سوالات زیست شناسی کنکور87 +پاسخ ها

 

     3- از جمله ویژگی های دستگاه گردش خون در خرچنگ دراز ، عبارت است از :

         1)وجود قلب های لوله ای شکل     ۲) وجود شبکه مویرگی کامل   

         3) خروج تنها یک سرخرگ از قلب   4) ورود خون غنی از اکسیژن به قلب

 

    4- محل تولید و فعالیت ، ..................... در سیتوپلاسم سلول انسان است .

      1) نوکلئوزوم            2) کاتالاز        3) لیزوزیم            4) سورفا کتانت

 

   5- در استخوان ران انسان :

      1) مغز قرمز ، مجاری هاورس را پر کرده است                

      2) بافت پیوندی سست بخس تنه را پوشانده است

      3) سیستم های هاوورس، حفره مرکزی را احاطه کرده اند       

      4)بیشتر تنه از بافت استخوانی اسفنجی تشکیل شده است

 

   6-کدام بخش معده گاو به دم نزدیکتر است ؟

     1) هزارلا        2) نگاری            3) سیرابی           4) شیردان

 

   7- تحریک الکتریکی در بین سلول های عضله بطن ها ............. منتشر می شود .

     1) بواسطه ی گره دهلیزی – بطنی      2) از محل اتصال تارهای ما هیچه ای

     3) توسط الیاف گرهی دیواره بطن         4) از طریق بافت پیوندی میان تارهای ماهیچه ای

 

   8- در معده انسان غدد مجاور پیلور توانایی ............. را ندارند .

      1) ترشح گاسترین               2) تولید پپسینوژن       

      3) سنتز اسید کلریدریک       4) تحریک سلولهای حاشیه ای

 

   9- به فرض این که به انسانی مهارکننده انیدراز کربنیک تزریق شود ...........می یابد .

     1) HCO3- خونش کاهش                              2) تولید CO2 بافت هایش افزایش

     3) ظرفیت حمل o2 در خونش افزایش        4) فشار co2 سیاهرگ هایش کاهش

 

   10- کدام عبارت جهت حرکت هوا را در دستگاه تنفس چلچله به درستی بیان نمی کند .

       در هنگام :

      1) دم ، هوای تهویه شده از شش ها خارج می گردد                 

      2) بازدم ، هوای تهویه نشده وارد شش ها می شود

      3) دم، هوای تهویه نشده به کیسه های هوایی پیشین وارد می شود   

      4) بازدم، هوای تهویه شده از کیسه های هوایی پیشین خارج می شود

 

  11- کدام  عبارت ، در ارتباط با راه های عبور آب جذب شده از طریق ریشه گیاهان

         درست است .

      1) آب در مسیر پروتوپلاستی از درون واکوئل ها عبور نمی کند

      2) نیروی اسمزی در حرکت آب در مسیر غیر پروتو پلاستی دخالت ندارد

      3) نیروی دگر چسبی مو لکولهای آب به دیواره آوندهای چوبی ، مانع حرکت آب به سمت

        بالا می شود

      4) تنها نیروی موثر در حرکت آب در مسیر پروتوپلاستی، نیروی هم چسبی  

         بین مولکولهای آب است

                  

12- به فرض این که آنزیم های هیدرولیز کننده ATP در کلیه های انسان غیر فعال شوند ......... به طور کامل متوقف می شود.

      1) ترشح         2) تراوش            3) بازجذب            4) تشکیل ادرار

 

    13- در ماهیچه دو سر بازو ، هر میوفیبریل .......

      1) در زمینه ای از بافت پیوندی سست قرار دارد               

      2) در سارکوپلاسم خود هسته های متعدد دارد

      3) محتوی لوله هایی از شبکه سارکوپلاسمی است               

      4) توسط غشایی به نام سارکولم احاطه شده است

 

     14- شکل روبرو سطح تنفسی جانوری را نشان می دهد که ....... دارد.      

       (  توضیح : شکل تنفس نایی در حشرات را نشان مید هد )

        1) شبکه مویرگی کامل            2) طناب عصبی فاقد گره         

        3) توانایی دفع اسید اوریک       4) اسکلت داخلی از جنس کیتین

        ۱۵-در گیاهان پیشرفته همه سلولها ........

