همانند سازی

همانند سازی 3مرحله دارد:اغاز ادامه وپایان مرحله ی اغاز شامل شناسایی ناحیه ی شروع است وبا متیلاسیون فسفریلاسیون واستیلاسیون شروع می شود .وپروتئین های هیستونی وغیره از DNA جدا شده وبه کمک DNaA شناسایی وبه کمک پریموزوم وتوپوایزو مراز ها تاب رشته باز شده وپلی مراز کار خود را اغاز می کند .

فعالیت هلیکازی آنزیم ها سبب پیدایش ساختاری به نام چشم پرنده می شود که به تدریج با دخالت هلیکاز ها گسترش می یابد

وفضای کافی برای ورود آنزیم ها واجزای همانند سازی فراهم می شود .

در باکتری ها به مجموعه ی پروتئین های پریموزوم وپروتیین rep وپلی مراز 3 رپلیزوم گویند .کار پلی مراز 3را در یوکاریوتها پلی مراز الفا ودلتا انجام می دهند .پریمرRNAیی است که 10 تا15 نوکلئوتید دارد ودر مرحله ی طویل شدن در پروکاریوتها به کمک پلی مراز 3 ودر یوکاریوتها با سایر انزیم ها نوکلئوتید های مناسب را گزینش کرده مقابل رشته ی الگو قرار می دهد. در یوکاریوتها پلی مراز الفا برای رشته ی پیرو ودلتا برای رشته ی پیشروبکار می رود .اما همانند سازی رشته ی پیرو نا پیوسته با تشکیل قطعات اکازاکی در جهت عکس رشته ی پیشرو انجام می شود ورشته ی پیشرو پیوسته همانند سازی می شود .اما در یک رشته ی DNA ممکن است یک ناحیه ی پیشرو وادامه پیرو باشد که در رشته ی مقابل بر عکس خواهد بود .پایان همانند سازی زمانی است که همه ی رپلیکون ها همانند سازی شوند .اکتامر های هیستونی برای رشته ی پیشرو زمانی به انها متصل می شوند که 125 نوکلئوتید حداقل داشته باشند .وپیرو هم 250 تا260 نوکلئوتید دارا باشد ودر پروکاریوتها همانند سازی به دو روش است روش تتا و روش حلقه ی چرخان .روش تتا حلقه های دو سویه در جهت عکس هم همانند سازی کرده وجدا می شوند و در روش حلقه ی چرخان با چرخش حلقه ی داخلی یا منفی رشته ی پیشرو یا خارجی باز شده ونوکلئو تید های جدید به ان اضافه شده رشته طولانی شده باز می شود یعنی به موازات تولید رشته ی جدید اطراف رشتهی حلقه ی منفی یک دم تک رشته ای هم بوجود می اید که یا همانطور می ماند یادر اثر همانند سازی به روش رشته ی پیرو دو رشته ای می شود

/ 0 نظر / 237 بازدید