تست فصل دوم کتاب زیست چهارم

-ژنوم انسان شامل کدام گزینه است؟ (پزشکی 1383)

1

 

2-ویروس کدام بیماری باعث التهاب کبد میشود و واکسن آن امروزه از طریق مهندسی ژنتیک ساخته شده است؟ پزشکی1383

1)نقص ایمنی اکتسابی (HIV )          2)آنفلوآنزا                    3)هپاتیت  B                    4)فلج اطفال

 

3-باکتریوفاژ فرضی جدیدی، با استفاده از کپسید باکتریوفاژ T1و DNA باکتریوفاژ T2 حاصل شده است. با آلوده کردن باکتری میزبان، انتظار می رود ویروس های حاصل، از کدام نوع باشند؟(سراسری 1382)

1) T1                 2) T2                                       3)هر دو نوع T1 و T2   4) DNAT2 و کپسید T1

 

4-پلازمیدها که نوعی مولکول DNA حلقوی هستند،در درون کدام جانداران حضور دارند و می توانند مستقل از کروموزوم اصلی جاندار همانندسازی کنند؟ (پزشکی 1382 )

1)سیاهک ها                   2)مخمرها                          3)زنگ ها                            4)باکتری ها

 

5-ژن مورد نظر جدا شده از ژنوم را به درون باکتری، کدام مورد هدایت می کند و از معمولترین وکتورها می باشد؟(آزاد 1383)

1)مخمرها و آنزیم های محدود کننده                           2)اوگلناها و آنزیم لیگاز

3)تاژکداران و مخمرها                                         4)ویروس ها و پلازمیدها

 

6- با تاثیر آنزیم محدود کننده بر یک DNA  حلقوی که 3 جایگاه تشخیص آنزیم دارد. به ترتیب چند پیوند فسفودی استری می شکند و چند قطعه ایجاد می شود؟

1) 3و 3                        2) 4 و 6                                     3) 6 و 3                                  4) 3 و 4

7- در مهندسی ژنتیک برای تولید انسولین انسانی و فاکتور انعقادی شماره XIII انسانی بترتیب کدام یک ایجاد می شود؟

1) باکتری دست ورزی شده – جانور تراژنی                            2) جانور تراژنی -   جانور تراژنی

3) جانور تراژنی -  باکتری نوترکیب                                     4) باکتری دست ورزی شده - باکتری دست ورزی شده

 

8- میزبان تولید هورمون رشد گاوی و پروتئین پیچیده ی انسانی در مهندسی ژنتیک به ترتیب کدامند؟

1) جانور تراژنی -   جانور تراژنی                                        2) پلازمید -   جانور تراژنی       

 3) باکتری - جانور تراژنی                                                  4) جانور تراژنی - باکتری  

                                                                

9-  چنانچه اگزونی با 1026 نوکلئوتید از یک ژن مسئول سنتز بخشی از اواسط رشته ی پلی پپتیدی باشد. در این قطعه از پلی پپتید چند اسید آمینه قرار خواهد گرفت؟

1) 171                                     2) 172                                      3) 512                                        4) 1542

 

10-در الکتروفورز ملکول DNA حرکت ملکولها به سمت کدام قطب بوده و کدام قطعات مسافت بیشتری را طی میکنند؟

1) مثبت – کوچکتر       2) مثبت – بزرگتر      3) منفی – کوچکتر         4) منفی – بزرگتر

 

11- در اتصال DNA  خارجی به وکتور چند پیوند فسفو دی استری باید برقرار شود؟

1) 2                       2) 4                                  3) 8                                           4)10

 

12- عمل کدام آنزیم در مهندسی ژنتیک بر سایر آنزیم ها مقدم است؟

1)  آنزیم محدود کننده     2) DNA لیگاز     ۳) RNA پلی مراز         4) DNA پلی مراز

 

13- در مهندسی ژنتیک برای تهیه ملکولهای نوترکیب کدام آنزیم پیوند فسفو دی استری بین دو انتهای مکمل را ایجاد میکند؟

1)آنزیم محدود کننده         2) DNA لیگاز         3)هلیکاز                                   4) DNA پلی مراز

 

14- ماهیت شیمیایی کدامیک با بقیه متفاوت است؟

1) ژن                          2) پلازمید TI               3)  RNA پلیمراز          4) RNA

 

15- کدام یک از بیماریهای زیر احتمال بروز بیشتری در مردان دارد؟

1) سیستیک فیبروزیز                   2) کم خونی داسی شکل       3) نشانگان زالی – ناشنوایی              4) هانتینگتون

 

16-  در الکتروفورز ملکولها ی DNA بر چه اساسی از هم جدا میشوند؟

1) خواص شیمیایی           2) توالی نوکلئوتیدها                      3) نوع نوکلئوتیدها              4) طول قطعات

 

17 کلون کردن ژن توسط کدام آنزیم انجام میشود؟ 

  1)DNA پلیمراز        2)RNA پلیمراز                   3) DNA لیگاز                             4) پروتئاز

 

18-در تهیه واکسن بر علیه ویروس هرپس ، از کدام استفاده شد؟

   1)ژن بیماریزای هرپس           2) ژن پادتن ضدهرپس           

  3)ژن رمز کننده پلیمرازهای هرپس       4) ژن رمز کننده پروتئین های سطحی هرپس

 

19-بطور معمول کدام نا هنجاری از پدر به پسر به ارث نمی رسد؟

 1)  دیستروفی عضلانی                2) هانتینگتون                   3) تالاسمی مینور                     4) سیستیک فیبروزیس

 

20- تحت تاثیر آنزیم لیگاز  بر روی جایگاه اتصال نواحی چسبنده، چند پیوند هیدروژنی در محل اتصال تشکیل میشود؟

1) 2                              2)8                              3)10                            4)16

 

21- پیوند بین منومرهای کدام دو ترکیب به هم شبیه اند: 

   1) لیگاز – پلازمید               2) وکتور-EcoRI                  

 3) لیگاز – EcoRI                 4) وکتور – لیگاز

 

22- کدام یک تنظیم بیان ژن ندارد؟ 

 1) اریترو سیت                         2) ماکرو فاژ                      3 )نرون                        4) کلرو پلاست

 

23- گال به کدام اطلاق میشود؟  

 1) پلازمید باکتریایی           2) القاء کننده ایجاد تومور        3) نوعی بیماری           4) وکتور

 

24- DNA ی حلقوی که n جایگاه اثر برای آنزیم محدود کننده دارد به هنگام برش چند قطعه DNA تولید میکند؟

 1) n                          2) 2n                     3)n+1                          4) n-1       

 

25 - تنظیم بیان ژن در اپرانهای هموفیلوس آنفلو آنزا بخاطر چیست؟  

1 ) نمو                          2)تمایز                   3) سازگاری با محیط                 4) هر سه مورد

 

/ 0 نظر / 40 بازدید