فصل 1 – پروتئین سازی

 


1.       رابطه بیماری آلکاپتو نوریا را با نظریه یک ژن یک آنزیم مشخص کنید.

2.       چرا نظریه یک ژن یک آنزیم به نظریه یک ژن یک رشته پلی پپتیدی تغییر کرد ؟

4.       توضیح دهید که چراحتما باید رمزهای ملکول DNA حداقل سه حرفی باشند ؟

5.       رابطه بین رمزهای ملکول  DNA و اسیدهای آمینه در پروتئینها چیست ؟

6.       چرا نیرنبرگ و همکارانش برای شناخت رمزهای مولکول  DNA از مولکول  RNA استفاده کردند ؟

بقیه در ادامه مطلب


.       کد ،کدون و آنتی کدون را تعریف کنید و رابطه آنها را مشخص کنید .

8.       در ابتدا بر چه اساسی بیان شد که  RNA رابط بین DNA  و پروتئین است ؟

9.       انواع  RNA ها کدامند و هر کدام چه نقشی بر عهده دارند ؟

10.    رونویسی را تعریف کنید . تفاوتهای رونویسی با همانند سازی کدامند؟

11.    RNA پلی مراز چیست ؟انواع آنرا در سلولهای یو کاریوتی کدامند و هر کدام چه نقشی بر عهده دارند؟

12.    مراحل رونویسی را شرح دهید.

13.    راه انداز و جایگاه پایان رونویسی را تعریف کنید.

14.    تفاوت رونویسی در سلولهای یوکاریوتی و پروکاریوتی کدام است ؟

15.    فرآیند ترجمه را تعریف کنید. برای انجام این فرآیند وجود چه عواملی لازم است؟

16.    ساختار ملکول  t RNA را شرح دهید .

17.    t RNA آغازگر چیست و به کجا متصل میشود ؟

18.    ساختار ریبوزوم را شرح دهید .

19.    در کدام مرحلهء ترجمه جابجایی ریبوزوم و mRNA    نسبت به هم صورت می گیرد ؟

20.    ترجمه چگونه پایان می پذیرد؟

21.    منظور از گسستگی یک ژن چیست ؟

22.    اگزون و انترون را تعریف کنید.

23.    RNA پلی مراز یو کاریوتی و پروکاریوتی را تشریح و مقایسه کنید.

24. انواع اسیدهای آمینه 20 و کلمات رمز DNA   64 می باشد . از این اطلاعات چه نتیجه ای گرفته می شود؟

25.    تفاوتهای ملکول DNAوRNA کدامند؟

26.  .آزمایش های بیدل و تیتم را شرح دهید .این آزمایشها چگونه منجر به نظریه یک ژن یک آنزیم شد؟

27.    چه لزومی برای تنظیم بیان ژنها وجود دارد؟

28.    ژن خاموش و ژن روشن را تعریف کنید.

29.    تنظیم بیان ژنها را تعریف کنید.

30.    هر یک از بخش های زیر در تنظیم بیان ژنها چه نقشی بر عهده دارند؟

1-اپراتور              2-پروتئین مهار کننده            3-عامل تنظیمی

31.    mRNA    چند ژنی را تعریف کنید.

32.    .چگونگی فعالیت اپران لک را شرح دهید.

33.    ساختار اپران را رسم و نامگذاری کنید.

34.    تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها چه تفاوتهایی با پروکاریوتها دارد؟

35.    سطوح تنظیم بیان ژن کدامند؟از کدام سطح بیشتر استفاده می شود؟چرا؟

36.    در پروکاریوتها و یوکاریوتها تنظیم بیان ژن در چه سطحی انجام می شود؟

37.    .نقش عوامل رونویسی در تنظیم بیان ژنهای یوکاریوتی چیست؟

38.    چه موقع یک ژن یوکاریوتی روشن میشود؟ (توضیح کامل)

39.    جهش را تعریف کنید. جهش نقطه ای چیست؟

40.    کدام جهش ها می توانند بی تاثیر باشند؟

41.    جهش تغییر چهارچوب را تعریف کنید. چرا این جهش ها می توانند بسیار مضر باشند؟

42.    هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید :
1 ) جهش                                2) هاگ جهش یافته                    3) نظریه یک ژن یک انزیم
  4) محیط کشت غنی شده             5) رمز                                     6 ) راه انداز                               

  7) جایگاه آغاز رونویسی             8)جایگاه پایان رونویسی               9) کدون            
10) 
اگزون                             11)‌آنتی کدون                            12)‌فرآیند ترجمه                 

  13) کدون آغاز                       14)‌ tRNA آغازگر                    15)‌جایگاه P ریبوزوم
16) جایگاه 
A  ریبوزوم             17) جابجایی ( در ترجمه)             18)‌ کدون پایان                               19)‌ ژن گسسته)                       20) اینترون           21) mRNA بالغ         22) RNA پیک

43.    تفاوت همانند سازی مولکول DNA با رونویسی از DNA در چیست ؟

44.    با داشتن 5 حرف رمز ،‌ چند کلمه رمز سه حرفی می توان ساخت ؟

45.    چه موقع عمل رونویسی به اتمام می رسد ؟

46.    فرآیند ترجمه چه موقع به اتمام می رسد ؟

47.    این جمله را که « کدون ها عمومی هستند» را توضیح دهید .

48.    در مرحله آغاز فرآیند ترجمه چه اتفاقی می افتد .


 

فصل 2 - تکنولوژی زیستی

 


1.       کار کوهن و بایر در رابطه با انتقال ژن از قورباغه به باکتری چه اهمیتی داشت؟

2.       اولین جانداری که با روش مهندسی ژنتیک تغییر یافت کدام جاندار بود ؟ این تغییر چگونه صورت گرفت؟

3.       .هر یک از اصطلاحات مهندسی ژنتیک و DNA  نوترکیب را تعریف کنید.

4.       برای تهیه انسولین چگونه از مهندسی ژنتیک استفاده می شود؟

5.       چهار مرحله اصلی مهندسی ژنتیک را فقط نام ببرید.

6.       آنزیم محدود کننده چیست؟

7.       وکتور را تعریف کرده و بگوئید وکتورهای مورد استفاده در مهندسی ژنتیک کدامند؟

8.       DNA نوترکیب چگونه ساخته می شود؟ نقش آنزیم  DNA لیگاز در این میان چیست؟

9.       سلول میزبان را تعریف کنید.

10.    کلون کردن به چه معنی است؟

11.    منظور از غربال کردن چیست؟چگونه این کار را انجام می دهند؟

12.    جایگاه تشخیص آنزیم و انتهای چسبنده را تعریف کنید.

13.    برای شناسایی یک ژن خاص از چه روشی استفاده می شود؟

15.    الکتروفورز چیست؟ آن را شرح دهید.

16.    قطعات مختلف DNA در الکترو فورز بر چه اساسی از یکدیگر جدا می شوند؟

17.    در طی الکتروفورز دو رشته DNA  بر چه اساسی از یکدیگر جدا می شوند ؟ این کار چه فایده ای دارد؟

18.    محققین از  DNAهای حاصل از مهندسی ژنتیک چه استفاده هایی می کنند؟

19.    با ذکر مثال بنویسید که از مهندسی ژنتیک چگونه در داروسازی استفاده می شود؟

20.    قبل از روش مهندسی ژنتیک هر کدام از مواد   انسولین و  فاکتور انعقادی شماره 8 خون چگونه به دست می آمدند؟ عیب این روشها چه بود؟

21.    واکسن را تعریف کنید. واکسن ها ممکن است دارای چه عیب یا مشکلاتی باشند؟

22.    چگونه از مهندسی ژنتیک برای ساخت بعضی از  واکسنها استفاده میشود؟

23.    ژن درمانی را تعریف کرده و در رابطه با آن یک مثال بزنید.

24در پروژه ژنوم انسانی ( HGP ) هدف چه بوده است؟ فایده انجام این پروژه چیست؟

27.    تهیه نقشه ژنو م سایر جانداران چه فوایدی دارد؟ با ذکر مثال بیان کنید.


 

 

 

فصل سوم – پیدایش و گسترش زندگی


 

1.      مواد شیمیایی پایه ای حیات چگونه تشکیل شدند؟

2.      کدام آزمایش فرضیه ساخته شدن واحد های آلی را از مولکولهای غیر آلی تایید میکند؟ آن را شرح دهید.

