نوع دیگر تاژکدار انگل جنس لیشمانیا است که به سلولهای اندوتلیال رگ خونی انسان حمله می برد وانگل درون سلول محسوب می شود .

لیشمانیا دونووانی عامل بیماری کالازار یاتب هند است

روی ادامه کلیک کنید


لیشمانیا تروپیکا عامل بیماری پوستی سالک که در کشور ما هم فراوان است .

قسمتی از عمر خود را در بدن پشه ی خاکی یا فلوبوتوموس میگذراند .

این پشه عامل انتقال انسان و سگ است .این پشه ها در بهار و پاییز فراوانند وشبها زیادند

این انگل در بدن انسان در گلبولهای سفید وبافت پوششی دیده میشود ودر بدن انسان

بیضی شکل است .تاژک ندارد وجسم لیشمان خوانده میشود

جسم لیشمان در خرطوم پشه هم وجود دارد .تماس مردم با یکدیگر وسگها هم یکی دیگر از راه های انتقال  بیماری است .

لیشمانیا درخون