تریکودینیازیس یکی از بیماریهای شایع مزارع پرورش ماهی است که دارای انتشار وسیعی بوده و سبب خسارات عمده ای در بین ماهیان می گردند. این انگل متعلق به شاخه مژه داران است و مهمترین گونه های آنادامه ی مطلب را کلیک کنید


عبارتند از تریکودینا دو مرگوئی، تریکودینا پدیکولوس، تریکودینا نیگرا و تریکودینا اپی زئوتیکا.

بیمار ی در سنین مختلف ماهیان بروز می کند ولی بچه ماهیان حساستر هستند. در بیماری ناشی از این انگلها نشانه های کلی ناشی از آلودگی به انگلهای خارجی دیده می شود. که شامل افزایش ترشح مواد مخاطی، سائیده شدن باله ها و ایجاد خراش در پوست می باشد. در موارد شدید آلودگی با این انگل، بدن ماهیان آلوده به رنگ مات در آمده و از ترشحات سفید رنگ لعابی پوشیده می شود. انگل به بافت برانشی نفوذ کرده و سبب تخریب آن می گردد. همچنین در بین رشته های آبششی به واسطه از بین رفتن دیواره مویرگها لخته های خونی دیده می شود که در این نواحی انگل به راحتی مشاهده می گردد.

درمان شبیه سایر انگلهای سطحی ویا استفاده از محلول کلر 250میلی گرم در لیتر 4-6روزاست ارامش محیط هم درپیشگیری موثر است.