3.      مدل سوپ بنیادین به چه خاطر این نام را دارد؟

4.      جو اولیه زمین شامل چه مولکول هایی بوده است؟نبود اکسیژن در جو اولیه دارای چه اهمیتی بوده است؟

5.      ترکیباتی که در نتیجه آزمایش میلر به وجود آمدندچه بودند ؟از این آزمایش چه نتیجه ای می توان گرفت؟

6.      مشکل نظریه سوپ بنیادین چه بوده است؟

7.      مدل حباب چرا ارائه شد ؟این مدل چه میگوید؟

8.      میکروسفرها و کواسروات ها چه هستند؟و چه اهمیتی برای تشکیل حیات دارند؟

9.      چرا برای تشکیل حیات نیاز به ملکول های کاتالیز کننده بوده است؟

10. به چه دلیل RNA اولیه را اولین مولکول کاتالیز کننده می دانند؟ اهمیت RNA  اولیه را در تشکیل حیات شرح دهید؟

11. خاستگاه متابولیسم را در میکروسفر های اولیه شرح دهید؟

12. خاستگاه وراثت در سلول های اولیه را شرح دهید؟

13. مشکل نظریه سوپ بنیادین چه بوده است ؟

14. مدل حباب چرا ارائه شد ؟ این مدل چه می گوید ؟

15. میکروسفر ها و کواسروات ها چه هستند ؟ و چه اهمیتی برای تشکیل حیات دارند ؟

16. چرا برای تشکیل حیات نیاز به مولکول های کاتالیز کننده بوده است؟

17. سنگواره را تعریف کنید و بگوئید سنگواره ها چه کمکی به دانشمندان زیست شناسی می کنند؟

18. قدیمی ترین سنگواره کشف شده  مربوط به کدام جاندار می باشد؟ این موضوع چه اهمیتی دارد؟

19. اولین جانداران به وجود آمده در طی تکامل کدامند؟ دلیل این ادعا چیست؟

20. توضیح دهید که انواع پروکاریوتها به ترتیب چگونه به وجود آمدند؟

21. اکسیژن اولیه جو زمین حاصل فعالیت کدام جانداران بوده است ؟و اهمیت این اکسیژن در چه بوده است؟

22. اولین یوکاریوت ها در چه زمانی به وجود آمدند؟ سه ویژگی مهم یوکاریوت ها کدامند؟

23. کلروپلاست و میتوکندری را با یکدیگر مقایسه کنید .

24. نظریه درون همزیستی در رابطه با منشاٌ میتوکندری و کلروپلاست چه می گوید؟

25. یک میتوکندری را با یک باکتری مقایسه کنید.

26. منشاٌ سلول های گیاهی و جانوری ازلحاظ نظریه درون همزیستی چیست؟

27. الف)انقراض گروهی جانداران چه اثری بر تکامل حیات داشته است؟ب)دلیل ششمین انقراض گروهی چیست؟ توضیح دهید.

28. لایه اوزون چه موقع پدیدار شد؟ اهمیت این لایه در چیست؟ اینلایه چگونه جلو اشعه ماوراء بنفش خورشید را می گیرد؟

29. چگونگی ورود گیاهان و قارچ ها به خشکی را شرح دهید.

30. ویژگی های مفید حشرات برای زندگی در خشکی کدامند؟

31. الف)تکامل ماهی ها چگونه بوده است؟ ب)آرواره دار شدن در ماهی ها چه فایده و اهمیتی داشته است؟

32. سازگاری های دوزیستان برای زندگی در خشکی چه بوده است؟

33. سازگاری های دوزیستان و خزندگان برای زندگی در خشکی را مقایسه کنید.

34. الف) خزندگان از کدام گروه از جانداران به وجود آمدند؟ب)پستانداران و پرندگان از کدام گروه از جانداران به وجود آمدند؟

35. چه چیزی باعث فراوانی پرندگان و پستانداران شد؟

36. جابجایی قاره ها چه اثری بر تکامل جانداران داشته است؟ دلیل جابجایی قاره ها چیست؟

 

فصل 4 – تغییر و تحول گونه ها

 

1.       چهار رکن اساسی نظریه تغییر گونه ها کدامند؟

2.       فرضیه لامارک را شرح دهید.آیا این فرضیه قابل قبول است؟

3.       هر یک از افراد  الف)لامارک ب) مالتوس   ج) چارز لیل  چه کمکی به داروین در ارائه نظریه اش کردند؟

4.       انتخاب طبیعی و سازش را تعریف کنید.

5.       هر یک از کتاب های مبانی زمین شناسی و اثرات تاریخ طبیعی خلقت  چه کمکی به داروین نمودند ؟

6.       انقراض را تعریف کنید و تاٌ ثیر انقراض ها را در انتخاب طبیعی شرح دهید.

7.       اندیشه های داروین به زبان علمی امروز را به طور خلاصه بیان کنید.

8.       ویژگی های سنگواره ها که به دانشمندان زیست شناس کمک می کنند کدامند؟

9.       اشکال حدواسط یا حلقه های مفقوده در سنگواره ها چیستند؟ و چه فایده ای دارند؟

10.    سه مورد از وقایع اصلی که دانشمندان در آن توافق دارند کدامند؟

11.    از هر یک از وقایع اصلی قابل قبول زیر چه نتیجه ای میتوان گرفت؟

الف) سن زمین در حدود 5/4 میلیارد سال است.

ب )جانداران در قسمت اعظم تاریخ زمین بر روی آن زیسته اند.

12.    تغییر و تکامل والها را با استفاده از سه نام  مزونیکید ، آمبولوستوس ناتانس ، رودوستوس کاسرانی به طور خلاصه شرح دهید.

13.    الف)شرایط مناسب برای سنگواره شدن کدام است؟

ب)این شرایط در چه محیط ها و محل هایی وجود دارد؟

ج)احتمال ایجاد سنگواره در چه مناطقی کم است؟

14.    دیرینه شناسان چگونه می توانند با استفاده از سنگواره ها ،نحوه تکامل یک گونه از جانداران را تعیین کنند؟

15.    چه رابطه ای بین تغییر گونه ها و ژنها وجود دارد ؟ از این رابطه چه استفاده ای می شود ؟

16. چگونه با بررسی و مقایسه مولکول های زیستی می توان به چگونگی رابطه خویشاوندی بین چند جاندار پی برد؟

17.    درخت تبار زایشی چیست؟ از درخت های تبار زایشی چه استفاده ای می شود؟

18.    هر یک از اصطلاحات اندام وستیجیال و ساختار های همولوگ را تعریف کنید و برای هر کدام یک مثال بزنید.

19.    این جمله را که « تاریخ تغییر جانداران را در طول نمو رویان نیز میتوان دید»  شرح دهید.

20.    سه بخش اصلی هر رویان را نام برده و اهمیت آنها را بیان کنید.

21.    الگوی تغییر تدریجی و الگوی تعادل نقطه ای هر کدام بیانگر چه مطلبی هستند؟

22.    در طول تکامل سرعت تغییر جانداران چگونه بوده است ؟شرح دهید.

23.    سنگواره ها در مورد هر دو الگوی تغییر تدریجی و الگوی تعادل نقطه ای بیانگر چه چیزی هستند؟

24.    جمله های زیر را تفسیرکنید.

الف) «کار انتخاب طبیعی حفظ تغییرات مطلوب است»

«محیط جهت و مقدار تغییرات را تعیین می کند.»

25.    ملانینی شدن صنعتی را شرح دهید ، چگونه این موضوع و فرضیه مربوطه آزمایش شد؟

الف)فرضیه داروین در مورد تفاوت منقار سهره ها چه بود؟

ب)یافته های آقای دیوید لاک در این مورد چه بود ؟ و چرا او دچار اشتباه شد؟

26.    گروه گرانت چگونه توانست در مورد اندازه منقار سهره ها به نتیجه درست دست یابد؟

27.    هر یک از اصطلاحات واگرایی و گونه زایی را تعریف کنید.

28.    نژاد های بومی چیستند و اهمیت آنها در چیست؟

29.    مهمترین عامل در حفظ گونه های جدید چیست؟

30.    جدایی تولید مثلی به چه معنی است و چه اهمیتی دارد؟

31.    چه عواملی می توانند باعث جدایی تولید مثلی جانداران شوند؟


 

فصل 5 – ژنتیک جمعیت


 

1.       هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

جمعیت       جمعیت باز      ژنتیک جمعیت      خزانه ژنی      تعادل هاردی واینبرگ       جهش     شارش ژن      تعادل جهش      آمیزش غیر تصادفی     درون آمیزی     خود لقاحی      آمیزش همسان پسندانه        رانش ژن

آمیزش ناهمسان پسندانه      ژن خود ناسازگار       شایستگی تکاملی

2.       چه هنگام جمعیت عملا به دو جمعیت تجزیه می شود ؟ مثال بزنید .

3.       با مثال توضیح دهید که چگونه درهنگام تعادل جمعیت ،‌فراوانی آلل ها درطی چند نسل تغییرنمی کند

4.       چگونگی به دست آوردن فرمول هاردی واینبرگ را توضیح دهید  .

5.       برای برقرار ماندن تعادل هاردی واینبرگ باید چه شرایطی وجود داشته باشد ؟ آنها را بنویسید .

