نمونه سوال زیست واز 1 سال دوم تجربی

 

     

 

2

درست
  یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

الف-منشاء
  سلول های مریستمی، سلول های بنیادی است.                                      ]درست□            نادرست□   [

ب-نوع بافت ماهیچه ای در
  ناحیه ی دهان، صاف است.                                          ]درست□            نادرست□   [

ج-برون ده قلب، حجم ضربه ای در تعداد ضربان قلب
  در دقیقه است.                         ]درست□            نادرست□   [

د-نوع ماده ی دفعی در حشرات آمونیاک است.                                                    ]درست□           نادرست□   [

ه-بزرگ ترین استخوان بدن، استخوان بازو است.                                                 ]درست□           نادرست□   [

و-در واکنش سنتز
  آب دهی
، آب مصرف
  می شود.                                                 ]درست□           نادرست□   [

5/1

3

جملات
  زیر را با یکی از کلمات ارایه شده، تکمیل نمایید. (زیر کلمه مورد نظر خود خط
  بکشید)

الف-یک
  سوم هوای جاری باقیمانده
در مجاری تنفسی،.............................نام
  دارد. (  هوای مرده  -   هوای
  ذخیره بازدمی)

ب-صدای
  اول قلب
مربوط به بسته شدن...........................است. ( دریچه های دهلیزی،بطنی
  -  دریچه های سینی شکل)

ج-بخش
  .................کلیه، در زیر میکروسکوپ به صورت دانه دار مشاهده می
  شود. (  مرکزی -  قشری)

د-در
  ساختار ماهیچه اسکلتی، وسط .................خط تیره M وجود دارد. (  سارکومر  -   صفحه
  ی هنسن)

1

4

اصطلاحات زیر را
  تعریف کنید.

الف-ریزنگار
  .............................................................................................................

ب-تمایز
  :.....................................................................................................................

ج-کیموس معدی:......................................................................................................................

د-تعّرق:......................................................................................................                                            

2

5

به
  سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف-سَم ها و حشره کش ها چگونه روی
  آنزیم ها اثر می گذارند ؟

ب-
  وظیفه ی هستک ها در سلول چیست؟                                                                  
 

ج-
  اهمیت چین خوردگی کریستا چیست؟

د-رشته
  های کلاژن همراه با کلسیم، بیش تر در کدام بافت مشاهده می شود؟

ه-علت
  بروز کم خونی
با برداشتن قسمتی از معده، چیست ؟

و-نقش
  سنگدان
در پرندگان را بنویسید؟

5/1

6

برای هر یک از
  عبارات زیر یک دلیل بیاورید.

الف-آبشش ها
  برای تنفس در هوا مناسب نیست.

دلیل:
  ..................................................................................................................................................................

ب-مسمومیت با مونواکسید
  کربن
می تواند کشنده باشد.

دلیل:..................................................................................................................................................................

ج-موجوداتی که تنفس
  پوستی
انجام می دهند، در محیط های مرطوب زندگی می کنند.

دلیل:....................................................................................................................................................................

5/1

7

 

گردش کوچک و گردش بزرگ در دستگاه گردش خون در
  انسان را توضیح دهید.

 

5/1

8

با
  توجه به جمله، کلمه ی صحیح را انتخاب نمایید.(
زیر آن خط بکشید)

الف-باقیمانده
  ی ترکیبات خارج شده از پلاسما که به مویرگ ها باز نگشته اند، بوسیله ی آن ها از
  میان سلول ها جمع آوری می شود. ( مویرگ های کلیه - رگ های لنفی)

ب-ضخیم
  ترین دیواره را دارد. (  سرخرگ  -   مویرگ 
  )

ج-به
  ماکروفاژ تبدیل می شوند.(  مونوسیت
  -   لنفوسیت  )

د-فشار
  خون مزمن و تنگی دریچه ها باعث افزایش ارتفاع آن می شود.(   P  - QRS   )

1

9

مسیر غیر پروتوپلاستی عبور آب در گیاه را توضیح
  دهید.

