سوال تمرینی زیست چهارم

.       کد ،کدون و آنتی کدون را تعریف کنید و رابطه آنها را مشخص کنید .

8.       در ابتدا بر چه اساسی بیان شد که  RNA رابط بین DNA  و پروتئین است ؟

9.       انواع  RNA ها کدامند و هر کدام چه نقشی بر عهده دارند ؟

10.    رونویسی را تعریف کنید . تفاوتهای رونویسی با همانند سازی کدامند؟

11.    RNA پلی مراز چیست ؟انواع آنرا در سلولهای یو کاریوتی کدامند و هر کدام چه نقشی بر عهده دارند؟

12.    مراحل رونویسی را شرح دهید.

13.    راه انداز و جایگاه پایان رونویسی را تعریف کنید.

14.    تفاوت رونویسی در سلولهای یوکاریوتی و پروکاریوتی کدام است ؟

15.    فرآیند ترجمه را تعریف کنید. برای انجام این فرآیند وجود چه عواملی لازم است؟

16.    ساختار ملکول  t RNA را شرح دهید .

17.    t RNA آغازگر چیست و به کجا متصل میشود ؟

18.    ساختار ریبوزوم را شرح دهید .

19.    در کدام مرحلهء ترجمه جابجایی ریبوزوم و mRNA    نسبت به هم صورت می گیرد ؟

20.    ترجمه چگونه پایان می پذیرد؟

21.    منظور از گسستگی یک ژن چیست ؟

22.    اگزون و انترون را تعریف کنید.

23.    RNA پلی مراز یو کاریوتی و پروکاریوتی را تشریح و مقایسه کنید.

24. انواع اسیدهای آمینه 20 و کلمات رمز DNA   64 می باشد . از این اطلاعات چه نتیجه ای گرفته می شود؟

25.    تفاوتهای ملکول DNAوRNA کدامند؟

26.  .آزمایشهای بیدل و تیتم را شرح دهید .این آزمایشها چگونه منجر به نظریه یک ژن یک آنزیم شد؟

27.    چه لزومی برای تنظیم بیان ژنها وجود دارد؟

28.    ژن خاموش و ژن روشن را تعریف کنید.

29.    تنظیم بیان ژنها را تعریف کنید.

30.    هر یک از بخش های زیر در تنظیم بیان ژنها چه نقشی بر عهده دارند؟

1-اپراتور              2-پروتئین مهار کننده            3-عامل تنظیمی

31.    mRNA    چند ژنی را تعریف کنید.

32.    .چگونگی فعالیت اپران لک را شرح دهید.

33.    ساختار اپران را رسم و نامگذاری کنید.

34.    تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها چه تفاوتهایی با پروکاریوتها دارد؟

35.    سطوح تنظیم بیان ژن کدامند؟از کدام سطح بیشتر استفاده می شود؟چرا؟

36.    در پروکاریوتها و یوکاریوتها تنظیم بیان ژن در چه سطحی انجام می شود؟

37.    .نقش عوامل رونویسی در تنظیم بیان ژنهای یوکاریوتی چیست؟

38.    چه موقع یک ژن یوکاریوتی روشن میشود؟ (توضیح کامل)

39.    جهش را تعریف کنید. جهش نقطه ای چیست؟

40.    کدام جهش ها می توانند بی تاثیر باشند؟

41.    جهش تغییر چهارچوب را تعریف کنید. چرا این جهش ها می توانند بسیار مضر باشند؟

42.    هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید :
1 ) جهش                                2) هاگ جهش یافته                    3) نظریه یک ژن یک انزیم
  4) محیط کشت غنی شده             5) رمز                                     6 ) راه انداز                               

  7) جایگاه آغاز رونویسی             8)جایگاه پایان رونویسی               9) کدون            
10) 
اگزون                             11)‌آنتی کدون                            12)‌فرآیند ترجمه                 

  13) کدون آغاز                       14)‌ tRNA آغازگر                    15)‌جایگاه P ریبوزوم
16) جایگاه 
A  ریبوزوم             17) جابجایی ( در ترجمه)             18)‌ کدون پایان                               19)‌ ژن گسسته)                       20) اینترون           21) mRNA بالغ         22) RNA پیک

43.    تفاوت همانند سازی مولکول DNA با رونویسی از DNA در چیست ؟

44.    با داشتن 5 حرف رمز ،‌ چند کلمه رمز سه حرفی می توان ساخت ؟

45.    چه موقع عمل رونویسی به اتمام می رسد ؟

46.    فرآیند ترجمه چه موقع به اتمام می رسد ؟

47.    این جمله را که « کدون ها عمومی هستند» را توضیح دهید .

