ریبوزوم

از اندامک های بدون غشا ریبوزوم ها هستند .ابتدا با میکروزوم های جدا شده از شبکه ی اندو پلاسمی دیده شدند

و با برش های گرفته شده از انها مشخص شدند .

ریبوزوم های سیتوپلاسمی در یو کاریوت ها s80هستند .ولی ریبوزوم های داخل میتوکندری وکلروپلاست دارای

ضریب رسوبی  s70هستند .

تعداد ریبوزوم ها در سلول های مختلف یکسان نیست و بستگی به میزان سنتز پروتیین در انها دارد .ضمنا سلول های سازنده ی پروتیین ها ی ترشحی ریبوزوم های چسبیده به غشا ی بیشتری دارند .

ریبوزوم های چند تایی را پلی ریبوزوم یا پلی زوم می گویند .فقط پلی زوم ها می توانند سنتز پروتیین را انجام دهند .

 

عمر متوسط ریبوزوم 6 ساعت است پس دائم باید باز سازی شود .واین کار به کمک هستک انجام می شود .

اجزای سازند ه ی ریبوزوم RNA وپروتیین است .دارای دو بخش کوچک وبزرگ است .که بخش کوچک مقابل

بخش بزرگ قرار گرفته بخش بزرگ از نیمرخ شبیه صندلی راحتی است ..ودر وسط دارای یک تونل است .که میتواند

30 تا 40 اسید امینه را بپوشاند وبه شبکه ی اندو پلاسمی منتقل کند .mRNA بین دو بخش قرار میگیرد و 250 نوکلئوتید

ان را ریبوزوم می پوشاند .ریبوزوم ها لیپید ندارند و دارای بار منفی زیاد به خاطر گروه های فسفات RNA هستند .

RNAهای ریبوزومی دارای گوانین وسیتوزین فراوان هستند .

 

ریبوزوم s 70به بخش کوچک s16وبخش بزرگ s23وs5تقسیم می شود .ونوع s80به بخش کوچک s18و بخش بزرگ

S28 وs 5 قابل تفکیک است .

برای سنتز ریبوزوم DNA ریبوزومی لازم است .که در بخش های فشردگی های ثانویه کروموزوم ها یا سازمان دهندگان

هستکی جا دارد . ژن های s5 در بخش های دیگر ژنوم وپروتیین ها در سیتوپلاسم ساخته می شوند .

ژن های rDNA به صورت تکراری وبا تعداد زیاد وجود دارند و به صورت فعال رونویسی می شوند .وبرخی مواقع شکل درخت نوئل را به خود میگیرند زیرا از راه انداز های متعدد همزمان رونویسی انجام می شود . مولکول RNAپلی مراز نوع یک انها را رونویسی میکند وs5 به وسیله ی پلی مراز 3 ساخته و به هستک میرود وجود هستک برای ساخت ریبوزوم الزامی است .

/ 1 نظر / 42 بازدید
دانشجو

ضریب رسوبی چیه اصا؟؟؟؟؟؟