6.       نتیجه بر هم خوردن تعادل جمعیت در طول زمان چیست ؟

7.       چرا جهش را عامل اصلی تغییر فراوانی آلل ها در نظر نمی گیرند ؟

مهمترین نقش جهش در جمعیت ها چیست ؟

8.       نتیجه شارش ژن ها چیست ؟

9.       شدیدترین حالت درون آمیزی چیست ؟  نتیجه درون آمیزی چیست ؟

10.    هر کدام از عوامل زیر چه نتیجه ای به بار می آورند ؟

          آمیزش همسان پسندانه         آمیزش ناهمسان پسندانه         رانش ژن

11.    هنگامی که صحبت از بقا یا موفقیت تولید مثلی می شود چه ویژگی هایی را می توان مطرح کرد ؟

12.    اگر شایستگی تکاملی افرادی با ژنوتیپ خاص کمتر از 1 باشد ، بعد از چند نسل در آن جمعیت چه اتفاقی می افتد ؟ چرا ؟(با ذکر مثال )

13.    به چه دلایلی ممکن است  شایستگی افرادی از جمعیت کمتر از سایر افراد باشد ؟

14.    به هر یک از جملات زیر پاسخ صحیح یا غلط بدهبد .

اگر دو جمعیت نتوانند باهمدیگر آمیزش انجام دهند عملا به دو جمعیت تجزیه شده اند .

به مجموعه ژن های موجود در سلول های افراد یک گونه خزانه ژنی گفته می شود .

در ژتیک جمعیت برای توصیف خزانه ژنی از تعداد واقعی آلل ها استفاده و صحبت می شود .

آلل های غالب پس از مدتی آلل های مغلوب را از جمعیت حذف می کنند .

P نشان دهنده فراوانی آلل های غالب و2q نشان دهنده درصد افراد مغلوب خالص در جمعیت است

مهمترین نقش جهش ایجاد تنوع در جمعیت و مهمترین نقش انتخاب طبیعی تعیین جهت و مقدار تغییرات جمعیت است .

شارش ژن در جهت ایجاد تنوع و افزایش تفاوت میان جمعیت ها عمل می کند .

آمیزش همیسان پسندانه باعث افزایش فراوانی افراد خالص در جمعیت می شود .

رانش ژن فرآیندی تصادفی است و در همه جمعیت ها نتایج یکسانی به بار می آورد .

شارش ژن می تواند باعث ایجاد وضعیت اثر بنیان گذار شود .

انتخاب طبیعی به ژنوتیپ وابسته است ولی در اصل بر روی فنوتیپ ها اثر می گذارد .

تصادفی بودن بقا و تولید مثل یک قاعده عمومی است .

آلل نامطلوب مغلوب آهسته تر از آلل نامطلوب غالب از جمعیت حذف می شود .

اگر شایستگی تکاملی ژنوتیپی کمتر از 1 باشد به تدریج آن ژنوتیپ از جمعیت حذف خواهد شد .

 

فصل ششم - پویایی جمعیت و اجتماعات


 

 1. الگوهای رشد را تعریف وبگوئید که از الگو های رشد چه استفاده هایی می شود ؟
 2. الگوهای رشد به ترتیب از ساده به پیچیده در چند گروه عمده جای میگیرند ؟ ژانها را نام ببرید .
 3. الگوی رشد نمایی از حالت کدامیک از تصاعد های حسابی و هنسی تبعیت می کند ؟ دلیل شما چیست ؟
 4. الگوی رشد نمایی دارای چه اشکالات و کاستی هایی است ؟
 5. چرا در طبیعت الگوی رشد نمایی مدت زمان زیادی ادامه نمی یابد ؟
 6. در الگوی رشد لجستیک مهمترین فاکتوری که در نظر گرفته می شود چیست ؟آن را توضیح دهید .
 7. رابطه ها ی زیر در یک اکوسیستم برقرار است . آنها را تفسیر کنید .
 1. نرخ رشد ذاتی = r
 1. جمعیت = N
 
 1. نرخ رشد واقعی =
 1. گنجایش محیط = K
 
 1. جمعیت هزار نفری با نرخ رشد 2% و گنجایش محیط 2000 = K نفر چه نرخ رشد واقعی خواهد داشت ؟
 2. در محیطی 10000 = k  و 5000 = N0  و نرخ رشد ذاتی 5% درسال می باشد . بعد از گذشت 10 سال اندازه جمعیت چقدر خواهد شد ؟
 3. طرح کلی الگوی رشد لجستیک را به صورت نموداری رسم کرده و آن راتوضیح دهید .
 4. الگوی رشد نمایی و لجستیک را با همدیگر مقایسه کنید .
 5. الگوی رشد لجستیک دارای چه کاستی ها و اشکالاتی است ؟
 6. به چه جمعیت هایی ، فرصت طلب گفته می شود ؟ این جمعیت ها در چه محیط هایی زندگی می کنند ؟
 7. این جمله را که « پایداری یا ناپایداری محیط با توجه به گونه مورد نظر سنجیده می شود » را توضیح دهید .
 8. مهمترین جنبه مقایسه جمعیت های تعادلی و فرصت طلب کدام است ؟
 9. الف) چرا جثه اراد جمعیت فرصت طلب باید کوچک باشد .
              ب ) چرا افراد جمعیت تعادلی باید سالم و قوی باشند ؟
 10. جمعیت های فرصت طلب و تعادلی را از نظرالف ) میزان مرگ و میر ب ) طول عمر با همدیگر مقایسه کنید
 11. ویژگی های هرم جمعیت را توضیح دهید . از این هرم چه استفاده هایی می شود ؟
 12. جمعیت و جامعه را تعریف کنید .
 13. عوامل تعیین کننده اندازه جمعیت کدامند ؟ و کدام مهمترند ؟
 14. آهنگ افزایش ذاتی جمعیت چگونه محاسبه می شود ؟
 15. اندازه جمعیت چگونه بر توان بقای جمعیت مؤثر است ؟
 16. تراکم را تعریف کنید . تراکم چه تأثیری بر بقای آن جمعیت دارد ؟
 17. انواع پراکنش جانداران درمحیط کدامند ؟ برای هر کدام یک مثال بزنید و دلیل ایجاد هر کدام را ذکر کنید .
 18. تکامل همراه را تعریف کیده و برای آن یک مثال بزنید .
 19. در تکامل همراه بین گیاه و گیاهخوار هرکدام از آنها چه ویژگی یافته اند .
 20. انواع روابط همزیستی را نام برده و ویژگی هر کدام ازآنها را بنویسید .
 21. چه زمانی رقابت بین جانداران به وجود می آید ؟
 22. کنام را تعریف کنید . تفاوت کنام با زیستگاه در چیست ؟ کنام اغلب از چه لحاظ توصیف می شود ؟
 23. کنام بنیادی وکنام واقعی را تعریف کنید . چرا کنام بنیادی و کنام واقعی یک گونه از  جاندار در بسیاری موارد با همدیگر متفاوت است .
 24. با ذکر یک مثال بیان کنید که رقابت چگونه دسترسی یک گونه را ازمنابع محدود می کند .
 25. حذف رقابتی را تعریف کنید . آیا همیشه رقابت به حذف یکی از رقبا می انجامد ؟ چرا ؟
 26. چگونه رابطه صید و صیادی میتواند رقابت را کاهش دهد .
 27. تنوع زیستی جانداران چه تأثیری بر اکوسیستم دارد .


 

فصل 7 -رفتار شناسی


 

1.       هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

محرک نشانه

رفتار

رفتار غریزی

الگوی عمل ثابت

محرک

یادگیری

عادی شدن

شرطی شدن کلاسیک

محرک شرطی

شرطی شدن فعال

رفتار حل مسئله

نقش پذیری

دوره حساس نقش پذیری

غذایابی بهینه

فرومون

خصوصیات چشمگیر

انتخاب جنسی

2.       محرک های بروز رفتار چند نوعند ؟ برای هر کدام مثال بزنید .

3.       رفتار شناسان برای شناخت رفتار جانوران به دنبال یافتن پاسخ برای دو نوع پرسش اند . آنها را بنیوسید . برای هر کدام مثال بزنید . بنویسید کدام یک واقعا مربوط به تکامل رفتار هستند ؟

4.       آزمایش آقای دیلگر در مورد بردن مواد اولیه آشیانه ، منجر به چه نتیجه گیری شد ؟چرا ؟

5.       در رفتار الگوی عمل ثابت برای هر کدام از جانوران زیر چگونه این مسئله اثبات می شود ؟

رفتار برگرداندن تخم توسط غاز ماده به آشیانه

رفتار دفاع از قلمرو در ماهی

در هر کدام از موارد بالا محرک نشانه را مشخص کنید .

6.       چهارنوع اصلی یادگیری کدامند ؟ نام ببرید .

7.       شرطی شدن کلاسیک و شرطی شدن فعال را با یکدیگر مقایسه کنید .

8.       در آزمایش معروف آقای پاولف محرک شرطی و محرک غیر شرطی کدامند ؟

9.       در شرطی شدن فعال چه موقع میزان بروز یک رفتار کم یا زیاد می شود ؟

10.    از هر یک از انواع یادگیر ی چگونه میتوان در بهبود میزان یادگیر ی استفاده کرد ؟

11.    با بیان یک مثال توضیح دهید که چگونه یک رفتار هم تحت تاثیر وراثت و هم تحت تاثیر یادگیری و محیط است .