1

10

درشکل
  مقابل، 

                        شکل6-21ازکتاب درسی 

الف-
  قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید؟

(1).............................   
  (2)........................................

(3)............................

ب-کدام
  قسمت در مجاورت آوند چوبی قرار دارد ؟

.................................

1

11

در عمل دیالیز(کلیه ی
  مصنوعی
):

الف: چرا باید سیاهرگ را
  به سرخرگ متصل
  کرد؟..................................................................................................................................................

ب: چرا سرخرگ را مستقیماً
  به کلیه ی مصنوعی متصل نمی کنند؟..................................................................................................................

 

1

 

12

الف-چرا در بارداری هایی که RH خون مادر منفی و RH خون پدر مثبت باشد، موجب آگلوتینه شدن(انعقاد)خون جنین می شود؟

...........................................................................................................................................................................................................................................

ب-چرا لازم است
  سرعت حرکت خون در مویرگ ها، به نسبت آهسته باشد؟

...........................................................................................................................................................................................................................................

1

13


  
  
  شکل مقابل    شکل کتاب  از لوله ی نفرون7-2
  مربوط به یک نفرون است،

الف-در کدام قسمت تراوش صورت می
  گیرد؟ .......................

ب- در کدام قسمت گلوکز و آمینواسید
  بازجذب
می شود؟.......................

ج-باز جذب اوره در کدام قسمت انجام
  می شود؟.......................

د-در بخش پایین رو لوله هنله چه
  ماده ای
بازجذب می شود؟.....................

 

1

14

در
  گیاهان علفی مواد دفعی در کجای سلول ها جمع می شود؟ 
  .................................و................................

 

5/0

15

دانشمندان چگونه
  به ترکیبات شیره پرورده پی بردند؟

..................................................................................................................................................................................................

 

5/0

16

تفاوت انقباض ایزو تونیک و ایزومتریک را بنویسید.

 

1

17

الف-برای هر یک از تنجش های زیر مثالی
  ذکر کنید.

لرزه تنجی.................................                                شب تنجی
  .............................

ب- انواع حرکت های گرایشی دو مورد
  را بنویسید.   
  ..............................و................................          

1

18

الف- چرا هنگام خواب گردن و پلک پایین می
  اُفتند؟ توضیح دهید.

ب-سارکوپلاسم و سارکولم در سلول ماهیچه ی
  اسکلتی، معادل چه قسمت هایی از یک سلول کبدی هستند؟

سارکوپلاسم(....................................)  سارکولم
  (..........................................)

 

 پاسخ سوالات بالا

 

    
                                                                                                                                       پاسخ    
سری اول سوال

1-1    2-3     3-2    
4-3

2-الف-ص  ب-غ   ج-ص  
د-غ    ه-غ    و-غ

3-الف-هوای مرده   ب-دریچه ی دهلیزی
بطنی   ج-قشری   د-صفحه ی هنسن

4-الف-تصویرنمونه زیر میکروسکوپ 
ب-تخصصی شدن سلولها  ج-مخلوطی از
موادغذایی که کاملا تجزیه نشده اند وشیره ی معده

د-خروج اب بصورت بخار از گیاه

5-اثر بازدارنده دارند- ب- تولید ریبوزوم 
ج –افزایش سطح د-پیوندرشته ای   ه-کمبود
فاکتور داخلی که سبب کاهش جذب ویتامین ب وکم خونی میشود

و-کمک به هضم مکانیکی غذا

6-الف-درهوا خشک شده وبه هم می چسبند .  
ب-میل ترکیبی گلبول قرمز (هموگلوبین)بیشتر با منوکسید کربن است .

ج-اکسیژن را از رطوبت سطح بدنشان جذب میکنند.

7-طبق کتاب   8- الف-مویرگهای
کلیه  ب- سرخرگ  ج-منوسیت QRs-
د  -  

9-اب واملاح از خلال دیواره ها عبور
میکند     10-1-نوار کاسپاری 2-پوست
3-دایره ی محیطیه قسمت 3

11-فشار خون  سیاهرگی برای انتقال
مناسب نیست ب- سرخرگها باریکند وسیاهرگها به سطح پوست نزدیکترند.

