کراسینگ اور پدیده ای است که سببب جدایی ژنهای پیوسته می شود ژن های پیوسته : روی یک کروموزوم قرار دارند همواره با هم منتقل می شوند. کراسینگ اور یعنی : تبادل قطعه ا ی بین دو کروماتید غیر خواهری از یک جفت کروموزوم همولوگ . ۱- کراسینگ اور درهنگام تقسیم میوز درمرحله پروفاز یک یعنی: وقتی تتراد تشکیل شده است اتفاق می افتد. ۲- در رابطه با دو ژن پیوسته است و الل های هر دو ژن بر روی یک کروموزوم قرار دارند. ۳- به شرطی می تواند باعث نوترکیبی شود که آلل ها ی هر دو ژن: حالت هتروزیگوس (نا خالص) داشته باشند.