المپیادزیست

 

سؤال 2 – جانوران وگیاهان برای ادامة حیات وتولید مثل بر سر کسب منابع با هم رقابت می کنند.کدامیک از گزینه های زیر منبع محسوب

 نمی شود؟     A- غذاB        - محل زندگی        C- آب D        - فضا (مکان)          E- دما

سؤال 3 – وزیکول های غذایی از طریق اتصال فاگوسیتوزی با. . . .. .تشکیل می شوند.

A- ریبوزوم ها B        - لیزوزوم ها        C- دستگاه گلژی D        - هسته         E- میتوکندری

سؤال 4 – کدامیک از گزینه های زیر مربوط به نقش اسکلت جانوری نیست؟

A- ذخیرة مواد معدنی B     - پشتیبانی       C- حفظ اندامهای حیاتی D    - تولید گلبولهای خونی      E- سم زدایی از مواد سمی

سؤال 5 – کدامیک از سازش های زیر برای پستانداران در شرایط سرد ، مناسب است؟

A- کوچک بودن نسبت سطح به حجم.   B- الگوهای تغذیة شبانه.        C- گوشهای پر از رگهای خونی.

D- دم دراز وانعطاف پذیر.    E- موهای سیاه وکم پش

 سؤال6 – کدامیک از عناصر زیر در تمام پروتئینها واسید های نوکلئیک مشترک است؟

A- گوگردB        - آهن        C- منیزیم D        - نیتروژن         E- فسفر

سؤال7 – در تولید سرکه، شراب وآبجو، کدامیک از میکرو ارگانیسم های زیر شرکت می کنند؟

A- باکتریB        - ویروس ها        C- آغازی ها D        - جلبک        E- مخمر

سؤال8 – حرکت کدامیک، توسط ماهیچة صاف کنترل نمی شود؟

A- کرة چشمB        - شریانچه        C- رودة کوچک D        - معده        E- مجرای صفراوی

سؤال9 – کدامیک از اندامها ویا سیستم های زیر در گیاهان گلدار شباهت عملی بیشتری با جریان خون پستانداران دارد؟

A- ریشه هاB        - آوند چوبی        C- آوند آبکشی D        - دانه        E- برگ

سؤال10 – کدامیک از گزینه های زیر،هم در سلولهای گیاهی  وهم جانوری وجود ندارد؟

A- پلاستید هاB        - وزیکول ها        C- دستگاه گلژی D        - اسکلت سلولی       E- ریبوزوم ها

سؤال11 – با توجه به آزمایش زیر؛ یک دانة رسیدة گندم رابه بخشهای نازک برش داده ، با یُد رنگ آمیزی کردیم. پس از قرار دادن نمونه زیرمیکروسکوپ، مشاهده نمودیم.ساختارهایی به رنگ سیاه به وضوح قابل مشاهده بودند. این ساختار ها شباهت بسیاری با. . . . . دارند ؟

A- اجسام پروتئینیB        - دانه های نشاسته        C- اجسام چربی D        - هسته       E- میتوکندری ها

سؤال12 – کدامیک از گزینه های زیر ویژگی مشخصة پستانداران نیست ؟

A- غدد پستانیB        - غدد عرق وموها        C- گرمای درونی D        - استرنوم وسیع(استخوان جناغ)       E- قلب چهار حفره ای

سؤال13 – شکل زیر مربوط به کدام نوع از لیپید ها است؟

A- فسفو لیپیدB        - تری اسیل گلیسرید        C- استروئید  

D – اسید چرب       E- لیپوپروتئین

سؤال14 – کدامیک، بیماری ژنتیکی است ؟

A- مالاریاB        - AIDS-HIV             C- مننژیتD        - سیستیک فایبروزیس       E- آنفلوآنزا

سؤال15 – کدامیک از گروههای زیر همگی گیاهان تک لپه ای هستند ؟

A- سوسن ، رز، میناB        - بلوط، افرا، کاج             C- گوجه فرنگی، سیب، گیلاسD        - گندم، ذرت، برنج       E- نارگیل، موز، سیب

سؤال16 – برخی حشرات از تقلید برای .. . . .  . استفاده می کنند.