12.    اگر در آزمایش آواز پرندگان ،‌ برای جوجه های درون اتاقک عایق صدا ،‌ آواز گونه های نزدیک به آنها پخش شود آنها نمی توانند آن آواز را بخوانند . این موضوع را چگونه توضیح می دهید ؟

13.    چرا نقش پذیری دربقای بعضی از جانداران مثل ارد ک ها اهمیت فراوان دارد ؟ بخش غریزی نقش پذیری چیست ؟

14.    آیا انتخاب طبیعی در مورد رفتارها نیز مؤثر است ؟ چرا ؟

15.    رفتار کشتن بچه شیرهای گله توسط شیر نر جوان که رهبر گله می شود را چگونه توجیه می کنیم ؟

16.    « رفتار شیر نر جوان رهبر به نفع خود اوست ، نه به نفع گله » آیا این جمله درست است ؟ توضیح دهید .

17.    چرا جانوران رفتار های متنوعی را نسبت به همدیگر نشان می دهند ؟
           سریعترین راه برقراری ارتباط بین جانور و محیط پیرامون چیست ؟

18.    هدف همه رفتار ها چیست ؟ چرا ؟

19.    دسته های مهم رفتار های جانوران را نام ببرید (‌ 4 مورد )

20.    در مورد جانوران شکارچی ، غذایابی بهینه چگونه است ؟

21.    چرا رفتار جفت یابی در قورباغه ها با صدا و آواز همراه است و سایر علائم به کار نمی رود ؟

22.    جانوران برای ارتباط با همدیگر از چه علائمی استفاده می کنند ؟ این علائم با همدیگر چه ویژگی مشترکی دارند ؟

23.    چرا انتخاب جفت در پرندگان بسیار مهم است ؟ پرندگان چه سیستم همسری دارند ؟ چرا ؟

24.    چرا بعضی صفات بااینکه پر هزینه اند و شانس بقای جاندار را کم می کنند ولی باز در جمعیت ها دیده می شوند ؟

25.    صفات چشمگیر چگونه باعث کاهش نزاع بین جانوران رقیب می شوند ؟ این موضوع چه اهمیتی دارد ؟


 

 

 

 

 فصل 8 - شارش انرژی

 


1- الف ) انرژی به چه شکل وارد اکوسیستم می شود ؟ ب) انرژی به چه صورتی در اکوسیستم جریان می یابد ؟ ج) جانداران ازنظر کسب انرژی چند دسته اند ؟ توضیح دهید .

2- الف ) فتوسنتز را تعریف کنید .  ب) در طی فتوسنتز انرژی در پیوند های مولکول های آلی ذخیره می شود . فایده انجام این کار چیست ؟

3- آیا همه جانداران از انرژی نور خورشید برای ساخت مواد آلی خود استفاده می کند ؟ (مستقیم یا غیر مستقیم ) توضیح دهید .

4- جاندار هتروتروف را تعریف کنید . در سلول ها و بدن این جانداران چه اتفاقی رخ می دهد ؟ آنها را با جاندار اتوتروف مقایسه کنید .

5- تفاوت سوختن یک تکه چوب باسوختن مواد آلی درون سلول چیست ؟ این تفاوت چه اهمیتی دارد ؟

6 - الف) ویژگی های ساختاری مولکول ATP را شرح دهید .
 ب ) این مولکول چه اهمیت هایی دارد ؟
 ج)‌چگونگی ذخیره شدن و آزاد شدن انرژی در آن را شرح دهید .

7-  الف) سه مرحله اصلی فتوسنتز کدامند ؟ ب ) واکنش کلی فتوسنتز را بنویسید .

8-  به سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید .
الف ) انرژی نور درچه بخشی از کلروپلاست به دام می افتد ؟
ب ) وظیفه غشاء تیلاکوئید ها در فتوسنتز چیست ؟
ج) فتوسیستم چیست و چه نقشی بر عهده دارد ؟ جایگاه آن در کجاست ؟
 د) رابطه بین فتوسیستم
Џ و І چگونه برقرار می شود ؟ تفاوت این دو فتوسیستم در چیست ؟
 هـ) اکسیژن در کدامیک ازفتوسیستم ها تولید میشود ؟
 و)‌منظور از 680
P چیست ؟

9 - مکانیسم تولید ATP درتیلاکوئیدها را شرح دهید .

10-  سرنوشت الکترون ها و های تولید شده در ЏP در طی تجزیه آب چیست ؟

11- اهمیت تولید مولکول های ATP و NADPH در چیست ؟

12-  هرکدام ازواکنش های وابسته به ور و واکنش های مستقل از نور در چه بخشی از کلروپلاست رخ می دهند ؟
 هدف از انجام هر کدام از این واکنش ها چیست ؟

13- منظور از تثبیت 2CO چیست ؟ در این مرحله 2CO احیا می شود یا اکسید ؟ چرا ؟

14.    در رابطه با چرخه کالوین پاسخ دهید .
              الف ) نقش آنزیم روبیسکو در این چرخه چیست ؟
               ب ) در یک چرخه کامل چند مولکول 2
CO استفاده می شود ؟
               ج)‌در کدام مرحله از این چرخه مولکول
NADPH مصرف میشود ؟
               د ) در یک چرخه کامل چند مولکول
ATP مصرف می شود ؟
               هـ ) برای تولید یک مولکول گلوکز این چرخه چند بار باید تکرار شود ؟ چرا ؟

15.    چهار مورد از عوامل مؤثر بر فتوسنتز را نام ببرید . و اثر هر کدام را توضیح دهید .

16.    منظور از تنفس نوری چیست ؟ چرا این تنفس مانع فتوسنتز می شود ؟
           گیاهان برای مقابله با تنفس نوری چه سازگاری هایی حاصل کرده اند ؟
          چرا به آنزیم روبیسکو ،‌ آنزیم کربوکسیلاز – اکسیژناز هم گفته می شود .

17.    سازگاری گیاهان 4C در مقابل تنفس نوری را شح دهید .

18.    گیاهان CAM  چه سازگاری های مهمی یافته اند ؟ چرا ؟

19.    گیاهان  4C را با گیاهان CAM   مقایسه کنید .

20.    در هر یک از بخش های زیر چه اتفاقی می افتد ؟
            الف ) سلول های مزوفیل برگ گیاهان
4C
            ب )
سلول های غلاف آوندی بر گ گیاهان 4C
            ج ) واکوئل های سلو های برگ گیاهان
CAM

21.    نمودار مقابل را تفسیر کرده و توضیح دهید .

 

 

 

 

 

22.    در طی تنفس چه اتفاقی می افتد ؟ واکنش کلی آن را بنویسید .

23.    فتوسنتز و تنفس را با یکدیگر مقایسه کنید .

24.    در هر یک از بخش های زیردرمیتوکندری و سلول چه اتفاقی می افتد ؟
           الف ) سیتوزول                    ب ) غشاء داخلی میتوکندری              ج ) ماتریکس

25.    اولین مرحله تنفس چه نام دارد ؟ در کجا رخ میدهد ؟ نتیجه آن تولید چه موادی است ؟

26.    در رابطه با چرخه کربس توضیح دهید .
الف ) چه ماده ای وارد این چرخه می شود ؟
ب ) در طی این چرخه چند مولکول 2
CO آزاد می شود ؟
ج ) بامصرف یک مولکول گلوکز ، چند مولکول 2
CO و چند مولکول ATP تولید می شود ؟
د) در طی این چرخه ازهر
ACOA چند مولکول NADH تولید می شود ؟

27.    سرنوشت نهایی مولکول NADH و FADH2  چیست .

28.    چگونه در طی زنجیره انتقال الکترون مولکول های ATP تولید می شوند؟

29.    فرآیند تخمیر را شرح دهید . چرا اساسا تخمیر صورت می گیرد ؟ (هدف تخمیر چیست )

30.    نتیجه مصرف یک مولکول گلوکز در تنفس هوازی چند مولکول ATP می باشد ؟ (با محاسبه دقیق )

31.    انواع تخمیررا نام برده و هر کدام ازآنها را شرح دهید .