           ۱) سانتریول ندارند     ۲) کلروپلاست دارند      ۳) میکروتوبول ندارند       ۴) واکوئل مرکزی دارند

                              سوالات زیست شناسی کنکور سراسری87 از کتاب زیست2

1-    محلی که لنفوسیت های  T انسان توانایی شناسایی سلولهای خودی ازغیر خودی را کسب می کنند در .....

1)مغز استخوان پهن قرار دارد                        2) کشاله ران قرار دارد

3) جلوی جناغ واقع شده است                     4)جلوی نای واقع شده است

 

    2- با فرض این که در انسان تراکم یون پتاسیم داخل نورون شدیدآ کاهش یافته و سدیم درون سلول

        انباشته گردد .......در برقراری پتانسیل آرامش اثرسوء دارد.

       1) فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم                       2) باز شدن کانالهای دریچه دار پتاسیمی

       3) بسته شدن کانالهای دریچه دار سدیمی         4) فعالیت پروتئین هیدرولیز کننده ATP در غشا

 

   3-در تقسیم میتوز پس از آنکه کروماتیدهای هر کروموزوم دستخوش حداکثر فشردگی شدند

      بلافاصله ....... رخ میدهد.

     1)جداشدن کروموزوم های همتا                2) ناپدید شدن پوشش هسته

     3) کوتاه شدن رشته های دوک                 4) دور شدن سانتریولها از یکدیگر

 

  4- گیاهان بدون دانه همگی ........ دارند.

     1) گامتوفیت فتو سنتز کننده             2) گامتوفیت بزرگتر از اسپروفیت

     3) اسپوروفیت بزرگتر از گامتوفیت        4)اسپروفیت غیر وابسته به گامتوفیت

 

  5- پادتن ها .........

     1) نمی توانند فاگوسیتوز را افزایش دهند                 2)توسط لنفوسیت های T ساخته می شوند

     3)نمی توانند به آنتی ژن سطح باکتریها متصل شوند   4) به آنتی ژن سطح ویروسها می چسبند

 

  6- با غیر فعال شدن اعصاب سمپاتیک ، بدن انسان به  ..... تمایل پیدا می کند.

     1)افزایش برون ده قلبی                      2)کاهش تعداد حرکات تنفسی

     3) کاهش ترشح غدد زیر زبانی             4) افزایش خون رسانی به عضلات اسکلتی

 

   7- با توجه به شکل مقابل، انکفالین در سرکوب پیام عصبی ایجاد شده در

       کدام گیرنده نقش دارد؟

      1) ۱           2)۲             3)۳            4) ۴       

  

  8- در فرایند گامت زایی در انسان، هسته ی .......

      1) تخمک نابالغ کروموزومهای همتا ندارد

      2) تخمک تمایز نیافته دو مجموعه کروموزوم دارد

      3) گامت ماده بیش از تخمک تمایز نیافته DNA دارد

      4) تخمک نابالغ و نخستین جسم قطبی از نظر مقدار DNA متفاوت هستند

 

   9- نوع گیرنده ی ....... با بقیه تفاوت اساسی دارد.

      1)موجود در قاعده سبیل گربه                        2) روی شاخک نوعی پروانه ابریشم نر

      3) موجود در ساختار کاپولای ماهی حوض          4) حساس به تغییرات طول عضله چهارسر ران

 

   10- هورمون آزاد کننده هیپوتالاموسی ، بر ترشح کدام هورمون بی تاثیر است؟

       1) کورتیزول        2) لوتئینی کننده         3) محرک فولیکولی       4) اکسی توسین

 

   11- در یک فرد بالغ مبتلا به هیپرتیروئیدیسم ....... کاهش می یابد.

        1) تحریک پذیری قلب                           2) فعالیت گیرنده های تیروکسین

        3) رسوب کلسیم در استخوان ها            4) ذخایر چربی در سلولهای بدن

 

   12- هاگدان خزه به منزله ی (معادل= همتا ) ...... در کاج است.

       1) آندوسپرم      2) کیسه گرده        3) کیسه رویانی       4) پولک مخروط ماده

 

13-اگر در دودمانه زیر بیماری ، صفتی ........ فرض شود ، احتمال

      به وجود آمدن فرد شماره.......... در این خانواده وجود ندارد.  

