تست از فصل3زیست چهارم

   

سوالات تست فصل سوم زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

 

 

1-سلول های یوکاریوتی که فقط دارای میتوکندری شدند و آنهایی که کلروپلاست را دریافت کردند به ترتیب خاستگاه کدام جانداران امروزی شدند؟ (پزشکی 1383)

 

1)گلسنگ ها ـ مهره داران  )گیاهان ـ قارچ ها              

 

                     )جانوران ـ جلبک ها             )اتوتروف ها ـ هتروتروف ها

 

 

 

2-اولین مهره دارانی که در اقیانوس ها به وجود آمدند و نخستین مهره دارانی که از دریا بیرون آمدند به ترتیب کدام جانوران هستند؟ (پزشکی 1383)

 

1)ماهی های بدون آرواره ـ دوزیستان اولیه                             )دوزیستان اولیه ـ خزندگان

 

3)ماهی های بدون آرواره ـ خزندگان                         )دوزیستان اولیه ـ دوزیستان امروزی

 

 

 

3-کدام جانداران به طور همزمان در حدود میلیون ها سال پیش زندگی خود را در سطح خشکی های زمین آغاز کردند؟ (پزشکی 1382 )

 

1)ماهی های فاقد آرواره و دوزیستان اولیه      )جلبک ها و قارچ ها            

 

                     )زیگومیست ها و آسکومیست ها                     )دوزیستان اولیه و خزندگان

 

 

 

4-جو زمین در آغاز فاقد کدام گاز بوده، بعد از آن به وسیله ی کدام جانداران در جو زمین ساخته شده است؟ (آزاد 1383)

 

1)هیدروژن ـ گلسنگ ها    )نیتروژن ـ کپک پنی سیلین   

 

)متان ـ جلبک های سبز      )اکسیژن ـ سیانوباکتری ها

 

 

 

5-بقای حیات به وسیله ی کدام گزینه در خشکی ها تضمین شده است؟ (آزاد 1383)

 

1)تبدیل میکروسفرها به سلول ها                             )جلبک های خشکی و قارچ ها که زندگی خود را در سطح زمین آغاز کردند.

 

3)پیدایش لایه اوزون در اتمسفر فوقانی                      )حشرات که یکی از اولین ساکنان خشکی بودند.

 

 

 

6-موفق ترین مهره داران زنده که بیش از نصف گونه های مهره دار را به اختصاص می دهند، کدام جانوران هستند؟ (آزاد 1382)

 

1)ماهیها                                   د وزیستان                                    )پرندگان                          )پستانداران

 

 

 

7-  در دستگاه میلر پس از پایان آزمایش، کدامیک از ترکیبات زیر دیده نمی شد ؟

 

1 (کربوهیدراتها                  2 (نوکلئوتیدها                   3(اسیدهای چرب                 4(آمینو اسیدها

 

 

 

8-  کدام مولکول زیربنای اولین ترکیبات آلی در مراحل ابتدای تشکیل حیات می‏باشد ؟

 

۱)متان                (۲      آمونیاک                       نیتروژن                اسیدآمینه

 

 

 

9- قدیمی‏ترین و اولین گروه جانداران که در سطح زمین تشکیل شده‏اند، کدام‏اند ؟

 

1(یوکاریوت هوازی                                  2(پروکاریوت اتوتروف                    

 

3(پروکاریوت هتروتروف هوازی                          4( پروکاریوت هتروتروف بی‏هوازی

 

 

 

     10 - کدامیک از موارد زیر در ارتباط با پیدایش یوکاریوت هوازی تأییدی بر نظریة درون همزیستی است ؟

 

 ۱(ژنوم خطی میتوکندری  (۲                                  نوع تقسیم میتوکندری    

 

   (3اندازه و ساختار کلروپلاست  ۴(                          ریبوزوم های کلروپلاست

 

 

 

11-  مخرب‏ترین انقراض گروهی کدام انقراض است ؟

 

1(انقراض اول      2(انقراض دوم                         3)انقراض سوم                        4)انقراض چهارم

 

 

 

   12-  دایناسورها در کدام انقراض گروهی از بین رفتند ؟                                       

 

1)دومین انقراض   2)سومین انقراض                     3)چهارمین انقراض                  4)پنجمین انقراض

 

 

 

13- اولین جانورانی که از دریا به خشکی آمدند، کدام بودند ؟

 

1)بندپایان             2)مهره داران                          3)ماهی‏های فاقد آرواره              4)ماهی‏های دوتنفسی

 

 

 

 14- فراوان‏ترین و متنوع‏ترین گروه جانوران ساکن خشکی کدامند ؟

 

1)عنکبوتیان         2)حشرات                              3)عقربها                               4)رطیل‏ها

 

 

 

15-  موفق‏ترین مهره‏داران زنده ……… هستند .

 

1)ماهی‏ها             2)دوزیستان                    3)پرندگان                   4)پستانداران

 

 

 

 16-  اولین مهره‏داران عبارتند از :    

 

1)ماهی‏های آرواره‏دار     2 ) ماهی‏های بدون‏آرواره    3)ماهی‏های دوتنفسی         4)ماهی‏های غضروفی

 

 

 

 17-  کدامیک از عوامل موفقیت خزندگان نسبت به دوزیستان در خشکی نمی‏باشد ؟

 

1) داشتن پوستة محافظ در اطراف تخم                                 2) داشتن پوست ضد آب       

 

3)داشتن لقاح داخلی                                           4)تعداد تخم کمتر

 

 

 

18-گسترش حیات به خشکی به کدام علت بوده است؟

 

1)پیدایش لایه اوزون                                      2)پیدایش اتوتروفها

 

3)پیدایش سیانوباکترها                                     4)پیدایش فرایند فتوسنتز

 

 

 

  19 خزندگان از تکامل کدام بوجود آمده‏اند ؟

 

1)ماهی‏های دوتنفسی                 2)دوزیستان       3)پرندگان                                4)پستانداران

 

 

 

 20-  کدام عامل باعث شد تا خزندگان کوچکتر، پستانداران و پرندگان به بقای خود ادامه دهند ؟

 

1)تبدیل آب و هوای خشک به مرطوب                    2)جابجایی قاره‏ها                                      

 

3)کم شدن غذا                                                 4)انقراض دایناسورها

 

 


 

/ 0 نظر / 34 بازدید