 


فصل نهم - ویروس ها باکتری ها

 


 1. الف ) ساختار یک ویروس را شرح دهید . ب ) چرا ویروس ها را سلول زنده به حساب نمی آورند ؟ ج ) اگر ویروس ها موجود زنده نیستند ،‌پس چگونه باعث ایجاد بیماری می شوند ؟
 2. در رابطه باکشف ویروس ها پاسخ دهید که : الف ) اولین ویروس شناخته شده چه بود ؟  ب)  ویروس درزبان لاتین به چه معنی است ؟      ج) نتیجه آقای استنلی درمورد ویروس چه بود ؟
 3. هریک از ویروس های زیر RNA دار است یا DNA دار؟
    الف )
  TMV                      ب) هاری                        ج ) آبله مرغان                         د) HIV
 4. پوشش در ویروس ها چیست ؟ دانشمندان منشأ آن را چه می دانند ؟ این پوشش چه نقشی بر عهده دارد ؟
 5. الف) جنس کپسید از چیست ؟       ب) برای هر یک از شکل های ویروسی زیر یک مثال بزنید .
   1) ویروس چند وجهی                         2)‌ ویروس مارپیچی                      3) ویروس کروی
 6. هر یک از ویروس های زیر از چه راهی سلول های میزبان خود را آلوده می کنند ؟
  الف ) باکتریو فاژ                    ب) ویروسهای جانوری                                 ج)‌ ویروس های گیاهی
 7. هر یک از چرخه های لیتیک و لیزوژنی را شرح دهید .
 8. علت اینکه ویروس ها دارای میزبان اختصاصی هستند چیست ؟
 9. چرا مبارزه باویروس HIV بسیار مشکل است ؟
 10. الف ) پریون چیست ؟         ب ) چگونه باعث ایجاد بیماری می شود ؟          
 11. ج) ویروئید چیست ؟
 12. چهار مورد از تفاوت های اصلی باکتریها با یوکاریوت ها را بنویسید .
 13.   سلول های زیر را بر اساس اندازه از راست به چپ مرتب کنید .
           سلول جانوری  -  عامل مالاریا     - باکتری -  سلول گیاهی
 14. پیلی در باکتریها دارای چه نقش هایی است ؟ (2 مورد )
 15.   الف ) سه شکل اصلی باکتری ها کدامند ؟      ب) منظور از استرپتو و استافیلو درباکتری ها چیست ؟
 16. الف) آندوسپور چیست ؟   ب) اهمیت رنگ آمیزی گرم در باکتری ها چیست ؟
 17. یوباکتری ها و آرکی باکتری ها را با یکدیگرمقایسه کنید .
 18. کدامیک از این باکتری ها به یوکاریوت ها نزدیکترند ؟ چرا ؟
 19. سه گروه عمده آرکی باکتریها را نام برده و ویژگی های اصلی هر گروه را بنویسید .
 20. الف) انواع باکتری های فتوسنتزی کدامند ؟ ب ) ویژگی های هر کدام از آنها چیست ؟
 21. باکتری های شیمیو اتوتروف چگونه انرژی خود را کسب می کنند ؟
 22.  باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر چه اهمیتی دارند ؟
 23. الف) بوی خاک به خاطر فعالیت کدام یک از انواع باکتری هاست ؟ ب ) کدام گروه از باکتری های هتروتروف برای تولید آنتی بیوتیک اهمیت فراوانی دارند ؟ ج) ریزوبیوم ها جزء کدام  گروه باکتری ها هستند و اهمیت آنها در چیست ؟
 24. هر یک از باکتری های زیر به چه روشی ایجاد بیماری می کنند ؟ 

الف) مایکو باکتریوم توبرکلوسیز           ب) پروپیونی باکتریوم آکنس             

ج )‌کورینه باکتریوم دیفتریا                    د) استافیلو کوکوس اورئوس

 1. اندوتوکسین چیست ؟ توسط چه نوع لاکتریهایی تولید می شود ؟ باعث چه عوارضی می شود ؟
 2. بیماری بوتولیسم را توضیح دهید .
 3. الف) اولین آنتی بیوتیک چگونه کشف شد ؟ ب) چرا آنتی بیوتیک ها بر روی ویروس ها مؤثر نیستند ؟
 4. درمورد هر یک از فوائد باکتری ها در زیر ،‌ یک مثال بزنید

 الف) تولید غذا                     ب) تولید مواد شیمیایی به منظور مصارف صنعتی           

ج) استخرا ج معادن              د)‌پاکسازی محیط زیست

 


 1. کوچکترین جانداری که ویژگی موجودات زنده را دارد ، کدام است ؟
 2. ویروس از چه موادی تشکیل شده است ؟
 3. ویروسها را از نظر اندازه با باکتریها مقایسه کنید ؟ راه مشاهده اغلب ویروسها را بنویسید ؟
 4. ویروس برای تولید مثل چه وابستگی به سلول میزبان دارد ؟
 5. منظور از آلوده شدن سلول توسط ویروس چیست ؟
 6. تاریخچه کشف ویروس ها را بنویسید ؟
 7. چرا استنلی نتیجه گرفت که ویروس موزائیک توتون (TMV) یک ماده ی شیمیایی است ، نه یک موجود زنده ؟
 8. ((TMV از چه نوع موادی ساخته شده است ؟
 9. کپسید چیست ؟درون کپسید چه موادی وجود دارد ؟
 10. سه نمونه از ویروس های  DNA دار و سه نمونه از ویروس های RNA دار  را نام ببرید ؟
 11. منظور از پوشش ویروس چیست ؟
 12. پوشش چه فایده ای برای ویروس دارد و جنس آن از چیست ؟
 13. بیشتر ویروسها به چه شکل هایی دیده می شوند ؟
 14. ویروسهای مارپیچی شکل چه ساختمانی دارند ؟ مثالی بزنید ؟
 15. شکل ویروسهای چند وجهی را با مثال توضیح دهید ؟
 16. کارآمدترین شکل کپسول برای گنجاندن ماده ژنتیکی ویروس کدام است ؟
 17. باکتریوفاژ چیست و چه ساختاری دارد ؟
 18. چرا ویروسها درون سلولهای زنده همانند سازی می کنند ؟
 19. باکتریوفاژ چگونه به سلول میزبان خود وارد می شود ؟
 20. ویروسهای گیاهی چگونه به سلول میزبان خود وارد می شوند ؟
 21. ویروسهای جانوری چگونه به سلول میزبان خود وارد می شوند ؟
 22. زیان ویروس ها چه موقع آشکار می شود ؟
 23. ویروس به چه صورت به میزبان آسیب می رساند ؟
 24. مسیرهای چرخه لیتیک و لیزوژنی را بطور خلاصه مشخص کنید ؟
 25. چرخه لیتیک چه اعمالی را شامل می شود ؟
 26. ژنهای ویروس در چرخه لیتیک پس از ورود به سلول چه اعمالی انجام می دهند ؟
 27. چرخه لیزوژنی را شرح دهید ؟
 28. پرو ویروس چیست ؟
 29. در چرخه لیزوژنی ، ژنهای ویروس چگونه تکثیر می شوند ؟
 30. چه عاملی ممکن است باعث تغییر چرخه زندگی ویروس شود ؟
 31. علت بروز تبخال را شرح دهید ؟
 32. چرا ویروس (TMV)نمی تواند جانوران را آلوده کند ؟
 33. منشاء ویروس را ذکر کنید ؟
 34. ایدز چه نوع بیماری است و کدام توانایی را از بین می برد ؟
 35. چرا افراد ناقل ویروس ایدز می توانند ویروس را به افراد زیادی منتقل کنند ؟
 36. ویروس HIV در کدام بخشهای بدن وجود دارد ؟
 37. ویروس HIV از چه راههایی می تواند به دیگران منتقل شود ؟
 38. پریون ها از چه موادی ساخته شده اند و اساس بیماری زایی آنها چیست ؟
 39. عامل بیماری جنون گاوی چیست ؟
 40. جنون گاوی چگونه به انسان سرایت می کند ؟
 41. ویروئید چیست و چه موجوداتی را می تواند بیمار کند ؟
 42. باکتری ها با یوکاریوت ها در چه مواردی تفاوت دارند ؟
 43. اندازه سلولهای یوکاریوت را با باکتری ها مقایسه کنید ؟
 44. چرا ساختارهای رشته مانندی که از چسبیدن تعدادی باکتری ایجاد می شود ، پرسلولی محسوب نمی شود
 45. DNA باکتری با یوکاریوتها چه فرقی دارد ؟
 46. تولید مثل باکتری ها به چه طریقی است و با سلولهای  یوکاریوت چه تفاوتی دارد ؟
 47. جنس تاژک باکتری از چیست و چه وظیفه ای دارد ؟
 48. پیلی با تاژک چه تفاوتی دارد ؟
 49. چند نموه از وظایف پیلی در باکتری ها را بنویسید ؟
 50. نوع تنفس در باکتریها و یوکاریوت ها را مقایسه کنید ؟
 51. سلولهای باکتری ها به چه شکل هایی دیده می شوند ؟ آنها را نام ببرید :
 52. چه موقع از پیشوندهای استرپتو و استافیلو برای مشخص کردن اجتماع باکتری ها استفاده می کنند ؟
 53. بر اساس نوع دیواره سلولی باکتری ها را به چند گروه تقسیم کرده اند ؟
 54. چرا رنگ آمیزی گرم در پزشکی از اهمیت فراوانی برخوردار است ؟
 55. اندوسپور در چه شرایطی تشکیل می شود ؟
 56. اندوسپور محتوی چه موادی است ؟
 57. دو گروه مهم باکتر یها کدامند ؟
 58. باکتریهایی که در سطح یا درون بدن ما زندگی می کنند از چه انواعی هستند ؟
 59. چند نمونه از اعمال یوباکتریها را ذکر کنید ؟
 60. زیست شناسان بر اساس چه معیارهایی یوباکتریها را رده بندی می کنند ؟
 61. یوباکتریهای مختلف انرژی مورد نیاز خود را از چه راههایی تامین می کنند ؟
 62. نخستین تولید کنندگان اکوسیستم دریاها و اقیانوسها به کدام گروه از باکتریها تعلق دارند ؟
 63. تجزیه کنندگان اصلی اکوسیستمها به کدام گروه از باکتری ها تعلق دارند ؟
 64. جنس دیواره سلولی یوباکتریها از چیست ؟
 65. پپتیدو گلیکان چیست ؟
 66. کدام گروه از باکتری ها در ژنهای خود اینترون ندارند ؟
 67. کدام مولکول های دستگاه ترجمه ژن در یو باکتری ها با آرکی باکتری ها تفاوتهای بسیار دارند ؟
 68. چگونه میتوان روابط خویشاوندی بین یوباکتریها و آرکی باکتری ها را معلوم نمود ؟
 69. سه گروه عمده از آرکی باکتری هایی که در محیطهای افراطی زندگی می کنند را نام برده و در مورد هریک مختصرا توضیح دهید ؟
 70. تفاوتهای اصلی آرکی باکتری ها و یوباکتری ها در چیست ؟
 71. در دیواره سلولی کدام باکتریها پپتیدوگلیکان وجود ندارد ؟

