نمونه سوال خرداد وشهریور علوم زیستی

 

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری علوم زیستی و بهداشت درخرداد81

1- چرا محققان معمولاً کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟ 5/0

2- کدام مولکول قادر به همانندسازی است؟واحد سازنده ی این مولکول چیست؟5/0

3- دو مورد از نقش های سدیم در بدن انسان را ذکر کنید.5/0

4- مصرف هر یک از مواد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد:5/0

سیکلامات – مصرف بیش از حد ویتامینD

5- انواع تومور را نام ببرید.5/0

6- ترشح پادتن و عمل بیگانه خواری هر کدام از وظایف کدام گروه از گلبول های سفید است؟5/0

7- هرم انرژی چیست؟75/0

8- سه گروه از عوامل مهم را که در ایجاد پوسیدگی نقش دارند نام ببرید.75/0

9- شکل یک کروموزوم را رسم کرده و بخش های مختلف آن را به دقت نام گذاری کنید.75/0

10- اگر خون فردی با هر دو نوع سرم ضد A و ضد B لخته شود گروه خونی وی چیست؟چرا؟1

11- عوامل اصلی مؤثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است؟1

12- دو مورد از موارد استفاده ی ویروس ها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذکر نمایید.1

13- در باره ی منحنی مقابل به پر سش های زیر پاسخ دهید(مشابه منحنی ص28 رسم شده بوده است.)1

- منحنی را تفسیر کنید.

- دلیل کاهش سریع میزان فتوسنتز در دماهای بالاتر از33 درجه چیست؟

1

15- پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود؟1

16- دو تفاوت بین چربی های گیاهی و چربی های جانوری بنویسید.1

1718- دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان شرح دهید.1

19- توضیح دهید چرا ویروس ها را انگل اجباری درون سلولی می دانند؟25/1

20- گونه را تعریف کرده و یک مثال از گونه ی غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر کنید.25/1

21- به پرسش های زیر پاسخ دهید: 5/1

- وظیفه ی پروتئین هموگلوبین چیست؟

- محلول یددار لوگول برای شناسایی کدام ماده ی آلی استفاده می شود؟

- ویروس اوریون به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟

- بزرگترین اندامک سلولی چیست؟

- هورمون رشد از کدام غده ترشح می شود؟

22- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 75/1

لقاح – شبکه ی غذایی – بوم شناسی

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری علوم زیستی و بهداشت درشهریور81

1- پیکر هر ویروس از چه اجزایی تشکیل شده است؟5/0

2- گلبول های سفید به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید.5/0

3- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 5/1

زیستگاه – میتوز – اسیدها آمینه ی اساسی

4- فرضیه چیست؟در روش علمی پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟1

5- اجزای اصلی سلول را نام ببرید.75/0

6- اکوسیستم را تعریف کنید. 75/0

7- هر مولکول تری گلیسرید از ترکیب چه موادی حاصل شده است؟ 5/0

8- اندام را تعریف کرده و یک مثال بزنید. از ویتامین های محلول در چربی دو مثال بزنید. 25/1

9- مهم ترین گروه های مواد آلی بدن جانداران را نام ببرید.1

10- انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید.1

11- قند موجود در شکر چه نام دارد؟ بیماری خشکی و ضخیم شدن قرنیه ی چشم چه نام دارد؟ موادخامی که در فتوسنتز مصرف می شوند کدامند؟ 1

12- یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید. پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟ 1

13- نقش کوتیکول در گیاهان چیست؟ آوندهای آبکشی در رگبرگ ها چه وظیفه ای بر عهده دارند؟ 5/0

14- الیاف چیست و بیش تر در کدام گروه از غذاها وجود دارد؟ 5/0

15- وظایف شبکه ی آندوپلاسمی در سلول چیست؟ 5/0

16- چرا در اداره ی پلیس از انگشت به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود؟5/0

0

18- فتوسنتز کنندگان اصلی کره ی زمین کدام اند؟چرا؟ نشاسته معمولاً در کدام اندامک گیاهی ذخیره می شود؟1

