نمونه سوال زیست واز 1 سال دوم تجربی

          2 درست  یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید. الف-منشاء  سلول های مریستمی، سلول های بنیادی است.                                      ]درست□            نادرست□   [ ب-نوع بافت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 127 بازدید
دی 96
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 93
2 پست
بهمن 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
5 پست
تروفونت
1 پست
کاتزیاس
1 پست
کوکسیدیا
1 پست
سالک
1 پست
پشه_خاکی
1 پست
کالازار
1 پست
ناگانا
1 پست
ژیاردیا
1 پست
کپک_ابزی
1 پست
کنکور87
1 پست
کنکور91
1 پست
پل_مغزی
1 پست
نایژک
1 پست
ششها
1 پست
الکاپتون
1 پست
ام_اس
1 پست
ر
1 پست
پلازمید
1 پست
افزاینده
1 پست
اینترون
1 پست
پریبنو
1 پست
هلیکاز
1 پست
سیکلین
1 پست
mpf
1 پست
ه
1 پست
کروموزوم
1 پست
هسته
1 پست
ژن
1 پست
کروماتین
1 پست
ریبوزوم
1 پست
rrna
1 پست
هستک
1 پست
کلروفیل
1 پست
استروما
1 پست
nadh
1 پست
کریستا
1 پست
کربس
1 پست
واکوئل
1 پست
سیانوژن
1 پست
کاتالاز
1 پست
اوریکاز
1 پست
لیزوزوم
1 پست
کاتپسین
1 پست
تی_ساکس
1 پست