100.          دیواره و غشای سلول آرکی باکتری ها و یوباکتری ها چه تفاوت هایی دارد ؟

101.          در ژنهای کدام باکتری ها قطعات اینترون وجود دارد ؟ از این لحاظ این باکتریها به کدام سلولها شباهت دارند ؟

102.          پروتئینهای ریبوزومی آرکی باکتری ها به کدام سلول ها شباهت دارد ؟

103.          چند نمونه از شیوه های گروه بندی باکتری ها را ذکر کنید ؟

104.          باکتری های فتوسنتز کننده را بر چه اساسی و به چه گروههایی تقسیم می کنند ؟

105.          کدام باکتریهای فتوسنتز کننده می توانند در محیط های بی هوازی رشد کنند ؟

106.          باکتری های گوگردی و غیر گوگردی فتوسنتز کننده از چه موادی به عنوان منبع الکترون فتوسنتز استفاده می کنند ؟

107.          کدام باکتریها اکسیژن آزاد موجود در جو را تولید کرده اند ؟

108.          آنابنا از کدام باکتری ها محسوب می شود و چه عمل مهمی انجام می دهد ؟

109.          دو نمونه از باکتریهای شیمیوسنتز کننده که از نظر کشاورزی اهمیت دارند را نام برده و اهمیت آنها را ذکر کنید ؟

110.          شوره گذاری چیست ؟

111.          رایج ترین شکل نیتروژن مورد استفاده گیاهان چیست ؟

112.          اغلب باکتری ها انرژی خود را از چه راهی کسب می کنند ؟

113.          تجزیه کنندگان اصلی دنیای زنده کدامند ؟

114.          به چه باکتریهایی هتروتروف گویند ؟

115.          بیشتر بویی که از خاک استشمام می شود ناشی از چیست ؟

116.          بیشتر باکتری ها چه نوع تنفسی دارند ؟

117.          استرپتومایسز چه نقش مهمی در زندگی ما دارد ؟استرپتومایسز چیست ؟

118.          خوردن غذای آلوده به استافیلوکوکوس چه عوارضی دارد ؟

119.          استافیلوکوکوس چگونه ما را مسموم می کند ؟

120.          مهمترین جانداران تثبیت کننده نیتروژن کدامند ؟

121.          ریزوبیومها چه نوع باکتریهایی هستند ؟ ریزوبیومها در کشاورزی چه اهمیتی دارند ؟

122.          چرا برخی از کشاورزان هر چند سال یکبار در زمینهای کشاورزی خود گیاهانی از خانواده پروانه واران را می کارند ؟

123.          باکتریهای هتروتروف غذای خود را چگونه به دست می آورند ؟

124.          عامل مولّد سل چه نام دارد ؟سل بیشتر از چه طریق منتقل می شود ؟

125.          عامل ایجاد جوش صورت کدام باکتری است ؟

126.          پروپیونی باکتریوم آکنس در کجا رشد می کند و مولّد چیست ؟

127.          چرا طی بلوغ در صورت برخی از افراد جوش پدید می آید ؟

128.          توکسین چیست ؟

129.          عامل مولّد دیفتری چیست و چگونه به ما آسیب می رساند ؟

130.          عامل مولّد دیفتری در کدام بخش بدن ما رشد می کند و بر چه اندامهایی تاثیر مخرب دارد ؟

131.          باکتری های گرم منفی کدام نوع توکسین را ترشح می کنند و این ماده چه عوارضی ایجاد می کند ؟

132.          علت ایجاد مسمویت غذایی چیست ؟

133.          شایع ترین نوع مسمومیت غذایی را کدام باکتری باعث می شود  و علائم این نوع مسمومیت کدامند ؟

134.          عامل ایجاد مسمومیت غذایی کشنده چه نام دارد و چه اثری بر ما دارد ؟

135.          بیماری بوتولیسم چگونه بوجود می آید و علائم مهم آن کدامند ؟

136.          علت مرگ مبتلایان به بوتولیسم چیست ؟

137.          چند راه مبارزه با باکتریهای بیماری زا را بنویسید ؟

138.          نحوه کشف پنی سیلین را بنویسید ؟

139.          کدام آنتی بیوتیک در درمان ذات الریه باکتریایی موثر است ؟

140.          چرا آنتی بیوتیک ها بر ویروسها موثر نیستند ؟

141.          چند نمونه از فواید باکتری ها را بنویسید ؟

142.          دو ترکیب شیمیایی مهمی که انواع مختلف کلستریدیوم می سازند ، کدامند ؟

143.          روش استفاده از باکتریها را در استخراج معادن بنویسید ؟

144.          برای استخراج کدام عناصر در معادن ، از باکتریها استفاده می شود ؟

145.          برای پاکسازی لکه های نفتی چگونه از باکتریها استفاده می شود ؟

 

فصل دهم – آغازیان

 


1.            چرا به سلسله آغازیان این نام داده شده است ؟

2.            بزرگترین آغازیان کدامند و در کجا زندگی می کنند ؟

3.            اغلب آغازیان در چه زیستگاههایی زندگی می کنند ؟

4.            وظیفه لکه چشمی در آغازیان چیست ؟

5.            نخستین آغازیان چه زمانی و به چه صورت به وجود آمدند ؟

6.            اعضای کدام فرمانروها از تغییر و تحول اعضای فرمانروی آغازیان به وجود آمده اند ؟

7.            دو ویژگی اصلی جانداران یوکاریوت که نخستین بار در آغازیان ظاهر شدند ، کدامند ؟

8.            اغلب آغازیان به چه روشی تولید مثل می کنند ؟

9.            آغازیان در چه محیطهایی و با چه نوع تقسیمی تولید مثل جنسی انجام می دهند ؟

10.       زیست شناسان در سالهای گذشته آغازیان را به چه گروههایی تقسیم می کردند ؟

11.       کلامیدوموناس چه نوع جانداری است ؟

12.       کلامیدو موناس به چه صورت زئوسپور تولید می کند ؟

13.       کلامیدوموناس در چه محیطهایی تولید مثل جنسی انجام می دهد ؟

14.       تولید مثل جنسی کلامیدوموناس را شرح دهید ؟

15.       تولید مثل جنسی در آغازیان پرسلولی به چند روش انجام می شود ؟ نام ببرید ؟

16.       کاهوی دریایی چه نوع جانداری است و تولید مثل جنسی این جاندار چه نام دارد ؟

17.       در تناوب نسل چند ساختار در چرخه زندگی فرد مشاهده می  شود ؟ هر یک مولّد چیست ؟

18.       کاهوی دریایی به چه صورت زئوسپور تولید می کند ؟

19.       گامتوفیت و اسپوروفیت کاهوی دریایی چگونه به وجود می آیند ؟

20.       اسپیروژیر چه نوع جانداری است و در کجا زندگی می کند ؟

21.       تولید مثل جنسی در اسپیروژیر چه نام دارد ؟

22.       همجوشی را در اسپیروژیر شرح دهید ؟

23.       سه نمونه از جلبک های سبز را نام ببرید ؟

 

24.       دو نمونه از آغازیان که با استفاده از برآمدگی های سیتوپلاسمی خود حرکت می کنند ، نام ببرید ؟

25.       آمیب ها و روزن داران چگونه انرژی کسب می کنند ؟

26.       آمیب چگونه حرکت می کند ؟

27.       آمیبها علاوه بر حرکت کردن از پاهای کاذب خود چه استفاده دیگری می کنند ؟

28.       اعضای گروه آمیبها در کجا زندگی می کنند ؟ آمیبها در کجا به فراوانی یافت می شوند ؟

29.       کدام تقسیم و تولید مثل در آمیبها دیده نمی شود ؟

30.       روش تولید مثل آمیبها چه نام دارد ؟

31.       عامل مولّد اسهای خونی چیست و چگونه وارد بدن انسان می شود ؟

32.       روزن داران چه نوع موجوداتی هستند و در چه مناطقی زندگی می کنند ؟

33.       پیکر روزن داران چه ساختاری دارد ؟

34.       جنس پوسته روزن داران از چیست ؟

35.       روزن داران به کمک کدام بخشهای بدن خود حرکت و تغدیه می کنند ؟

36.       روزن داران با کدامیک از جانداران دیگر ممکن است همزیست شود و فایده این همزیستی چیست ؟