19- کم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود؟ علائم این بیماری را بنویسید.75/0

20- سلول های حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلول های بدن دارند؟ از دو افزودنی غذایی گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات هر یک به چه منظوری استفاده می شود؟ 1

21- آیا کلسترول اساساً ماده ی مضری است؟توضیح دهید.75/0

22- معمولاً برای دوام بیش تر چوب رطوبت آن را می گیرند . (خشک می کنند) این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟75/0

23- در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتری های خاک دخالت دارند: 5/0

تبدیل آمونیاک به نیترات – تبدیل نیترات به نیتروژن هوا

24- چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 180 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 کیلومتر مربع باشد تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است؟(با فرمول و انجام محاسبات) 75/0

25- شکل زیر طرح ساده ای از یک باکتری را نشان می دهد : (شکل باکتری ص101) 1

نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید. – کدام بخش یا بخش ها در همه ی انواع باکتری ها وجود دارد؟

 

نمونه سؤالات خرداد

-الف) فرضیه چیست؟  ب) در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

2-الف) یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید. ب) پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟

3-الف) آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ ب) انواع تومور را نام ببرید.

4-الف ) میتوز را تعریف کنید.

:

6-گاو جانداری 60 کروموزومی است . اگر در سلول پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد ، به سؤالات پاسخ دهید:

الف) تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل (              )  ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی

سوم میتوز(              ) ج) تعداد کروماتیدها در سلول در مرحله ی اول تقسیم(             )  د) تعداد سلول های حاصل از

سه بار تقسیم میتوز(                )

7

8-چهار نوع مهم مواد آلی بدن جانداران کدامند؟

9-الف)وظیفه ی پروتئین هموگلوبین چیست؟ ب) محلول ید دار لوگول برای شناسایی کدام ماده مورد استفاده قرار می گیرد؟

ج) از ویتامین های محلول در چربی دو مثال بزنید.

10- دو ماده ی خام مورد استفاده در فتوسنتز و دو محصولی که مستقیماً دراین فرآیند تولید می شود را نام ببرید.

11- برای هر یک از موارد ذیل دو نقش بنویسید:

کوتیکول:                                                                   رگبرگ:

12-الف) فتوسنتز کنندگان اصلی کره ی زمین کدام اند؟ چرا ؟ ب) نشاسته معمولاً درکدام اندامک گیاهی ذخیره می شود؟

13- از ویژگی هایی که برگ را برای انجام فتوسنتز مناسب می سازد ، چهار مورد را نام ببرید.

14- دو تفاوت بین چربی های گیاهی و چر بی های جانوری بنویسید.

15- آنمی چیست ؟  این بیماری چگونه ایجاد می شود و چه علایمی دارد؟

16- برای کلسیم دو نقش و دو منبع ذکر کنید.

17- بیماری های کمبود ویتامینی در چه قسمت هایی از جهان و در چه افرادی شیوع بیش تری دارد؟

18- علت هر یک از عوارض زیر را بنویسید:

کواشیورکور:                                                         رسوب کلسیم در جگر:

اسکوروی:                                                            گزروفتالمی:

کرتینیسم:                                                              گرفتگی ماهیچه ها:

19- سرعت یک واکنش آنزیمی را در دماهای مختلف اندازه گیری و آن ها را در جدول زیر یادداشت کرده ایم . نموداری از داده های جدول رسم و آن را تفسیر کنید.

دما                      سرعت واکنش

(درجه سانتی گراد)       ( میلی گرم محصول در دقیقه)

5                                                                  4

20                          15

30                                                            30

45                          37

50                         20

55                          6

 

نمونه سؤالات اردیبهشت

 ۱-دلیل انباشتگی ویتامین D در روغن جگر ماهی چیست ؟

2-کنام وگونه ی شاخص را تعریف کنید؟

3-دو عامل از عوامل تغییر دهنده ی اکوسیستم در اوج  را بنوسید. گونه غالب را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

4-مسئول شمارش کرم های خاکی در یک هکتار زمین شده اید برای این منظور چه می کنید؟توضیح دهید.

