول یک سال ، 4مرگ و 8تولد، رخ داده است . آهنگ افزایش ذاتی طبیعی این جمعیت چقدر است؟     

    الف- 0.04         ب- 0.02          ج- 0.01-            د- 0.02-

 

5- آهنگ رشد طبیعی جمعیت به ما امکان محاسبه و پیش بینی کدام یک از ویژگی های یک جمعیت را می دهد؟

    الف- تراکم         ب- اندازه         ج- پراکنش           د- هر سه

 

6- وقوع کدام یک از آهنگ های رشد طبیعی در یک جمعیت نسبتاً کوچک بر احتمال آمیزش میان خویشاوندان می افزاید؟

    الف- (0.1-)       ب- صفر          ج- (0.1)               د-( 0.11)

 

 

7- اثر انتخاب طبیعی بر جمعیت های تعادلی ………. و بر جمعیت های فرصت طلب……….می باشد.

الف- تصادفی-تصادفی                  ب-تصادفی-غیر تصادفی                     

  ج- غیر تصادفی -  تصادفی           د-غیر تصادفی-غیر تصادفی

 

8-تنها وسیله دفاعی جمعیت های فرصت طلب در برابر تغییرات شدید و غیر قابل پیش بینی محیط چیست؟

   الف- تولید زاده های سازگارتر           ب- ذخیره کردن غذا        

   ج- تولید مثل بیشتر                        د- همه موارد

 

9- نوترکیبی به عنوان عملی در ایجاد تنوع ژنتیکی ، در کدام جمعیت ها عاملی در ایجاد سازگاری در افراد محسوب نمی شود؟

    الف- مگس           ب- عقاب         ج- مار             د- لامپری

 

10- نوع تکامل همراه در رابطه کدام دو گونه زیر با بقیه متفاوت است؟

   الف- عنکبوت و مگس                        ب- موش و گربه       

   ج- کرم قلاب دار و گوسفند                  د- مار و قورباغه

 

11- کدام یک توان بقای جمعیت را افزایش می دهد؟

  الف- خود لقاحی       ب-  اندازه کم        ج- جهش        د- رانش

 

12- تکامل همراه بین کدام دو جاندار وجود ندارد؟

    الف- وال  و اسب    ب- ریزوبیوم و لوبیا        ج- سگ و گربه     د- ببر و گوزن

 

13- در چه صورتی اندازه جمعیت در واحد زمان کاهش می یابد؟ 

  الف- B>D          ب-D> r            ج-  B=D          د- B-D<0

 

14-رابطه گل شب  بو ونوزاد پروانه کلم چگونه است؟

   الف – صیادی      ب- همیاری          ج- همسفرگی         د- رابطه ای ندارند

 

15- احتمال کدام یک در جمعیت های کوچک بیشتر است؟  

  الف-  سازش    ب- همگرایی        ج- جهش    د- نو ترکیبی

 

16- در کدام حالت در جمعیت رقابت کمتری وجود دارد؟                

   الف- N=K     ب- N>K  

  ج- N<>        د- در هر سه حالت رقابت درشدیدترین حالت ممکن است.

 

17- کدام شاخص جمعیت مستقل از افراد است؟

    الف- اندازه          ب- تراکم          ج- پراکنش            د- هیچکدام

 

18- مهمترین جنبه مقایسه جمعیت های فرصت طلب و تعادلی کدام است؟

    الف- نوع اثری است که محیط بر آنها دارد.          

    ب- نوع اثری است که بر محیط دارند.

    ج- نوع اثری است که انتخاب طبیعی بر آنها دارد.      

    د- نوع رابطه جانداران با همدیگر است.

 

9 1 - کدامیک از ویژگی های جمعیت فرصت طلب نمی باشد ؟

        الف- دارای رقابت شدید                           ب- رشد و نمو سریع       

         ج- مرگ و میر تصادفی                        د- جثه ی کوچک

 

20- کدامیک از ویژگی های جمعیت تعادلی است?  

         الف- زاد آوری سریع                            ب-  عمر نسبتا طولانی                           

         ج- داشتن زاده ی زیاد                        د-  مرگ و میر مستقل از تراکم

 

/ 0 نظر / 21 بازدید