37.       نتیجه انباشته شدن پوسته های روزن داران چیست ؟

38.       دیاتوم ها چه نوع موجوداتی هستند و پیکر آنها چه ساختاری دارد ؟

39.       دیاتوم ها در چه نقاطی فراوانند ؟

40.       مهمترین تولید کنندگان زنجیره های غذایی اقیانوسها و دریاچه ها کدامند ؟

41.       دیاتوم ها چه نوع تقارنهایی دارند ؟

42.       پوسته های سیلیسی دیاتوم ها چه نوع ارزش اقتصادی دارند ؟

43.       دیاتومها چگونه حرکت می کنند ؟

44.       دیاتومها معمولا با چه روشی تولید مثل می کنند ؟

45.       چرا در تولید مثل جنسی دیاتومها ، نسل به نسل ، اندازه آنها کوچکتر می شود ؟

46.       دیاتوم ها چه موقع تولید مثل جنسی انجام می دهند ؟

47.       اغلب جلبکها تک سلولی هستند یا پر سلولی ؟

48.       جلبک ها براساس چه معیارهایی شناسایی می شوند ؟

49.       اغلب جلبکهای سبز چه ویژگی مهمی دارند و بیشتر در چه آبهایی زندگی می کنند ؟

50.       اغلب پلانکتونهای میکروسکوپی آبهای شور از کدام جلبکها هستند ؟

51.       چه شباهت مهمی بین جلبکهای سبز و گیاهان وجود دارد ؟

52.       بیشتر جلبکهای سبز با چه روشهایی تولید مثل می کنند ؟

53.       جلبکهای قرمز چه نوع موجوداتی هستند و در کجا زندگی می کنند ؟

54.       رنگیزه قرمز جلبکهای قرمز برای چه عملی مناسب است ؟

55.       در دیواره سلولی کدام جلبک ها ممکن است کربنات کلسیم وجود داشته باشد ؟

56.       از کدام جلبک ها آگار تهیه می شود ؟

57.       چرخه زندگی جلبک ها معمولا از چه نوعی است ؟

58.       جلبکهای قهوه ای چه موجوداتی هستند و در کجا زندگی می کنند ؟

59.       بزرگترین جلبک قهوه ای شناخته شده چه نام دارد و در کجا رشد می کند ؟

60.       طویلترین موجود روی زمین چه نام دارد ؟

61.       چرخه زندگی جلبک های قهوه ای از چه نوعی است ؟

62.       سه شاخه عمده از آغازیان تاژکدار کدامند ؟

63.       تاژکداران چرخان چه نوع موجوداتی هستند و در کجا زندگی می کنند ؟

64.       جنس پوشش حفاظتی تاژکداران چرخان از چه موادی است ؟

65.       اغلب تاژکداران چرخان چند تاژک دارند ؟ ساختار و عمل این تاژک ها را شرح دهید ؟

66.       تاژکداران چرخان از چه طریقی تکثیر می یابند ؟

67.       آغازیان جانور مانند چه ویژگی هایی دارند ؟

68.       کدام آغازیان بصورت همزیست در لوله گوارش موریانه ها زندگی می کنند ؟

69.       اوگلناها در کجا زندگی می کنند و چند تاژک دارند ؟

70.       چه نسبتی از اوگلناها فتوسنتز می کنند و چه نسبتی هتروتروف هستند ؟

71.       اوگلناها با کدام گروه از موجودات خویشاوندی آشکاری دارند ؟

72.       لکه چشمی در کدام بخش سلول اوگلنا قرار دارد و اوگلنا از آن در چه موردی استفاده می کند ؟

73.       شاخه اوگلناها با چه روشی تولید مثل می کنند ؟

74.       پیچیده ترین و غیر معمول ترین آغازیان کدامند ؟

75.       مژکداران چه نوع جاندارانی هستند ؟

76.       ویژگی دیواره پیکر مژکداران چیست ؟

77.       مژکداران چند نوع واکوئل دارند ؟ وظیفه هر یک چیست ؟

78.       اغلب مژکداران چند هسته دارند ؟ هر یک از این هسته ها چه خصوصیاتی دارند ؟

79.       مژکداران معمولا چگونه تولید مثل می کنند ؟

80.       اغلب مژکداران علاوه بر میتوز با چه روشهایی تولید مثل جنسی انجام می دهند ؟

81.       چرا در گذشته تصور می شد که آغازیان کپک مانند ، قارچ هستند ؟

82.       چه اختلافاتی بین آغازیان کپک مانند و قارچها باعث تمایز آنها از یکدیگر می شود ؟

83.       آغازیان کپک مانند چند نوعند ؟ نام ببرید ؟

84.       کپک های مخاطی سلولی به کدام آغازی شباهت دارند ؟

85.       کپک های مخاطی سلولی چگونه تغذیه می کند ؟

86.       هنگام تنش های محیطی ، اعضای آمیب مانند کپک های مخاطی چه عملی انجام می دهند ؟

 

87.       کپک های مخاطی سلولی چگونه هاگ تولید می کنند ؟

88.       کپک های مخاطی پلاسمودیومی چه ساختاری ایجاد می کنند ؟

89.       پلاسمودیوم چیست ؟

90.       کپک های مخاطی پلاسمودیومی چگونه تغذیه می کنند ؟

91.       کپک های مخاطی پلاسمودیومی چگونه هاگ تولید می کنند ؟

92.       کپک های مخاطی پلاسمودیومی در چه شرایطی و چگونه زیگوتهای دیپلوئید تولید می کنند ؟

93.       زیگوت ها در کپک های مخاطی پلاسمودیومی با چه نوع تقسیمی پلاسمودیوم های جدید ایجاد می کنند ؟

94.       به چه آغازیانی ، هاگداران گویند ؟

95.       هاگداران چه خصوصیاتی دارند ؟

96.       مهم ترین بیماری عفونی تولید شده توسط هاگداران چیست ؟

97.       در چرخه زندگی هاگداران تولید مثل با چه روشهایی صورت می گیرد ؟

98.       تولید مثل جنسی هاگداران را توضیح دهید ؟

99.       اغلب هاگداران چگونه از میزبانی به میزبانی دیگر منتقل می شوند ؟ هاگداران دیگر ،  چگونه جانوران را آلوده می کنند ؟

100.   بزرگ ترین تأثیر آغازیان بر زندگی انسان چیست ؟

101.   مهمترین بیماریهایی که توسط آغازیان ایجاد می شوند ، کدامند ؟

102.   چند نمونه از آغازیان مفید را ذکر کنید ؟

103.   آغازیان همزیست با انسان در کدام بخش از بدنش زندگی می کنند ؟

104.   آغازیان همزیست با گاو چه اهمیتی برای این جانور دارند ؟

105.   کدام آغازیان به تقویت زنجیره غذایی کمک می کنند ؟

106.   بزرگترترین گروه فتوسنتز کننده ی کره زمین کدامند ؟

107.   آغازیانِ تجزیه کننده به بازگردانی کدام مواد شیمیایی مهم ، به محیط ، کمک می کنند ؟

108.   مالاریا را کدام آغازیان تولید می کنند ؟علائم مالاریا کدامند ؟

109.   قربانیان مالاریا به چه عللی می میرند ؟

110.   پلاسمودیوم مولّد مالاریا توسط کدام جاندار انتشار می یابد ؟

111.   در چرخه ی زندگی پلاسمودیوم  چند مرحله دیده می شود ؟

112.   اولین مرحله از چرخه زندگی پلاسمودیوم مولّد مالاریا را شرح دهید ؟

113.   دومین مرحله از چرخه زندگی پلاسمودیوم مولّد مالاریا را شرح دهید ؟

114.   سومین مرحله از چرخه زندگی پلاسمودیوم مولّد مالاریا را شرح دهید ؟

115.   اسپوروزوئیت چیست و کدام اندام ما را آلوده می کند ؟

116.   مروزوئیت ها در کجا و از کدام سلولها پدید می آیند ؟

117.   گلبولهای قرمز فرد مبتلا به مالاریا را چه سلولهایی آلوده می کنند و گلبولها چه زمانی پس از آلودگی می ترکند ؟

118.   در افراد مبتلا به مالاریا ، از گلبولهای قرمز آلوده ، پس از ترکیدن چه چیزهایی آزاد می شوند ؟