A- همرنگ شدن با محیطB        - فریب صیادان برای این که تصور کنند که آنها سمی بوده وخوشمزه نیستند  

 C- تله و سپس شکار طعمهD        - ظاهر جذاب برای جذب جفت       E- جلوگیری از آلوده شدن توسط انگلها

سؤال17 – کدامیک ، بر فعالیت آنزیم اثری ندارد؟

APH B           - دما        C- غلظت محلولD        - غلظت سوبسترا        E- تمام موارد بالا بر فعالیت آنزیم مؤثرند

سؤال18 – کدامیک به طور طبیعی عملکرد پروتئینها محسوب نمی شود        A- انتقال مولکولهاB           - پشتیبانی از سلولها                                 C- ذخیرة قندهای اضافی                              D - افزایش میزان واکنشهای شیمیایی             E- تشخیص وتخریب ذرات بیگانه

 

سؤال19 – دیاگرام زیر نشان دهندة یک سلول جانوری در مرحلة اول میوز است.

کدامیک عدد  دیپلوئیدی این جانور را نشان می دهد؟

A- 1B         - 2            C- 4D           - 8        E- 16

سؤال20 – کدامیک، محرک انقباض در سلول ماهیچه ای است؟

A- خارج شدن آب از سلولB           - افزایش غلظت سیتوپلاسمیCa2+      

  C- غلظت بالایATP در سلول D        - درون شارش+H به درون شبکة آندوپلاسمی        E- کاهش غلظت اسید لاکتیک در سلول

سؤال21 – پلاتی پوس واکیدنه ،هردو به راستة مونوترماتا تعلق دارند.این بدین معنی است که آنها به. . .. . . . .یکسانی متعلقند.

A- گونهB           - خانواده    C- جنس D        - رده        E- نژاد

سؤال22 –کدامیک جذب مواد غذایی در قارچهای چند سلولی را تسهیل می کند؟

A- تولید اسپور( هاگ)B        - ارتباط انگلی با میزبان      C- نسبت سطح به حجم بالا D        - دیواره سلولی کیتینی        E- سلولهای چند هسته ای

سؤال23 – کدامیک ،به بهترین شکلی میتواند انواع مولکولهایRNA را با توضیحات آنها مرتبط سازد؟

          انتقال اطلاعات برای ساختن مقداری پروتئین            اتصال به یک اسید آمینه و هدایت آن به سمت جایگاه درست آن در ریبوزوم             

A –  RNA ناقل                                                           RNA پیام بر

B -   RNA ریبوزومی                                                  RNA پیام بر

C –   RNA  پیام بر                                                      NA ناقل

D -   RNA پیام بر                                                         RNA ریبوزومی

 E-    RNA ریبوزومی                                                 RNA ناقل

سؤال24 – برای انجام تست حاصلخیزی خاک ، یک کشاورز آزمایش زیر را طراحی کرد. یک دسته گندم را بدون افزودن کود کشت کرد(شاهد) ویک دستة دیگر را با کود نیتروژنه(+N ) ویک دسته دیگر رابا کود فسفردار( +P) ودسته دیگر را با مخلوط کودP  وN کشت داد.نمودار زیر بیوماس هر دستة گندم را در چهار نقطة مختلف از فصل رشد نشان می دهد.

کدامیک از جملات زیر در مورد این آزمایش صحیح است .

A- نهP ونهN هیچ کدام در خاک عامل محدود کننده نیستند.    

 B - فسفر اولین عامل محدود کننده بود وسپسN

 C - نیتروژن اولین عامل محدود کننده بود وسپسP       

 D -   نیتروژن محدود کننده بود ولی فسفر اینطور نبود. 

 E- فسفر محدود کننده بود ولی نیتروژن اینطور نبود.

