⚡ 🌟در گیاهی C3,اگر شرایط برای فعالیت اکسیژنازی روبیسکو مساعد باشد,کدام مورد را نمی توان مشاهده کرد؟ الف)کاهش فشار اسمزی در سلولهای مجاور سلولهای نگهبان روزنه که دارای ژن آنزیم های پوستک ساز هستند. ب)افزایش احتمال وقوع بذر افشانی هوا در سلولهایی که در تنفس آنها FADH2 وجود ندارد. ج)کاهش کشش تعرقی در سلولهایی باریک که فاقد گلیکولیز و دارای پایانه مخروطی شکل هستند. د)افزایش غلظت هورمونی که باعث کاهش سنتز مالتوز در پولک های جوانه های شاخه درخت سیب می شود.