چرخه ی سلولی وهمانند سازی

-پروتئین DNaAبه ناحیه ی اغازی متصل شده DNAرا دور خود میپیچاند وبه شناخته شدن ناحیه ی اغازی کمک میکند .

2-پروتئین های DNaBوDNaCپس از اتصال خاصیت هلیکازی دارند وموجب تشکیل چنگال همانند سازی میشوند

3- SSBPمارپیچ را باز نموده وفعالیت انزیم های پلی مرازی را زیاد میکند .

4-DNaGیا پریماز وپروتئین های وابسته به ان که روی هم پریموزوم نام دارند که از DNaB-DNaC-DNaT-DNaGوزیر واحد های ان تشکیل شده وبه انها پیش اغاز گر هم میگویند .

DNaGرشته ی پیشرو را شناسایی کرده وهمچنین RNAی کوچک اغازین را می سازد .یعنیپریمر که در ابتدای

قطعات اکازاکی که از زنجیره ی پیرو حاصل می شود قرار می گیرد .

5-پروتیین rep نوعی هلیکاز است که سرعت زیادی دارد

6-انزیم های دخیل در همانند سازی که شامل انزیم های ازاد کننده ی هیستون ها و توپوایزومرازها لیگاز وپلی مراز وهلیکاز است .توپوایزومراز با حذف مارپیچ های مثبت ویا منفی تاب DNAرا باز میکند وارایش ان را مناسب همانند سازی مینماید ..هلیکاز ها مانند چرخ بدنبال هم روی زنجیره ی پیرو چسبیده تا انتهای چنگال پیش میروند .پس بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند یکی rep پروتئین که روی زنجیره ی پیشرو عمل میکنند ودیگری هلیکاز های زنجیره ی پیرو

DNAپلی مراز انزیم اصلی همانند سازی است وانواع مختلفی از انها شناسایی شده کار اصلی انها اضافه کردن فسفات کربن5از نوکلئوتید جدید بهOHکربن 3از زنجیره ی در حال سنتز است .یعنی جهت سنتز از 5به  3 است

رشته ی پیشرو خودش با کربن 3 شروع میشود ولی رشته ی پیرونیاز به پریمر دارد که در ابتدای هر قطعه ی اکازاکی قرار می گیرد .

پلی مراز نوع 1 هم پلی مراز و هم اگزو نوکلئاز است ومسئول پر کردن شکاف هایی است که بین قطعات اکازاکی

روی زنجیره ی پیرو تشکیل میشود . نوع دوم پلی مراز در کار ترمیم نقش دارد .و نوع 3 انزیم اصلی در پروکاریوتها

است که هر دو خاصیت پلی مرازی واگزونوکلئازی را دارد .

در یوکاریوتها پلی مراز الفا همانند سازی رشته ی پیرو پلی مراز دلتا همانند سازی رشته ی پیشرو وفعالیت اگزونوکلئازی وپلی مراز اپسیلون کار ترمیم پلی مراز بتا هم ترمیم ونوع گاما برای همانند سازی میتوکندری است .

لیگاز ها با برقراری پیوند فسفودی استر به تشکیل زنجیره ی جدید کمک می کنند .

تصویر عمل انزیم هلیکاز  تصویر بعد همانند سازی ژنوم باکتری به روش تتا

/ 1 نظر / 270 بازدید
دنبالم کن

دنبالم کن! متفاوت و جذاب! ثبت لحظه ها، دنبال کردن علاقه‌مندی‌ها! فراتر از یک شبکه ی اجتماعی! ببینید افراد و گروه های مورد علاقه ی شما هم اکنون چه می کنند؟! هم اکنون به ما بپیوندید! wWw.Donbalamkon.Com