اینوفلاژله هااغازیانی هستند که تعداد کمی از انها  کلنی تشکیل میدهند .وبیشتر تک سلول اند.دو تاژک طولی وعرضی دارند که تازک عرضی مثل یککمربند در مرکز سلول دور شیار عرضی می پیچدوتاژک دیگر عمود بران از پشت سلول خارج میشود

روی ادامه کلیککنید


وحرکت موجی تاژکها جاندار را در اب جلو میبرد .

بسیاری از انها درون همزیست هستندوبه انها زئوگزانتلا میگویند وتاژک ندارند وبه تولید صخره های مرجانی کمک میکنند .تولید مثلشان عمدتا غیرجنسی است .وطی تقسیم 

پوشش هسته از بین نمی رود .تعداد کمی از انها دارای انفجارهای جمعیتی دریایی هستند

و ابهای ساحلی را به رنگهای قرمز یا نارنجی در میاورند .که به جذر ومد قرمز معروف است.کرشناسان الودگی را مسبب این پدیده میدانند .برخی از داینوفلاژله ها در حین کشند سرخ سمی را تولید میکنند که با اسیب به دستگاه عصبی ماهی ها انها را فلج میکند .انسان هم با خوردن برخی گونه های صدف که از داینوفلازله تغذیه میکنند دچار بیماری وحتی مرگ در اثر اختلال تنفسی میشود .