سؤال25–حذف جوانة راسی از گیاه اغلب منجر به ایجاد دو ویا تعداد بیشتری از جوانه های جانبی میشود.

کدامیک از هورمونهای گیاهی به وسیلة جوانه رأسی تولیدمیشود ومسئول بازدارندگی رشد جوانه های جانبی است؟

A- اکسین B           - سیتوکینین        C- ژیبرلینD        - آبسیزیک اسید        E- اتیلن

سؤال26–کدام یک از علائم زیر در فردی ظاهر می شود که نمی تواند هورمون گلوکاگون را تولید کند؟

A- مقدار پایین قند خون؛سرگیجه متناوب ودوره ای وغش کردن B           - مقدار بالای قند خون؛ قند در ادرار یافت می شود

 C - مقدار پایین قند خون؛آسیب به چشمها، کلیه ها وبافتهای جانبی        D       - مقدار نرمال قند خون؛ خستگی وافسردگی   

 E- مقدار بالای قند خون ؛ آسیب به کلیه وکبد

سؤال27 –  سلولها در فازG2 چرخه سلولی، ...

A- همانند سازی DNAوتقسیم سلولی را انجام داده اند. B           - همانند سازی DNA راانجام وتقسیم سلولی را انجام نداده اند. 

 C- تقسیم سلولی را انجام داده اند ولی همانند سازی DNA راانجام نداده اند. D      - بدون قابلیت کنترل تقسیم خواهند شد.     

E- هرگز تقسیم سلولی را انجام نمی دهند.

 

سؤال28 – شجره نامه زیر وراثت بیماری وراثتی عضلانی وقسمتهای مشکی رنگ افراد مبتلا را نشان می دهند.

کدامیک نوع وراثت این بیماری را نشان می دهند؟

A- اتوزومی غالب B           - اتوزومی مغلوب    

 C- غالب وابسته به x D     - مغلوب وابسته بهx 

E- وراثت مادری

سؤال29 –  همسفرگی نوعی رابطة غذایی بین دو گونه است که یکی سود می برد ودیگری  نه سودی می برد ونه ضرری می کند.

کدامیک از گزینه ها مثالی از همسفرگی است.

A- تثبیت نیتروژن توسط باکتریهای زنده که در ریشة لگوم ها زندگی می کنند. B           - تغذیة لیسه از یک برگ.        C- زندگی کرم نواری در رودة یک خوک D      - یک اپی فیت مثل ارکید که در شاخة یک درخت رشد می کند.    E- حشرة گرده افشانی که روی گل می نشیند.

سؤال30 –  در یک آزمایش موفق، یک نمونه شاهد وسه نمونه آزمایشی وجود داردکه تیمار های مختلفی روی آنها اعمال می شود.در یک آزمایش که فقط یک نمونه شاهد داریم ، این شاهد بایستی؛...

A- با نمونه های آزمایشی بجز در یک تیمار شرایط یکسانی داشته باشد.  

B- با نمونه های آزمایشی وتمام تیمار های به کار رفته شرایط یکسانی داشته باشد.

 C- تیمار های مختلف برروی  نمونه های آزمایشی، ولی در شرایط مختلف اجرا می شود.

 D-با نمونه های آزمایشی، بجز تمام تیمار های بکار رفته شرایط یکسانی داشته باشد.

E- مثل تمام نمونه های  آزمایشی تیمار شود ولی دامنه وسیعی از مقادیربرای هر تیماردر مورد آن استفاده شود.

سؤال31 –  بخشی از یک رشتهDNA در زیر نشان داده شده است. رشتة مکمل آن کدام گزینه است؟

5 CGCGTAAACAGT 3                                                                            

A- 5 CGGCAUUUGUCA 3

B- 5 ACUGUUUACGCG 3

 C-5  TGACAAATGCGC 3

 D-5 CGCGTAAACAGT 3

E-  هیچ کدام صحیح نیستند

برای پاسخ به سؤالات 32 و 33 به اطلاعات زیر مراجعه کنید.

