1- برش DNA :

با استفاده ازیک آنزیم محدودکننده ؛ ژن رمز کننده پروتئین سطحی  ویروس هرپس (تب خال) تناسلی را از آن جدا می کنند.

 2- تولید DNA نوترکیب :

ژن جدا شده  را وارد ژنوم ویروس غیربیماری زای آبله گاوی می کنند.

یعنی: ویروس آبله گاوی وکتور ژن جدا شده‌ی هرپس (ژن خارجی) است.

 ویروس  آبله گاوی در این مرحله  فقط دارای  ژنوم نوترکیب است یعنی  فقط ژنوتیپ آن ها تغییر کرده ولی هنوز همان فنوتیپ ویروس های آبله گاوی را دارند .

   3-ورود DNAنوترکیب به سلول میزبان :

با ویروس های آبله گاوی ( دارای ژنوتیپ نوترکیب) ، سلول های جانوری را آلوده می کنند

ویروس آبله‌ی گاوی با روش آندوسیتوز به سلول های جانوری وارد می شود.

4- کلون شدن :

سلول های جانوری حاوی ویروس ، کل ویروس آبله گاوی را از روی ژنوم نوترکیب آن می سازند.

 چون کل ژنوم نوترکیب ویروس آبله گاوی در سلول میزبانش  بیان می شودپس:

ویروس های آبله گاوی جدید  هم ژنوتیپ و هم فنوتیپ تغییر یافته نسبت به سایر ویروس های آّبله گاوی دارند.

منظور از واکسن هرپس تناسی در واقع:  ویروس آبله‌ی گاوی است که در سطح خود پروتئین سطحی هرپس را دارد.

هردو ویروس دارای پوشش، دارای DNA  و دارای کپسید هستند. کپسید ویروس هرپس چند وجهی است.

ژن سازنده پروتئین سطحی هرپس، درون سلول های میزبان توسطRNA پلیمراز 2 رونویسی می شود.