 

           1) اتوزومی غالب – 11                 

         2) اتوزومی مغلوب – 6

 

         3) وابسته به جنس غالب -  8      

         4) وابسته به جنس مغلوب - 7       

                                    

 

 

 14- کدام عبارت وقایع مر حله فولیکولی تخمدان انسان را به درستی بیان می کند؟

      1) پاسخ هیپوفیز پیشین در مقابل افزایش زیاد استروژن ، افزایش ترشح LH است

      2) مقادیر بالای استروژن و پروژسترون سبب ضخیم شدن دیواره رحم می گردد

      3) حداقل میزان LH سبب تکمیل اولین تقسیم میوزی برای تشکیل گامت می شود

      4) استروژن با ایجاد مکانیسم خود تنظیمی منفی ترشح FSH و LH را مهار میکند

 

   15- از خود لقاحی افرادی که برای دو جفت صفت هتروزیگوس هستند ممکن

          نیست ....... فرزندان.......را نشان دهند. ( طبق قوانین احتمالات)

        1) 16/9 – دو صفت غالب           2) 4/1 – دو صفت مغلوب

        3) 8/3 – صفات حد واسط          4) 2/1 – یک صفت غالب و صفت مغلوب

 

   16- امروزه از ترکیبات موثر در فتوتروپیسم گیاهان گندمی ، در ....... استفاده می شود.

      1) رشد جوانه های جانبی                      2) تقویت ریشه زایی

      3) حفظ تعادل آب در گیاهان                    4) افزایش مدت نگه داری میوه ها

 

   17- اگر مردی Rh مثبت و مبتلا به بیماریهای هموفیلی و هانتینگتون با زنی سالم و Rh مثبت

       ازدواج کند ودارای دختری Rh منفی و هموفیل شود ، چه نسبتی از پسران آنها ژنوتیپی

       مانند پدر خواهند داشت ؟

     1) 8/1       2) 16/1         3) 16/3           4) 32/3

 

  18- در آمیزش چلچله ها :

                   ماده منقار کوتاه و رنگ قهوه ای × نر منقار بلند و رنگ طوسی     : P

 

                             1/1 منقار بلند و رنگ قهوه ای با رگه های طوسی         : F1

     با توجه به این که در نسل دوم فقط ماده ها منقار کوتاه شده اند چه نسبتی از نرهای

     نسل دوم ، منقار بلند و رنگ قهوه ای خواهند داشت ؟

    1) 16/1         2) 16/2            3) 16/3                4) 16/ 9

 

ت زیست شناسی کنکور سراسری 87 از کتاب زیست پیش دانشگاهی

                               سوالات زیست شناسی کنکور سراسری 87 از کتاب زیست پیش دانشگاهی

1-       کروموزوم کمکی :

1)      همانندسازی وابسته به تکثیر سلول دارد

2)      همگی توسط آنزیم EcoR1 بریده می شوند

3)      حامل برخی ژنهای کروموزوم اصلی می باشند

4)      ساختار حلقوی دارند ودر برخی از باکتریها یافت می شوند

 

2-       در جمعیتی در حال تعادل،تعداد مردان با زنان برابر ا جمعیت چند درصد است ، اگر فراوانی ژن تالاسمی 5% باشد ، فراوانی زنان ناقل در یان جمعیت چند درصد است؟  

1) 4.75            2) 9.5           3) 14.5              4) 19

 

3-       کدام یک از ویژگی های عمومی آسکومیست ها نمی باشد.

1)      در چرخه زندگی آنها زئوسپور دیده نمی شود

2)      همه آسک ها در آسکوکارپ حاصل میشود

3)      نخینه های موجود در این شاخه دیواره عرضی دارند

4)      تولید مثل غیر جنسی شایع تر از تولید مثل جنسی است

    

4-       روش تکثیر ....... می تواند متفاوت از سایرین باشد.

1) اوگلنا       2) آمیب         3) پارامسی        4) تاژکدار چرخان

 

5-       در مناطقی که عارضه گلبولهای قرمز داسی شکل شایع است شایستگی تکاملی ....... در هنگام مالاریا نسبت به قبل از آن ........

1) افراد ناخالص _ بیشتر می شود                      2) هموزیگوتهای مغلوب _ کمتر می شود

3) هموزیگوتهای غالب ومغلوب _ کمتر می شود     4)هموزیگوتهای مغلوب و هتروزیگوتها _ تغییر نمی کند

 

6-       جنس دیواره آغازیانی که بر روی ترشحات پوست خود در آب دریا سر می خورند از ....... است .