119.   در بیماران مبتلا به مالاریا علت بروز تب و لرز دوره ای چیست ؟

120.   پیدایش اسپوروزوئیت ها در کدام مرحله از مالاریا و در کجا صورت می گیرد ؟

121.   منشاء مروزوئیت چیست ؟

122.   مروزوئیت ها در کدام مرحله از مالاریا و در کجا به گامتهای نمو می یابند ؟

123.   در چرخه زندگی پلاسمودیوم مولّد مالاریا ، زیگوت چگونه به وجود می آید ؟

124.   تولید مثل جنسی پلاسمودیوم مولّد مالاریا چگونه انجام می شود ؟

125.   میزبانهای پلاسمودیوم مولّد مالاریا کدامند ؟

126.   کدام ماده شیمیایی برای درمان مالاریا مورد استفاده قرار می گیرد ؟

127.   کنترل مالاریا از چه طریق امکان پذیر است ؟

128.   دو نمونه از راههای کنترل پشه انتقال دهنده عامل مولّد را ذکر کنید ؟

 

 

فصل 11 – قارچ ها

 

 1. ویژگی های منحصر به فرد قارچ ها کدامند ؟ آنها را به طور خلاصه شرح دهید .
 2. طرز تغذیه قارچ ها را شرح دهید .
 3. تفاوت هاگ رویشی و هاگ جنسی در تولید مثل قارچ ها را شرح دهید .
 4. هر یک از قارچ های زیر جزء کدام گروه اصلی قارچ ها هستند ؟

    کپک نان      قارچ فنجانی         آسپرژیلوس      قارچ چتری


 1. هر یک از قارچ های زیر دارای دیواره عرضی در نخینه خود هستند یا خیر ؟

       دئوترومیست ها         زیگومیست ها

 1. هر یک از قارچ های زیر بیشتر به چه روشی تولید مثل می کنند . ( جنسی و غیر جنسی )

       زیگو میکوتا           آسکو میکوتا          بازیدیومیکوتا          دئوترومیکوتا

 1. چرخه زندگی (تولید مثل جنسی ) یک آسکومیست را شرح دهید .
 2. ویژگی های گلسنگ را شرح دهید . گلسنگ ها از چه جهاتی ارزشمند و مفید هستند ؟
 3. اهمیت رابطه همیاری قارچ – ریشه ای  را شرح دهید . ( در تکامل گیاهان )
 4. عقیده دانشمندان در مورد اولین قارچهای کره زمین و قدمت آنها چیست ؟
 5. چرا تا مدت ها زیست شناسان قارچ ها و گیاهان را در یک گروه قرار می دادند ؟
 6. چه ویژگی های منحصر بفردی باعث شده است که قارچ ها را در فرمانروی جداگانه ای قرار دهند ؟
 7. چرا قارچ ها قادر به فتوسنتز نیستند ؟
 8. قارچ ها انرژی خود را از چه راهی به دست می آورند ؟
 9. پیکر قارچ و ساختارهای تولید مثلی آنها به طور کلی چگونه پدید می آید ؟
 10. جنس دیواره ی سلولی قارچ ها از چیست ؟
 11. کیتین چیست ؟
 12. چه تفاوتی بین جنس دیواره سلولی گیاهان و قارچ ها وجود دارد ؟
 13. تفاوت تقسیم میتوز در قارچ ها با سایر سلول ها در چیست ؟
 14. پرزهای سفید و سبزی که تحت عنوان کپک سطح میوه پرتقال را می پوشاند ، چه بخشهایی از قارچ هستند ؟
 15. اصطلاحات نخینه (hyphae) و میسلیوم (mycelium) را توضیح دهید ؟
 16. ساختار قارچ ها چه سازگاری مهمی برای جذب مواد غذایی از محیط پیدا کرده اند ؟
 17. کدام قارچ ها نخینه ندارند ؟
 18. ساختار نخینه ی گونه های مختلف قارچ ها چه تفاوت هایی ممکن است داشته باشند ؟
 19. کپک سبز رنگ سطح میوه پرتقال معمولاً به کدام سرده تعلق دارد ؟
 20. قارچ ها چگونه غذای خود را به دست می آورند ؟
 21. تفاوت تغذیه ای قارچهای انگل و تجزیه کننده در چیست ؟
 22. چند نمونه از مواد غیرغذایی که قارچ ها به آنها حمله می کنند ، نام ببرید ؟
 23. عامل ایجاد زخم لای انگشتان پا چیست ؟
 24. چند نمونه از اعمال مفید قارچ ها را ذکر کنید ؟
 25. قارچها به طور کلی با چه روش هایی تولید مثل می کنند ؟
 26. قارچ ها معمولاً چگونه تکثیر می شوند ؟
 27. کدام سازگاری امکان انتقال هاگهای قارچ ها را به زیستگاه جدید فراهم می کند ؟
 28. چرا هاگهای قارچ ها به راحتی انتشار می یابند ؟
 29. اغلب هاگهای قارچ ها از چه طریقی ساخته می شوند ؟
 30. نحوه تولید هاگهای جنسی قارچ ها را شرح دهید ؟
 31. قارچ ها را بر چه اساسی و به چه شاخه هایی گروه بندی می کنند ؟
 32. دئوترومیست ها (Deutromycetes) چه قارچ هایی را شامل می شود ؟
 33. اغلب قارچهای شاخه دئوترومیست ها (Deutromycetes) را زیست شناسان بر چه اساسی و در کدام شاخه قرار می دهند ؟
 34. برخی از فواید مفید یا مضر اقتصادیِ قارچهایی که تولید مثل جنسی ندارند را ذکر کنید ؟
 35. نام علمی کپک سیاه نان چیست و به کدام شاخه تعلق دارد ؟
 36. شاخه زیگومیکوتا چرا به این نام خوانده می شود ؟
 37. ساختارهای تولید مثلی اعضای شاخه زیگومیکوتا چه نام دارد ؟
 38. زیگومیست ها در کجا زندگی می کنند ؟
 39. ریزوئید و استولون چیست ؟
 40. نخینه کدام قارچ ها معمولاً دیواره عرضی ندارد ؟
 41. کدام روش تولید مثلی در زیگومیست ها شایع تر است ؟
 42. تولید مثل غیر جنسی زیگومیستها منجر به تولید چه سلولهایی و در چه مکانی می شود ؟
 43. تولید مثل جنسی زیگومیست ها به چه صورت انجام می شود ؟
 44. کدام گروه از قارچ ها کیسه های هاگ دار می سازند ؟
 45. آسک چیست ؟آسک در کجا تشکیل می شود ؟
 46. هاگ های جنسی آسکومیست ها در کجا تشکیل می شوند ؟
 47. آسکومیست ها معمولاً به چه طریقه ای تولید مثل می کنند ؟
 48. هاگهای غیر جنسی آسکومیست ها در کجا تشکیل می شوند ؟
 49. مُخَمِّر چه نوع قارچی است ؟ اغلب مُخَمِّرها با چه روشی تولید مثل می کنند ؟
 50. نام علمی مُخَمِّر نان چیست ؟
 51. عامل ایجاد بیماری برفک دهان چیست ؟بیماری برفک دهان چه مشخصاتی دارد ؟
 52. جوانه زدن در مُخَمِّر به چه صورت است ؟
 53. قارچ چتری متعلق به کدام شاخه است ؟
 54. سه نمونه از بازیدیدمیست ها را نام ببرید ؟
 55. چرا بازیدیومیست ها به این نام خوانده می شوند ؟
 56. بازیدیوم چیست ؟
 57. کدام روش تولید مثلی در بازیدیومیست ها نادر است ؟
 58. کدام قارچ چتری کشنده است ؟
 59. زنگ گندم به کدام قارچ ها تعلق دارد ؟
 60. روابط همزیستی قارچها با کدام موجودات از نظر بوم شناختی حائز اهمیت است ؟
 61. همزیستی قارچ با گیاه سبز یا جلبک از چه نوعی است ؟
 62. در همزیستی قارچ با گیاه سبز یا جلبک وظیفه هریک چیست ؟
 63. قارچ – ریشه ای چیست ؟
 64. از نظر دانشمندان همزیستی قارچ – ریشه ای از چه لحاظ حائز اهمیت است ؟
 65. کدام نوع از قارچ ها بیشتر در همزیستی قارچ – ریشه ای شرکت می کنند ؟
 66. گیاهانی را مثال بزنید که از همزیستی قارچ – ریشه ای برخوردارند ؟
 67. گلسنگ چه نوع جانداری است ؟نقش هر یک از اعضای تشکیل دهنده ی گلسنگ چیست ؟
 68. در بیشتر گلسنگ ها کدام نوع قارچ ، شرکت دارد ؟
 69. چرا گلسنگ توانایی حیات در شرایط سخت را دارد ؟
 70. در چه مناطقی گلسنگ ها را می توان یافت ؟
 71. اولین جاندارانی که اکوسیستم ها را بنا می نهند ، کدامند ؟
 72. گلسنگ ها از چه راهی محیط را برای ورود سایر جانداران مهیا می کنند ؟
 73. نقش کلیدی گلسنگ ها در ایجاد اکوسیستمها چیست ؟
 74. کدام جانداران از کهن ترین جانداران روی کره ی زمین هستند ؟
 75. توانایی گلسنگ ها در تحمل چه عواملی زیاد است ؟
 76. گلسنگ ها نسبت به کدام عوامل محیطی حساسند و از این لحاظ چه کاربردی دارند ؟

ابزارهای زنده سنجش کیفیت هوا کدامند