سؤال32 – دو سویة میکروبی A وB ازیک ناحیه مردابی درمنطقة ویکتوریا جدا شده  وسپس در یک آزمایشگاه کشت شدند.اطلاعات زیر از برگة گزارشی آزمایشگاهی زیر به دست آمده است؟

میکروب B

میکروبA

اسید نوکلئیک : RNAو DNA

هسته: دارد

میتوکندری : دارد

سطح خارجی: غشای سلولی

تولید مثل: میتوز

اسید نوکلئیک :  RNAو DNA

هسته: ندارد

میتوکندری : ندارد

سطح خارجی: دیدارة سلولی نازک

تولید مثل: تقسیم دوتایی

 

کدام یک از گزینه های زیر میکروبA وB را به درستی تقسیم بندی کرده اند؟

          میکروبA                  میکروب B          

A-     باکتری                         آغازی               

B-     ویروس                        باکتری

 C-    باکتری                         باکتری

 D-    مخمر                          آغازی

E-    ویروس                         مخمر

سؤال33 – یک مادة ضد میکروب برروی میکروبها آزمایش شد ومشخص شد مانع رشد میکروبهایAوBمی گردد.کدامیک از گزینه ها بیشترین هدف احتمالی مادة ضد میکروبی است؟

A- سانترومرها B      - دیواره های سلولی پپتیدوگلیکان       CRNA D        - میتوکندری      E- اسکلت سلولی

سؤال34 – گونه هایی از پروانه در جنوب استرالیا دارای خالهای قهوه ای وسیاه در بالهایشان هستند این ترکب نوعی سازش برای. .. . .است.

A- گیج کردن شکارچیان در تشخیص محل سر B           - جفت یابی       C- افزایش قدرت بینایی پروانهD        - هدایت نور  وگرما روی ماهیچه های پروازی        E- عمل استتار روی سطوح خالدار

سؤال35 – کدام تعاریف زیر برای نورون صحیح است؟

  -I انتقال دهنده های عصبی موادی هستند که از دندریت ها آزاد می شوند.

 - II نورون هافقط می توانند بایک یا دو نورون دیگر رابطه داشته باشند.

- III  ایمپالس های عصبی در باز وبسته شدن کانالهای یونی نقش دارند.

-IV  در یک نورون ، اطلاعات از دندریت به سوی جسم سلولی واکسون حرکت می کند.

A- فقطB           I - فقط I و III          C- فقطIV وD        III – فقطI، II و III       E- فقط  II ، IIIوIV

سؤال36 – منحنی زیر تمایل هموگلوبین به اکسیژن را در سهPH مختلف نشان میدهد.در ضمن دوره های سخت ورزشی اسید لاکتیک توسط عضلات ساخته می شود.این امر چه اثری بر هموگلوبین در ماهیچه ( در مقایسه با شرایط طبیعی 4/7PH=  ) خواهد داشت؟ 
A- هموگلوبین تمایل بالاتری برای اکسیژن خواهد داشت

B - هموگلوبین تمایل کمتری برای اکسیژن خواهد داشت

  C- هموگلوبین تمایل یکسانی برای اکسیژن خواهد داشت

D- هموگلوبین فقط در غلظتهای بسیارپایین یا بسیار بالای اکسیژن تمایل بالاتری برای اکسیژن خواهد داشت

 E- هموگلوبین فقط در غلظتهای بسیارپایین یا بسیار بالای اکسیژن تمایل کمتری برای اکسیژن خواهد داشت

 سؤال37 – کامل کنید: وقتی مولکولهایDNA توسط الکتروفورز  تجزیه می شوند ، به سمت الکترود. ... . مهاجرت خواهند کرد. مولکولهای  کوچک  …….. DNA مولکولهای بزرگDNA مهاجرت خواهند کرد .

A- مثبت-آهسته ترازB     &nbsp

/ 0 نظر / 24 بازدید