1) سیلیس          2) سلولز         3) آهک            49 سلولز و سیلیس

 

7-       کدام جاندار اتوتروف است و توانایی تولید هاگ را ندارد؟

1) اسپروژیر         2) کاهوی دریایی        3) کپک مخاطی سلولی       4) کلپ

 

8-       گیاهان گل مغربی تتراپلوئید .........

1)      قادر به انجام تقسیم میوز نمی باشند

2)      در گامت های خود چهار مجموعه کروموزوم دارند

3)      در هنگام تقسیم میوز 14 تتراد تشکیل می دهند

4)      در اثر خطای میتوزی والدین خود ایجاد شده اند

 

9-       کدام عبارت درست است؟

1)در گیاهان CAM تجزیه اسید چهار کربنی در طی روز انجام می شود

2)هنگام عبور H+ از بستره به درون تیلاکوئید ، پروتئین کانالی ATP می سازد

3) در گیاهان C4 دی اکسید کربن فقط از طریق چرخه کالوین تثبیت می شود

4) در تنفس نوری آنزیم روبیسکو سبب شکسته شدن ترکیب شش کربنی ناپایدار می گردد

 

10-   کدام مطلب درست است؟

1)      همه ژنهای پشه ، در همه سلولهایش بیان می شوند

2)      در سنجاقک همه توالی های افزاینده رونویسی می شود

3)      تفاوت سلولهای سوماتیک گندم به علت تفاوت ماده ژنتیکی آن ها است

4)      نقش پروتئین تنظیمی در اپران لک ، عکس نقش فعال کننده در آمیب است

 

 11-عامل کدام بیماری در بدن میزبان به روش بسیار متفاوتی ازدیاد می یابد؟

     1) موزائیک تنباکو      2) جنون گاوی          3) آبله گاوی       4) هرپس تناسلی

 

12-کدام عبارت ناپایداری دودمان دورگه را بیان می کند؟

   1) دورگه ها به سن بلوغ نمی رسند                 2) زیگوت دورگه ها ، رشد و نمو نمی کند

   3) زاده های دورگه ها ضعیف و نازایند                4) دورگه ها توانایی تولید گامت های فعال را ندارند

 

13-کدام عبارت در مورد شقایق دریایی نادرست است ؟

    1) با پنهان کردن دلقک ماهی ها به بقای آنها کمک می کند

    2) تحت تاثیر حرکات مداوم آب ، شاخک های حسی خود را منقبض می کند

    3) به جز بعضی ماهی ها ، جانوران دیگر از نیش سمی اش در امان نیستند

    4) از هم زیستی با دلقک ماهی ها ، بطور مستقیم سود یا زیانی نمی بیند

14- شیرهای نر افریقا به هنگام رهبری گله .....

     1) رفتار مشارکتی نشان می دهند                 2) رفتاری در جهت منافع گونه دارند

     3) شانس بقای گونه را کاهش می دهند         4) اندازه جمعیت را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهند

 

15- در تنفس سلولی ، اولین مولکول CO2 ، طی تبدیل ........ حاصل می شود.

     1) گلوکز به پیرووات                                   2) پیرووات به بنیان استیل

     3) ترکیب پنج کربنی به چهار کربنی              4) ترکیب شش کربنی به پنچ کربنی

 

16-در مقایسه چرخه لیزوژنی ولیتیک باکتریوفاژها ........ منحصراً در چرخه لیتیک دیده می شود.

    1) تشکیل پرو – ویروس                              2) بیان ژن کپسید

    3) همانندسازی DNA ی باکتریوفاژ                4) انتقال ژنهای باکتریوفاژ به نسل بعد باکتری

 

17- در مراحل رویش هاگ و تشکیل نخینه ها ی هاپلوئید در قارچ چتری ، کدام مطلب نادرست است ؟

     1) در مرحله متافاز ، کروماتیدها حداکثر فشردگی دارند

     2) با نفوذ پوشش هسته به درون ، تقسیم هسته پایان می یابد

     3) کمربندی از رشته های پروتئینی در تقسیم سیتوپلاسم نقش ندارد

     4) با ناپدید شدن پوشش هسته ، کروموزوم های مضاعف شده قابل روئیت می شوند

 

پاسخ سوالات اززیست1

زیست2 شماره ی سوال

 پاسخ –زیست 2

 

/ 0 نظر / 167 بازدید