دیپلوموناد از گروه excavateاز جمله اغازیانی است که دارای یک یا دو هسته وفاقد میتوکندری وجسم گلژی هستند

روی ادامه کلیک کنید


 وتا8 تاژک دارند .نمونه ی انگلی انها ژیاردیا است .

وخویشاوندی نزدیکی با پروکاریوتها دارد .دو هسته ی هاپلوئید دارد وژن های ساخت میتوکندری را بطور غیر فعال دارد .

ژیاردیا در افرادی که به کوهستان مسافرت میکنند سبب تولید اسهال می شود به صورت یک کیست مقاوم در مدفوع جانوران مهره دار دفع میشود وابهای جاری را الوده میکند

روده ی باریک فرد بیمار با این تاژکدار پوشیده ومانع از جذب غذا ولاغری ودل پیچه

واسهال میشود