اغازیان انگل -تریپانوزوم

انواع گیاهی مثل هرپتوموناس و Crithidia که در سلولهای شیرابه ای گیاه موجودند و بوسیله ی شته یا لارو حشرات منتقل میشوند .

جنس تریپانوزوم دوکی شکل وتعداد زیادی تارچه ی موازی در سیتوپلاسم خود دارد .

صفات  ظاهری انها برحسب نوع محیط زندگیشان متفاوت است .تولید مثل انها با تقسیم سلولی میتوز انجام میشود .

برخی گونه های تریپانوزوم درآبزیان یا دوزیستان مثل ماهی سمندر وقورباغه زندگی میکنندوبوسیله ی زالوها منتقل میشوند .

تریپانوزوما لویزی درموش های صحرایی بوسیله ی کک منتشر میشود غیر بیماریزاست واگرکک میزبان آلوده ای را نیش بزند انگل وارد روده ی کک شده به سلولهای جدار روده نفوذ کرده ودرانجا تکثیر میشود اگرپشم موش با مدفوع کک الوده شودبا لیسیدن پشم انگل به خون موش وارد خواهد شد

 

گونه ی دیگر تریپانوزوم اوانسی بیماری سورSurra در شتراسب گاو سگ و...

علائم مهم ان تب کم خونی لاغری اماس واختلال عصبی است وجانور ممکن است ظرف 2ماه تا 2سال بمیرد

مگس تسه تسه در انتقالنوع دیگر تریپانوزوم Brucei به پستانداران شکاری وتولید بیماری ناگانا در اسب وگاو موثر است همچنین عامل بیماری خواب را هم این مگس

منتقل میکند .تریپانوزوما گامبینیس وتریپانوزومارودزیانسرا هم منتقل میکند .

علائم بیماری خواب شدت ضربان نبض وقلب بزرگ شدن غدد لنفی اختلالات عصبی وضعف ولاغری فوق العاده است ودر مراحل اخر بیمار فلج شده وقادر به ایستادن نیست

این بیماری خاص سیاهپوستان است .

تریپانوزوم کروزی هم عامل بیماری شاگاس است که بوسیله ی شته یا لارو حشرات به پستانداران منتقل میشود.این بیماری بیشتر در قاره ی امریکا دیده میشود.

تریپانوزوم ها در خون

/ 1 نظر / 565 بازدید

عالی