48.    در مرحله آغاز فرآیند ترجمه چه اتفاقی می افتد .


 

فصل 2 - تکنولوژی زیستی

 


1.       کار کوهن و بایر در رابطه با انتقال ژن از قورباغه به باکتری چه اهمیتی داشت؟

2.       اولین جانداری که با روش مهندسی ژنتیک تغییر یافت کدام جاندار بود ؟ این تغییر چگونه صورت گرفت؟

3.       .هر یک از اصطلاحات مهندسی ژنتیک و DNA  نوترکیب را تعریف کنید.

4.       برای تهیه انسولین چگونه از مهندسی ژنتیک استفاده می شود؟

5.       چهار مرحله اصلی مهندسی ژنتیک را فقط نام ببرید.

6.       آنزیم محدود کننده چیست؟

7.       وکتور را تعریف کرده و بگوئید وکتورهای مورد استفاده در مهندسی ژنتیک کدامند؟

8.       DNA نوترکیب چگونه ساخته می شود؟ نقش آنزیم  DNA لیگاز در این میان چیست؟

9.       سلول میزبان را تعریف کنید.

10.    کلون کردن به چه معنی است؟

11.    منظور از غربال کردن چیست؟چگونه این کار را انجام می دهند؟

12.    جایگاه تشخیص آنزیم و انتهای چسبنده را تعریف کنید.

13.    برای شناسایی یک ژن خاص از چه روشی استفاده می شود؟

15.    الکتروفورز چیست؟ آن را شرح دهید.

16.    قطعات مختلف DNA در الکترو فورز بر چه اساسی از یکدیگر جدا می شوند؟

17.    در طی الکتروفورز دو رشته DNA  بر چه اساسی از یکدیگر جدا می شوند ؟ این کار چه فایده ای دارد؟

18.    محققین از  DNAهای حاصل از مهندسی ژنتیک چه استفاده هایی می کنند؟

19.    با ذکر مثال بنویسید که از مهندسی ژنتیک چگونه در داروسازی استفاده می شود؟

20.    قبل از روش مهندسی ژنتیک هر کدام از مواد   انسولین و  فاکتور انعقادی شماره 8 خون چگونه به دست می آمدند؟ عیب این روشها چه بود؟

21.    واکسن را تعریف کنید. واکسن ها ممکن است دارای چه عیب یا مشکلاتی باشند؟

22.    چگونه از مهندسی ژنتیک برای ساخت بعضی از  واکسنها استفاده میشود؟

23.    ژن درمانی را تعریف کرده و در رابطه با آن یک مثال بزنید.

24در پروژه ژنوم انسانی ( HGP ) هدف چه بوده است؟ فایده انجام این پروژه چیست؟

27.    تهیه نقشه ژنو م سایر جانداران چه فوایدی دارد؟ با ذکر مثال بیان کنید.


 

 

 

فصل سوم – پیدایش و گسترش زندگی


 

1.      مواد شیمیایی پایه ای حیات چگونه تشکیل شدند؟

2.      کدام آزمایش فرضیه ساخته شدن واحد های آلی را از مولکولهای غیر آلی تایید میکند؟ آن را شرح دهید.

3.      مدل سوپ بنیادین به چه خاطر این نام را دارد؟

4.      جو اولیه زمین شامل چه مولکول هایی بوده است؟نبود اکسیژن در جو اولیه دارای چه اهمیتی بوده است؟

5.      ترکیباتی که در نتیجه آزمایش میلر به وجود آمدندچه بودند ؟از این آزمایش چه نتیجه ای می توان گرفت؟

6.      مشکل نظریه سوپ بنیادین چه بوده است؟

7.      مدل حباب چرا ارائه شد ؟این مدل چه میگوید؟

8.      میکروسفرها و کواسروات ها چه هستند؟و چه اهمیتی برای تشکیل حیات دارند؟

9.      چرا برای تشکیل حیات نیاز به ملکول های کاتالیز کننده بوده است؟

10.به چه دلیل RNA اولیه را اولین مولکول کاتالیز کننده می دانند؟ اهمیت RNA  اولیه را در تشکیل حیات شرح دهید؟

11.خاستگاه متابولیسم را در میکروسفر های اولیه شرح دهید؟

12.خاستگاه وراثت در سلول های اولیه را شرح دهید؟

13.مشکل نظریه سوپ بنیادین چه بوده است ؟

14.مدل حباب چرا ارائه شد ؟ این مدل چه می گوید ؟

15.میکروسفر ها و کواسروات ها چه هستند ؟ و چه اهمیتی برای تشکیل حیات دارند ؟

16.چرا برای تشکیل حیات نیاز به مولکول های کاتالیز کننده بوده است؟

17.سنگواره را تعریف کنید و بگوئید سنگواره ها چه کمکی به دانشمندان زیست شناسی می کنند؟

18.قدیمی ترین سنگواره کشف شده  مربوط به کدام جاندار می باشد؟ این موضوع چه اهمیتی دارد؟

19.اولین جانداران به وجود آمده در طی تکامل کدامند؟ دلیل این ادعا چیست؟

20.توضیح دهید که انواع پروکاریوتها به ترتیب چگونه به وجود آمدند؟

21.اکسیژن اولیه جو زمین حاصل فعالیت کدام جانداران بوده است ؟و اهمیت این اکسیژن در چه بوده است؟

22.اولین یوکاریوت ها در چه زمانی به وجود آمدند؟ سه ویژگی مهم یوکاریوت ها کدامند؟

23.کلروپلاست و میتوکندری را با یکدیگر مقایسه کنید .

24.نظریه درون همزیستی در رابطه با منشاٌ میتوکندری و کلروپلاست چه می گوید؟

25.یک میتوکندری را با یک باکتری مقایسه کنید.

26.منشاٌ سلول های گیاهی و جانوری ازلحاظ نظریه درون همزیستی چیست؟

27.الف)انقراض گروهی جانداران چه اثری بر تکامل حیات داشته است؟ب)دلیل ششمین انقراض گروهی چیست؟ توضیح دهید.

28.لایه اوزون چه موقع پدیدار شد؟ اهمیت این لایه در چیست؟ اینلایه چگونه جلو اشعه ماوراء بنفش خورشید را می گیرد؟

29.چگونگی ورود گیاهان و قارچ ها به خشکی را شرح دهید.

30.ویژگی های مفید حشرات برای زندگی در خشکی کدامند؟

31.الف)تکامل ماهی ها چگونه بوده است؟ ب)آرواره دار شدن در ماهی ها چه فایده و اهمیتی داشته است؟

32.سازگاری های دوزیستان برای زندگی در خشکی چه بوده است؟

33.سازگاری های دوزیستان و خزندگان برای زندگی در خشکی را مقایسه کنید.

34.الف) خزندگان از کدام گروه از جانداران به وجود آمدند؟ب)پستانداران و پرندگان از کدام گروه از جانداران به وجود آمدند؟

35.چه چیزی باعث فراوانی پرندگان و پستانداران شد؟

36.جابجایی قاره ها چه اثری بر تکامل جانداران داشته است؟ دلیل جابجایی قاره ها چیست؟

 

فصل 4 – تغییر و تحول گونه ها

 

1.       چهار رکن اساسی نظریه تغییر گونه ها کدامند؟

2.       فرضیه لامارک را شرح دهید.آیا این فرضیه قابل قبول است؟

3.       هر یک از افراد  الف)لامارک ب) مالتوس   ج) چارز لیل  چه کمکی به داروین در ارائه نظریه اش کردند؟

4.       انتخاب طبیعی و سازش را تعریف کنید.

5.       هر یک از کتاب های مبانی زمین شناسی و اثرات تاریخ طبیعی خلقت  چه کمکی به داروین نمودند ؟

6.       انقراض را تعریف کنید و تاٌ ثیر انقراض ها را در انتخاب طبیعی شرح دهید.

7.       اندیشه های داروین به زبان علمی امروز را به طور خلاصه بیان کنید.

8.       ویژگی های سنگواره ها که به دانشمندان زیست شناس کمک می کنند کدامند؟

9.       اشکال حدواسط یا حلقه های مفقوده در سنگواره ها چیستند؟ و چه فایده ای دارند؟

10.    سه مورد از وقایع اصلی که دانشمندان در آن توافق دارند کدامند؟

11.    از هر یک از وقایع اصلی قابل قبول زیر چه نتیجه ای میتوان گرفت؟

الف) سن زمین در حدود 5/4 میلیارد سال است.

ب )جانداران در قسمت اعظم تاریخ زمین بر روی آن زیسته اند.

12.    تغییر و تکامل والها را با استفاده از سه نام  مزونیکید ، آمبولوستوس ناتانس ، رودوستوس کاسرانی به طور خلاصه شرح دهید.

13.    الف)شرایط مناسب برای سنگواره شدن کدام است؟

ب)این شرایط در چه محیط ها و محل هایی وجود دارد؟

ج)احتمال ایجاد سنگواره در چه مناطقی کم است؟

14.    دیرینه شناسان چگونه می توانند با استفاده از سنگواره ها ،نحوه تکامل یک گونه از جانداران را تعیین کنند؟

15.    چه رابطه ای بین تغییر گونه ها و ژنها وجود دارد ؟ از این رابطه چه استفاده ای می شود ؟

16. چگونه با بررسی و مقایسه مولکول های زیستی می توان به چگونگی رابطه خویشاوندی بین چند جاندار پی برد؟

17.    درخت تبار زایشی چیست؟ از درخت های تبار زایشی چه استفاده ای می شود؟

18.    هر یک از اصطلاحات اندام وستیجیال و ساختار های همولوگ را تعریف کنید و برای هر کدام یک مثال بزنید.

19.    این جمله را که « تاریخ تغییر جانداران را در طول نمو رویان نیز میتوان دید»  شرح دهید.

20.    سه بخش اصلی هر رویان را نام برده و اهمیت آنها را بیان کنید.

21.    الگوی تغییر تدریجی و الگوی تعادل نقطه ای هر کدام بیانگر چه مطلبی هستند؟

22.    در طول تکامل سرعت تغییر جانداران چگونه بوده است ؟شرح دهید.

23.    سنگواره ها در مورد هر دو الگوی تغییر تدریجی و الگوی تعادل نقطه ای بیانگر چه چیزی هستند؟

24.    جمله های زیر را تفسیرکنید.

الف) «کار انتخاب طبیعی حفظ تغییرات مطلوب است»

«محیط جهت و مقدار تغییرات را تعیین می کند.»

25.    ملانینی شدن صنعتی را شرح دهید ، چگونه این موضوع و فرضیه مربوطه آزمایش شد؟

الف)فرضیه داروین در مورد تفاوت منقار سهره ها چه بود؟

ب)یافته های آقای دیوید لاک در این مورد چه بود ؟ و چرا او دچار اشتباه شد؟

26.    گروه گرانت چگونه توانست در مورد اندازه منقار سهره ها به نتیجه درست دست یابد؟

27.    هر یک از اصطلاحات واگرایی و گونه زایی را تعریف کنید.

28.    نژاد های بومی چیستند و اهمیت آنها در چیست؟

29.    مهمترین عامل در حفظ گونه های جدید چیست؟

30.    جدایی تولید مثلی به چه معنی است و چه اهمیتی دارد؟

31.    چه عواملی می توانند باعث جدایی تولید مثلی جانداران شوند؟


 

فصل 5 – ژنتیک جمعیت


 

1.       هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

جمعیت       جمعیت باز      ژنتیک جمعیت      خزانه ژنی      تعادل هاردی واینبرگ       جهش     شارش ژن      تعادل جهش      آمیزش غیر تصادفی     درون آمیزی     خود لقاحی      آمیزش همسان پسندانه        رانش ژن

آمیزش ناهمسان پسندانه      ژن خود ناسازگار       شایستگی تکاملی

2.       چه هنگام جمعیت عملا به دو جمعیت تجزیه می شود ؟ مثال بزنید .

3.       با مثال توضیح دهید که چگونه درهنگام تعادل جمعیت ،‌فراوانی آلل ها درطی چند نسل تغییرنمی کند

4.       چگونگی به دست آوردن فرمول هاردی واینبرگ را توضیح دهید  .

5.       برای برقرار ماندن تعادل هاردی واینبرگ باید چه شرایطی وجود داشته باشد ؟ آنها را بنویسید .

6.       نتیجه بر هم خوردن تعادل جمعیت در طول زمان چیست ؟

7.       چرا جهش را عامل اصلی تغییر فراوانی آلل ها در نظر نمی گیرند ؟

مهمترین نقش جهش در جمعیت ها چیست ؟

8.       نتیجه شارش ژن ها چیست ؟

9.       شدیدترین حالت درون آمیزی چیست ؟  نتیجه درون آمیزی چیست ؟

10.    هر کدام از عوامل زیر چه نتیجه ای به بار می آورند ؟

          آمیزش همسان پسندانه         آمیزش ناهمسان پسندانه         رانش ژن

11.    هنگامی که صحبت از بقا یا موفقیت تولید مثلی می شود چه ویژگی هایی را می توان مطرح کرد ؟

12.    اگر شایستگی تکاملی افرادی با ژنوتیپ خاص کمتر از 1 باشد ، بعد از چند نسل در آن جمعیت چه اتفاقی می افتد ؟ چرا ؟(با ذکر مثال )

13.    به چه دلایلی ممکن است  شایستگی افرادی از جمعیت کمتر از سایر افراد باشد ؟

14.    به هر یک از جملات زیر پاسخ صحیح یا غلط بدهبد .

اگر دو جمعیت نتوانند باهمدیگر آمیزش انجام دهند عملا به دو جمعیت تجزیه شده اند .

به مجموعه ژن های موجود در سلول های افراد یک گونه خزانه ژنی گفته می شود .

در ژتیک جمعیت برای توصیف خزانه ژنی از تعداد واقعی آلل ها استفاده و صحبت می شود .

آلل های غالب پس از مدتی آلل های مغلوب را از جمعیت حذف می کنند .

P نشان دهنده فراوانی آلل های غالب و2q نشان دهنده درصد افراد مغلوب خالص در جمعیت است

مهمترین نقش جهش ایجاد تنوع در جمعیت و مهمترین نقش انتخاب طبیعی تعیین جهت و مقدار تغییرات جمعیت است .

شارش ژن در جهت ایجاد تنوع و افزایش تفاوت میان جمعیت ها عمل می کند .

آمیزش همیسان پسندانه باعث افزایش فراوانی افراد خالص در جمعیت می شود .

رانش ژن فرآیندی تصادفی است و در همه جمعیت ها نتایج یکسانی به بار می آورد .

شارش ژن می تواند باعث ایجاد وضعیت اثر بنیان گذار شود .

انتخاب طبیعی به ژنوتیپ وابسته است ولی در اصل بر روی فنوتیپ ها اثر می گذارد .

تصادفی بودن بقا و تولید مثل یک قاعده عمومی است .

آلل نامطلوب مغلوب آهسته تر از آلل نامطلوب غالب از جمعیت حذف می شود .

اگر شایستگی تکاملی ژنوتیپی کمتر از 1 باشد به تدریج آن ژنوتیپ از جمعیت حذف خواهد شد .

 

فصل ششم - پویایی جمعیت و اجتماعات


 

 1. الگوهای رشد را تعریف وبگوئید که از الگو های رشد چه استفاده هایی می شود ؟
 2. الگوهای رشد به ترتیب از ساده به پیچیده در چند گروه عمده جای میگیرند ؟ ژانها را نام ببرید .
 3. الگوی رشد نمایی از حالت کدامیک از تصاعد های حسابی و هنسی تبعیت می کند ؟ دلیل شما چیست ؟
 4. الگوی رشد نمایی دارای چه اشکالات و کاستی هایی است ؟
 5. چرا در طبیعت الگوی رشد نمایی مدت زمان زیادی ادامه نمی یابد ؟
 6. در الگوی رشد لجستیک مهمترین فاکتوری که در نظر گرفته می شود چیست ؟آن را توضیح دهید .
 7. رابطه ها ی زیر در یک اکوسیستم برقرار است . آنها را تفسیر کنید .
 1. نرخ رشد ذاتی = r
 1. جمعیت = N
 
 1. نرخ رشد واقعی =
 1. گنجایش محیط = K
 
 1. جمعیت هزار نفری با نرخ رشد 2% و گنجایش محیط 2000 = K نفر چه نرخ رشد واقعی خواهد داشت ؟
/ 0 نظر / 185 بازدید