5-عوامل تغییر دهنده ی افراد جمعیت را نام ببرید.

6- الف) درشهری یک میلیون نفری با نسبت رشد جمعیت 8/1 درصد ، پس از یک سال چه تعداد به جمعیت افزوده خواهد شد؟(با محاسبه)                ب) از عوامل فرسایش خاک دو مورد را نام ببرید.

7-الف) دلیل بیم بحران انرژی در آینده ی نزدیک چیست؟ ب) رقابت را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

8-مواد خام و محصولات فتوسنتز کدامند؟

9-انواع بازهای آلی را نام ببرید.

10-هر یک از وظایف زیر بر عهده ی کدام اندامک سلولی است:

آزاد کردن انرژی مواد                  ذخیره ی آب و مواد محلول در آب

ترشح مواد به خارج سلول                 تجزیه ی مواد

نمونه سؤالات خرداد

۱- صحیح یا غلط بودن هر یک از سوالات زیر را مشخص نمایید.5/1 نمره
الف- بیشترین مقدار فتوسنتز در سلولهای برگ انجام می گیرد.
ب- کمبود سدیم سبب راشیتیسم می شود.
ج- گروه خونی AB دارای آنتی ژنA و B می باشد.
د- دومین حلقه در زنجیره غذایی یک گیاهخوار است.
ه- ویروسها ساده ترین موجودات با ساختار سلولی هستتند.
و- اولین خط دفاعی بدن گلبولهای سفید هستند
 
 
ب- فرآورده های فتوسنتزی عبارتند از:
1- اکسیژن و دی اکسید کربن 2- آب و اکسیژن 3- گلوکز و اکسیژن 4- آب و دی اکسید کربن
ج- کدامیک برای انعقاد خون لازم است؟
1- ویتامین  -2Aکلسیم 3- آهن 4- ویتامین B
د- کدام هیدرات کربن یک پلی سا کارید محسوب می شود؟
1- فروکتوز 2- گلوکز 3- ساکارز 4- گلیکوژن
ه- کدام یک فقط با میکروسکپ الکترونی دیده می شود؟
1-سلول گیاهی 2- ویروس 3- باکتری 4- سلول جانوری
و- خرگوش در کدام حلقه از زنجیره غذایی قرار می گیرد؟
1-اول 2- دوم 3- سوم 4- تفاوتی نمی کند.
 
3-جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.5/1 نمره
الف- یکی از عناصر کم مصرف بدن عنصر……….است که برای ساختن هورمون تیروکسین لازم می باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسیم میتوز تعداد…………سلول ایجاد می شود.
ج- در ساختار کروماتین ملکولهای…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد کردن انرژی مواد توسط اندامک …………….انجام میگیرد.
ه- ویروس هپاتیت به سلولهای ………….انسان آسیب می رساند.

4- علوم زیستی چیست؟5/0
5- دو وظیفه دیواره سلولی چیست؟5/0
6- دلایل فرسایش خاک چیست؟ (دو مورد)5/0
7- تفاوت اپیدرم را با سلول نگهبان روزنه بنویسید. 5/0
8- الف- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی کر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی ژن A و B می باشد؟
9-نوع و نحوه ی قرار گرفتن بازهای آلی در دو رشته ی متقا بل یک مولکول DNA چگونه است؟1
10- هر یک از بیماریهای زیر مربوط به کمبود کدام ماده یا ویتامین است؟ 1
الف- کواشیورکور ب- گواتر ج- بری بری د- گزروفتا لمی
11-زنجیره غذایی چیست؟ چرا بیشتر روابط غذایی موجودات زنده بصورت شبکه غذایی می باشد ؟ 1
12-هر یک از صفات نامبرده محیطی هستند یا وراثتی ؟یا تحت تاثیر هر دو؟ 1
الف- گروه خونی ب- رنگ پوست ج- اندازه قد د- نحوه ی تکلم
13-با توجه به شکل مقابل پاسخ دهید: 1
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزومها در طی تقسیم چه تغییری یافته است؟
ج- این تقسیم در فرد نر است یا ماده؟ چرا؟
14- اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید. 1
15-هر یک از بیماریهای ویروسی نامبرده به کدام بخش از بدن آسیب می رساند؟ 1
الف- اوریون ب- فلج اطفال ج- ایدز د- سرما خوردگی
16-طرح زیر چرخه ی نیتروژن را نشان میدهد. شماره های 1 تا 4 هر یک بیانگر کدام گروه از باکتری های خاک هستند؟ نام ببرید. 1
17-نحوه ی تولید مثل باکتری ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باکتریها از حد معینی بیشتر نمی شود؟ 1

