واکوئل:

  واکوئل ها در سلول های گیاهی بخش اعظم سیتو پلاسم را اشغال میکنند . برخی پژوهشگران واکوئل ها را حفره هایی ابکی در نظر گرفتند اما تحقیقات دووری نشان داد که واکوئل ها بخش هایی مستقل وپایدارند که توانایی نگهداری رنگدانه

ها ومواد مختلف را دارند .اما براساس عوامل محیطی مثل تغییرات طول روز وشب اندازه ی انها متغیر است .مثلا در

سلول های نگهبان ویا در گلها وگیاهان شب تنج ودارای جنبش های مختلف این تغییرات دیده میشود .

غشا واکوئل مشابه پلاسمالم است اما کیرنده های گلوسیدی ان مثل گلیکوپروتیین یا گلیکولیپید به سمت داخل غشا فرورفته است .

مواد داخل واکوئل متفاوتند از انواع یون ها مثل K+/Na+/Mg+ وفسفات تا رنگدانه ها ومواد قندی وحتی اسیدهای امینه

اما برخی مواد ناشی از فعالیت های متابولیسمی باشند یا محصولی از مسیرهای ویزه ی بیوسنتزی اند .

مواد ناشی ازمتابولیسم اولیه یا پایه عبارتند از :1-اسیدهای کربوکسیلیک که سبب اسیدی شدن محتوای واکوئل میشوند

مثل اسید مالیک تارتریک اسکوربیک وگاهی اسیدهای سمی مثل مالونیک واکسالیک که باید به واکوئل منتقل وبه نمک تبدیل شوند .

2-گلوسیدها مثل گلوکز فروکتوز مانوز یا امیگدالین در بادام تلخ یا سولانین در سیب زمینی دیژیتالین در گل انگشتانه ای

 

3-اسید های امینه وپروتیین ها مقدارشان بسیار کم است .اسیدهای ارژینین ولیزین ودر تیرهی باقلا تیروزین وفنیل الانین

اگر غلظتشان زیاد باشدتولید دانه های الورون میکنند.

 

محصولات ثانویه :

1-      کومارین مادهای فنلی با اثر سمی وبازدارنده ی تقسیم هسته.

2-      سیانوزن در بیش از 2000گونه ی گیاهی وجود دارد این ماده می تواند تجزیه شود .

3-      فلاونوئیدها رنگیزه هستند عامل رنگ های ابی وبنفش یا انتوسیانینها که جاذب حشرات هستند .

4-      تانن ها در شیر ه ی بلوط خرمالو چای به گل سرخ پروتیین رسوب میدهند وبرای تهیه ی چرم وجوهر نوشتنی ودفاع در برابر عوامل بیماری زا موثرند .

5-      الکالوئید ها گروه شیمیایی بسیار ناهمگنی هستند .موادسمی اند نیکوتین پاپاورین مورفین کافیین وتئین .

انواع انزیم های هیدرولازی در واکوئل ها کشف شده مثل مانوزیداز فروکتوزیداز پروتئاز و....

غشائ واکوئلی دو کار مهم انجام میدهند انتقال وبه دام انداختن

برای انتقال دارای پرمه از است وحتی میتواند در جهت عکس شیب غلظت عمل کند .وبه مواد خنثی نفوذ پذیر است

ولی به مواد اسیدی داخل اجازهی عبور نمیدهد .یعنی مواد خنثی را جذب انها را تبدیل به اسیدی کرده ونگهداری میکند .

برای به دام انداختن مواد انها را یونی میکند .مثل الکالوئیدها یا رنگ قرمز خنثی  2-از راه تغییر شکل فضایی

مولکول ها 3-از راه گلیکوزیلاسیون به کمک واکنش متابولیسمی

4-بلوری شدن مواد مثل اکسالات ها 5-پیوستن به سایر مولکول ها مثل موسیلاژ یامنیزیم یا پلی فسفات

همچنین غشا واکوئل قادر است در محل چین خوردگی ها ودرون برگشتگی خود مواد را به درون وارد کند .

بررسی های با میکروسکوپ الکترونی نشان داده که منشا واکوئل ها شبکه ی اندوپلاسمی است .

/ 0 نظر / 18 بازدید