-اگر خون جنین مثبت باشدانتی ژن از خون جنین به مادر وارد میشود وسبب تولید
ماده ی ضد انتی ژن میشود.

13-کپسول بومن –ب- لوله ی پیچیده ی نزدیک ج-لوله ی جمع کننده ی ادرار د-اب

14-در واکوئل ها ودیواره ها  15-باکمک
حشرات ان را استخراج میکنند . 16-درایزومتریک طول ماهیچه ثابت است وحرکتی ندارد
.17-بسته شدن برگ گیاه حساس  بسته شدن برگ
گل ابریشم در شب ب-نور گرایی زمین گرایی اب گرایی گرما گرایی

18-توقف تونوس ماهیچه ها در هنگام خواب 
ب-سیتوپلاسم سلول ماهیچه  وغشای
پلاسمایی سلول ماهیچه

 

 

نمونه سوالات زیست شناسی خرداد ماه سال دوم
علوم تجربی

1- چهار گروه از گروه های اصلی پروتئین ها را نام ببرید.

2- چهار راه انتقال مواد بین سلول و محیط خارج
سلولی را بنویسید.

3- الف) دو نوع سلول اسکلرانشیمی که در گیاهان یافت می شوند
کدامند؟

ب) دو مورد از وظایف بافت چربی در بدن را
بنویسید.

4- مراحل اصلی تغذیه و گوارش را در جانوران نام
ببرید.

5- آنزیم های شیره ی معده چه نام دارند و چه عملی انجام می دهند؟
(دومورد)

6- محل هر یک را بنویسید: کبد – دوازدهه – روده ی کور – پیلور

7- نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنویسید:
کرم خاکی - ماهی – ملخ – غاز وحشی

8- الف) در شخصی حجم تنفسی 6000 میلی لیتر در
دقیقه و سرعت تنفس 40 بار در دقیقه است، مقدار هوای جاری در این شخص را محاسبه
کنید. ب) تنفس سلولی و فتوسنتز هر یک در کدام اندامک سلولی انجام می پذیرد؟

9- تفاوت گردش خون باز با بسته را با ذکر مثالی
برای هر یک بنویسید.

10- ابتدا و انتهای هر یک از دو گردش خون کوچک
و بزرگ در آدمی چه حفره ای از قلب است؟

11- لایه های مختلف دیواره ی قلب را نام ببرید.
مهم ترین ویژگی ماهیچه ی قلب چیست؟

12- چه عواملی در بازگشت خون از سیاهرگ ها به
قلب موثرند؟ ( چهار مورد)

13- انواع گرانولوسیت ها را نام برده و بنویسید
کدام یک در عفونت های انگلی افزایش می یابد؟

14- از عوامل موثر در تعرق چهار مورد را نام
ببرید.

15- با استفاده از کاغذ کلرید کبالت آزمایشی
طراحی کنید که نشان دهد تعداد روزنه ها در سطح زیرین برگ یک گیاه بیش تر از سطح
بالایی آن است.

16- الف) کلیه ها چگونه PH محیط داخلی را ثابت
نگه می دارند؟ ب) نقش بادکنک شنا در ماهی و نقش بالک در پرنده چیست؟

17- تفاوت مفصل گوی و کاسه ای با لولایی را
همراه با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.

18- چهار مورد از مزایای ورزش را نام ببرید.

19- الف) تفاوت حرکت خودبخودی با القایی چیست ؟
ب) اگر مخروط باز شده ی کاج را داخل آب قرار دهیم چه می شود؟ این حرکت از چه نوعی
است؟

20- قسمت های مشخص شده در شکل را نام گذاری
کنید.( شکل نفرون ).

نمونه سؤالات دیگر

۱- صحیح یا غلط بودن هر یک از
جملات زیر را مشخص نمایید. 75/1

الف- دیواره سلولی باکتریها و قارچها به دلیل
تک سلولی بودن دارای منفذ است.

ب- ریبوزوم در درون اندامکهایی مانند میتوکندری
نیز دیده می شود.

ج- سلولهای ماهیچه قلبی خط دار و منشعب است.

د- پپسین نوعی پروتئاز محسوب می شود.

ه- مونوسیتها سلولهایی هستند که هرگز در خون
دیده نشده و عمل بیگانه خواری دارند.

و- همه مهره داران اسکلت درونی دارند.

ز- تنجش نوعی جنبش گیاهی بدون اثر محرک خارجی
است.

2- مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید: 25/1

الف- از هیدرولیز کدامیک مونومرهای یکسانی بدست
می آید؟

1- لاکتوز 2- مالتوز 3- ساکارز 4- گالاکتوز

ب- در تنفس آرام و طبیعی حرکت کدام ماهیچه عامل
اصلی افزایش حجم قفسه سینه میباشد؟

1- بالا برنده قفسه سینه 2- دیافراگم 3- پایین
برنده قفسه سینه 4- شکمی

ج- موج p در الکتروکاردیوگرام
معرف فعالیت الکتریکی کدام قسمت است؟

1- دهلیز چپ و راست 2- قسمت راست قلب 3- قسمت
چپ قلب 4- بطن چپ و راست

د- کدامیک از ملکولهای زیر در نفرونها بصورت
جذب فعال مجددا" باز جذب میشود؟

1- اوره 2- یون پتاسیم 3- گلوکز 4- یون هیدروژن

ه- در کدام بخش سارکومر فقط رشته های قطور وجود
دارد؟

1- تیره 2- روشن 3- صفحه هنسن 4- نوار Z

3- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل نمایید:
75/1

الف- اجزای اصلی غشاهای سلولی ملکولهای …………..هستند.

ب- پارانشیم فتوسنتز کننده ……………..نام دارد.

ج- اریتروپویتین در شرایط …………..افزایش یافته و بر
اندام
………….اثر می کند.

د- سمی بودن اوریک اسید بسیار …………از
اوره و آمونیاک است.

ه- سیتوپلاسم معمولی سلول ماهیچه ای…………..نام دارد.

و- آخرین انشعابات سیستم تنفس نایی به ………… منتهی میشود.

 

4- برای هر یک از آنزیمهای نامبرده یک کاربرد
صنعتی بنویسید. 5/0

الف- سلولاز ب- آمیلاز

5- دو تفاوت تراکئید با
عناصر آوندی چیست؟ 5/0

6- الف- جذب مواد غذایی در چه قسمتی از لوله
گوارش ملخ انجام می گیرد؟ 75/0

ب- نقش روده ملخ چیست؟

7- نوع تنفس را در هر یک از جانداران زیر
بنویسید: 1

الف- کرم خاکی ب- زنبور ج- غاز وحشی د- کوسه
ماهی

8- عوامل موثر در تبادل مواد
در مویرگها را شرح دهید. 1

9- الف- اجزای بافت گرهی قلب را نام ببرید؟ 1

ب- کدام بخش از آن محل زایش
تحریکات طبیعی قلب است؟

10- چگونگی روند انعقاد خون
را شرح دهید. 1

11- آزمایشی را طراحی نمایید
که نشان می دهد در هوای سرد ادرار بیشتری تولید میشود؟ 1

12- انقباض ایزومتریک و
ایزوتونیک را با ذکر مثالی از هر کدام شرح دهید. 1

13- الف- دو کار مهم شبکه
آندوپلاسمی زبر کدامند؟ 1

ب- دو فایده غشاهای درون
سلولی کدامند؟

14- طرز قرار گرفتن انواع
بافت استخوانی را در استخوانهای دراز و پهن بنویسید. 1

15- برای هر یک از حرکتهای گیاهی زیر مثالی
بنویسید. 1

الف- حرکت غیر فعال ب- حرکت گرایشی ج- حرکت
بساوش تنجی د- حرکت تاکتیکی

16- شکل مقابل یک نفرون را
نشان میدهد. بخشهای خواسته شده را نام گذاری کنید. 1

17- الف- تعریق و تعرق را در گیاهان تعریف کرده
و مشخص نمایید که هر یک توسط کدام روزنه ها انجام میشود؟ 5/1