19-الف- شرایط لازم برای پوسیدگی کدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دلیل هنگام تهیه کود گیاهی ,کمی آهک به آن اضافه می کنند؟
20- الف- تراکم جمعیت را تعریف کنید. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغییر جمعیت را نام ببرید. (4 مورد)

نمونه سؤالات خرداد

 

1-      آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-      گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-      از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-      برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-      از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-      اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-      برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-      اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-      اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-   DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-   پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-   چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-   به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-   توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-   اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-   دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-   چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-   دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-   اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-   نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)

 

 

سؤالات خردادماه84

 

 

 

1

اولین و آخرین مرحله ی روش علمی را بنویسید.

 

2

گلیکوژن در چه قسمت هایی از بدن آدمی به مقدار فراوان وجود دارد؟

 

3

هر کدام از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است:

قرار گیری کروموزوم ها در میان سلول (        )               تقسیم سیتوپلاسم و ایجاد دو سلول دختر (         )

مشخص شدن کروموزوم ها (         )                           جدایی کروماتیدهای هر کروموزوم (         )

 

4

رگبرگ ها چه کارهایی را بر عهده دارند و شامل چه آوندهایی هستند؟

 

5

هر یک از وظایف زیر مربوط به چه ویتامین یا ماده ی معدنی است؟

بینایی(             )                                              انتقال اکسیژن (             )  

 انتقال پیام های عصبی (             )                        چسباندن سلول ها به هم  (               )

 

6

منظور از الیاف چیست؟ یک فایده و یک منبع برای آن بنویسید.

 

 

 

7

الف) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست؟  ب) لقاح را تعریف کنید.

 

 

 

 

8

در بخشی از یک مولکول DNA تعداد باز آلی A برابر 700 و تعداد باز آلیG برابر 200 است . در این بخش از مولکول DNA چه تعداد قند وجود خواهد داشت؟ (با محاسبه)

 

 

 

 

 

 

9

تقسیم میوز را تعریف کرده و بنویسید در چه اندام هایی و به چه منظور انجام می شود؟

 

 

 

 

10

الف) هورمون رشد از چه غده ای ترشح می شود و بر کجا تأثیر می گذارد؟  ب) غده ی ترشح کننده ی هورمون رشد در کجا واقع است؟

 

 

 

 

 

11

زنجیره ی غذایی را تعریف و برای آن یک مثال بیاورید.

 

 

 

 

 

 

 

 

12

چهار مورد از شرایط لازم برای تهیه ی کود گیاهی را بنویسید.

 

 

 

 

 

13

از روش های نگهداری غذا چهارمورد را نام ببرید.

 

 

 

14

پاستوریزه کردن شیر چگونه صورت می گیرد ؟ یک فایده و یک عیب برای این روش بنویسید.

 

 

 

 

15

بازده تبدیل انرژی را تعریف کرده و مقدار آن را در گندم و نیشکر بنویسید.

 

 

 

16

برای شمارش گلبول های قرمز خون از چه روشی استفاده می شود؟ نحوه ی عمل را مختصراً توضیح دهید.

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید