میتوکندری

میتوکندری ها نمونه جالبی از پیوستگی ساختمان وعمل درسلول ها هستند .بسیار نا پایدارند

وتراکم بالایی درسلول دارند .میتوکندری هاحتی دچار تغییرات درشکل وحجم هم میشوند .

دو نوع حرکت اصلی دارند .1-جنبشی و2-جا به جا شدن از جایی به جای دیگر سلول .

عواملی مثل تغییرات اسمزی وشیمیایی می تواند حجم وشکل را عوض کند .

برخی عوامل موجب تورم میشود :

1-سم ها مثل سیانور  2- بازدارندگان اکسیداسیون  3-دی نیتروفنل 4-تغییرات فشار اسمزی

5-فسفات غیر الی6-یون کلسیم  7-اسیدهای چرب8- کرتیکواسترویید 9-بیماری مثل سرطان

یا پرکاری تیرویید.

 

تعداد واندازه ی انها در سلول های مختلف یکسان نیست .اما در سلول سالم پراکنش یکسانی دارند.

در سلول هایی مثل ماهیچه ای نزدیک به محلی که نیاز به انرژی دارد مثل اطراف میو فیبریل ها فراوانترند.

در سلول های سرطانی که بی هوازی اند تعداد میتوکندری ها کم میشود .

 

از نظر ساختار دو غشا و دو فضا دارد غشا خارجی صاف وبدون چین خوردگی وبدون هیچ

ریبوزومی است .وگاه بوسیله ی شبکه ی اندوپلاسمی احاطه شده .فضای خارجی دو بخش دارد

فضای زیرغشای خارجی وفضای داخل کریستا هاتعدادی ریبوزوم وموادمثل قند یون ها پروتیین

وچربی ATp/ADP/O2 ونمک ها وجود دارد .غشا داخلی چین خوردگی های فراوانی داردوتولیدتاج یا

کریستا میکند .شکل تیغه ها درسلول های مختلف فرق دارد .اتاق داخلی فضای درونی میتوکندری است

واز ماده ی زمینه ای پر شده است شبیه سیتوزول ژل مانند است .واز انزیم های اکسیداسیونی ومولکول های کوچکتر درست شده .

تعدادی ریبوزوم شبیه ریبوزوم پروکاریوتی یا حتی کوچکتر دارد .DNAغنی از سیتوزین وگوانین دارد .

مثل پروکاریوت ها .

بخش تاج های غشا داخلی از ذرات 80 تا 110انگسترومی به نام اکسیزوم پوشیده شده .که گاهی ان ها را

ATPase ویزه نامند .هر اکسیزوم سه بخش دارد سر کروی که ان را عامل راکر نامند وکار تولید ATp

رادارد .ساقه پروتیینی است .انرزی الکترون ها را بدام می اندازد .و در اختیار بخش سر می گذارد .

پایه چند جزئ پلی پپتیدی دارد وکار انتقال پروتون را از اتاق خارجی به بستره انجام میدهد .

میتوکندری ها ساختمان لیپوپروتیینی دارند  که بیشتر پروتیینی است .90%لیپیدها فسفولیپید ومقدار کمی کلسترول است.بیشتر یون ها پتاسیم ومنیزیم در ان حضور دارندونوکلئوتید ها وNAD+/ NADP را

می سازند .مقایسه ی غشا ی خارجی با داخلی نشان می دهد در غشا خارجی مقدار کلسترول بیش تر است .

ذرات حیاتی یا اکسیزوم ندارند فقط تعدادی سیتوکرومc ردوکتاز دارند .وانزیم متابولیسمی وبه شدت تراوا هستند .

اما نسبت به H+نفوذ ندارند .غشا داخلی پروتیین بیشتر دارد .ذرات حیاتی وتاج وتمام ترکیبات زنجیره ای تنفسی

وانواع انزیم وحامل هابرای نفوذ فسفات حتی مولکول های ریز هم نمیتوانند عبور کنند .مگر به کمک ناقل اختصاصی دارای عوامل زنجیره ی تنفسی به صورت 4 مجموعه هستند

درغشا میتوکندری ناقلین اختصاصی وجود دارد که انتقال فعال دارند از جمله ناقل اسیدهای کربوکسیلیک

وتری کربوکسیلیک ناقل ADP-ATP,وناقل فسفات وناقل کاتیونی مثل کلسیم .

عمل مهم میتوکندری تجزیه ی گلوکز وانجام چرخه ی کربس وزنجیره ی تنفسی است .

/ 0 نظر / 55 بازدید