ب- دو سازش گیاهان اقلیم خشک
و سرد و یا گرم برای کاهش تعرق چیست؟

18- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 2

الف- کاردیا ب- ظرفیت حیاتی ج- سیستول د-
هماتوکریت

 

 

نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه 1 نوبت شهریور

کامل کنید:

الف- غدد ترشح کننده
  تار عنکبوت در سطح
................... بدن جانور قرار دارند.

ب-زنجیره کربنی در
  مولکول های آلی را
......................گویند.

ج- برای مشاهده درون
  سلول از میکروسکپ الکترونی
............ استفاده می شود.

د- مناطقی از سلول
  گیاهی که دیواره سلولی وجود ندارد یا
بسیار نازک است را
  ........گویند
.

یک دی ساکارید را نام
  ببرید و واکنش هیدرولیز آن را
بنویسید.

الف- نقش کاتالاز در
  سلول های کبد ( جگر
) چیست؟

ب-سه نوع از پروتئین
  های سازنده غشای سلول را نام
ببرید.

ج-واکوئل ضربان دار
  در چه جاندارانی دیده می
شود؟

د- دو سلول تمایز
  یافته روپوستی را نام
ببرید.

ر- دو نوع آنزیم
  گوارشی در معده را نام
ببرید.

ه- ماده دفعی در
  پستانداران و پرندگان
چیست؟

الف-منظور از قدرت
  تفکیک میکروسکپ
چیست؟

ب- نقش سلول همراه در
  آوند آبکشی را ذکر
کنید.

غشای پایه چیست ؟

از چه قسمت هایی
  تشکیل شده است؟

جذب مواد غذایی در
  کدام قسمت بدن ملخ صورت می
گیرد؟

لایه های سلولی
  سازنده لوله گوارش از خارج به داخل
کدامند؟

علت بیماری یرقان
  (زردی) را بنویسید
.

الف- هوای جاری چیست؟

ب- چرا تنفس گاز
  مونواکسید کربن خطرناک
است؟

ج- چرا قرار دادن کرم
  خاکی مقابل
نور مستقیم آفتاب سببمرگ جانور می شود؟

د- چهار عامل حرکت
  خون سیاهرگی
کدامند.

در جاهای خالی کلمه
  مناسب قرار دهید
:

الف- گنجشک: مواد
  غذایی
دهان
  ................ .............
معده
  .............
رودهمخرج

الف- دو نوع از حرکات
  القایی در گیاهان
کدامند؟

ب- نقش بادکنک شنا در
  ماهی ها را
بنویسید.

ج- تشکیل ادرار تحت
  اثر چه پدیده هایی
است؟

د- وظیفه بازوفیل ها
  در خون را
بنویسید.

الف- افزایش و کاهش
  ارتفاع موج
QRS نشان دهنده کدام بیماری ها در قلب است؟

ب-نقش ترومبین در
  واکنش انعقاد خون را بنویسید.

ج- تعریق چیست

د- نوار کاسپاری در
  کجا قرار دارد؟

در گردش خون کوچک خون
  از ........ خارج به ..........می
رود سپس به
  .......... بر می گردد
.

الف- سیستم هاورس
  چیست؟

ب- کلیه چگونه PH داخلی بدن را ثابت نگه می دارد؟

علت تورم گره های
  لنفی گردن هنگام د ندان درد را بیان
کنید.

تفاوت انقباض ایزو
  متریک و ایزوتونیک را

/ 1 نظر / 127 بازدید
بصیری

سلام معلم عزیزم کاش برا ما هم نمونه سوال گذاشته بودید حیف شد