رونویسی

1-مرحله ی شروع ابتدا جدا شدن پروتیین ها از DNA سپس شناسایی راه انداز و باز شدن دو رشته واتصال انزیم ها به ان که در پروکاریوتها زیر واحد سیگما مسئول است .

به کمک زیر واحد سیگما وبتا پیوند های هیدروژنی بین انزیم ورشته ی الگو برقرار می شود تا انزیم روی ان قرار بگیرد نخستین نوکلئو تیدی که به انزیم وصل می شود تقریبا

همیشه یک پورین است .ابتدا تعدادی نوکلئوتید بهم وصل شده و ازاد می شوند تا

زمانی که نوکلئوتید اصلی ومکمل پیدا شود اولین جفت نوکلئوتید را نقطه ی شروع مینامند و با علائم مثبت نشان داده وفرودست می گویند .

 

2-رونویسی در جهت 3 به 5 ادامه می یابد و نوکلئوتید های 3 فسفاتی فسفات خود را از دست داده یک فسفاته می شوند پیوند هیدروژنی بین دو رشته ی DNA گسسته

وبین   RNAوDNA تشکیل میشود .وقتی زنجیره ی در حال تشکیل طویل شود پیوند های هیدروژنی گسسته می شود واز زنجیره ی الگو ازاد می شوند ورشته ی الگو با مکمل خود دوباره بهم می پیوندند ومارپیچ را پدید میاورند .

حداکثر سرعت رونویسی 30 تا 60 نوکلئو تید در ثانیه است  3- با رسیدن به جایگاه

غنی از G-C سرعت کند می شود تا رسیدن به جایگاه پایان وپروتیین ازاد کننده خود را

به زنجیره ی در حال ساخت رسانده ان را ازاد میکنند توالی های تکراری یوراسیل ویا ساختار ساقه حلقه یعنی تا خوردگی هم از عوامل پایان است .

/ 1 نظر / 4 بازدید
دانشجو

از این مطلب استفاده کردم ...سپاسگذارم