پراکسی زوم :

  پراکسی زوم دارای بخش های دائمی وغیر دائمی است .

1-غشائ سه لایه ای مشابه پلاسمالم که با شبکه ی اند وپلاسمی صاف در ارتباط است .

2-ماده ی زمینه ای همگن

3-نوکلئوئید یا کریستالوئید دارای ساختار لوله ای به صورت دسته های ده تایی در همه ی سلول ها عمومیت ندارد .

4-صفحه ی حاشیه ای وجود ان همیشگی نیست ولی در بسیاری جانوران دیده می شود ونسبت به الکترون ها بسیار متراکم است .

آنزیم های پراکسیدازی :1-کاتالاز برای تجزیه ی پراکسید هیدروژن به آب

 2-الفا هیدروکسی اسید اکسیداز که مادهRCHOH2رابه آب وRCO-COOH تبدیل میکند .

3-امینواسید اکسیداز

4-اوریکاز تجزیه ی اسید اوریکی را انجام میدهد .

5-گلی کولیک اکسیداز اسید گلیکولیک را اکسید میکند .

 

نقش زیستی پراکسیزوم

 

1-کاتابولیسم پورین ها سبب تولید مجدد بازهای پورینی برای تولید اسید های نوکلئیک است .

 

2- تنظیم کاتابولیسم گلوکز : پراکسیزوم ها کمی انرژی ایجاد میکنند که برای تولید NAD بکار میرود .وبه تولید پیرووات کمک میکند .

3-متابولیسم لیپید ها :در اکسیداسیون اسیدهای چرب نقش دارد وبه تولید استیل کوآ وراه اندازی سوخت وساز در میتوکندری کمک میکند ودر تولید فسفولیپید وپلاسمالوژل نقش دارد .

 

4- دخالت در تنفس نوری با مصرف اکسیژن گلی اکسالات تولید میشود با دخالت ترانس امیناز گلی اکسالات به گلی سین تبدیل میشود وبا تولید NAD سرین تولید وبه پراکسی زوم برمیردد .وبا الفاستوگلوتاریک ترانس امیناسیون انجام میشودهیدروکسی پیروات تولید وتبدیل به گلیسرات شده به کنروپلاست برمیگردد.

 

پراکسی زوم ها با جوانه زدن درشبکه ی اندوپلاسمی صاف تولید وبا دخالت شبکه ی اندو پلاسمی خشن پروتیین ها و

لیپید ها یشان ساخته میشود .وریبوزوم های ازاد سیتوپلاسمی  برای تولید انزیم ها مثل کاتالاز نقش دارند