سوالات تست فصل پنجم زیست شناسی و ازمایشگاه 2

 

 

1-در چرخه ی زندگی یک سلول یوکاریوتی، وقتی مرحله ی میتوز به پایان می رسد، معمولاً کدام مرحله آغاز می شود؟ (آزاد83)

1-  سنتز

2- نخستین مرحله ی رشد

3- سیتوکینز

4- دومین مرحله ی رشد

 

2-کدام ماده اجزائی دارد که، باعث ساخته شدن کپسول در باکتری های بدون کپسول استرپتوکوکوس نومونیا می شود؟ (پزشکی 82)

1- ریبونوکلئیک اسید

2- اینترفرون

3- دئوکسی ریبونوکلئیک اسید

4- اپی نفرین

 

3-باز مکمل آدنین، در مولکول DNA و در مولکول RNA به ترتیب کدام دو باز هستند؟ (آزاد82)

1- گوانین و تیمین

2- تیمین و اوراسیل

3- اوراسیل و سیتوزین

4- سیتوزین و گوانین

 

4-شکل زیر که مرحله سیتوکینز چرخه ی سلولی را نشان می دهد، در ارتباط با کدام گزینه است؟ (آزاد 82)

1- سلول جانوری

2- استرپتوکوکوس نومونیا

3- اریتروسیت

4- سلول گیاهی

 

5- در کدامیک از سلولهای زیر  دو راهی همانند سازی در یک نقطه ی خاص بوجود می آید ؟

1- استرپتوکوکوس          

2- سلول موش                   

3- سلول نخود فرنگی        

 4- سلول انسان     

 

6- گزینه صحیح را انتخاب کنید .

1- DNA پلیمراز فقط خاصیت پلیمرازی دارد .      

 2- باکتریها فقط یک دوراهی همانند سازی ایجاد می کنند .

3- خاصیت ویرایش DNA پلیمراز از بروز اشتباهات بیشتر در همانند سازی جلو گیری می کند .

4-          کروموزوم های انسان هنگام همانند سازی معمولا دو دوراهی همانند سازی ایجاد می کنند .

 

7- ضمن ترانسفورماسیون در دیپلوکوکوس کدام پدیده اتفاق می افتد ؟ 

1- انتقال کپسول به باکتری بی کپسول            

 2- انتقال ماده ژنتیکی از باکتری کپسول دار به بی کپسول

3- جهش در عدهای از ژنهای مسئول تشکیل کپسول 

 4- کراسینگ اور بین باکتری های کپسول دار و بی کپسول

 

8- اگر تعداد نوکلئوتیدهای آدنین دار در یک نوع DNA که دارای 120 نوکلئوتید

است30 نوکلئوتید  باشد  تعداد پیوندهای هیدروژنی  در این مولکول کدام است؟

1- 60                          

 2 – 120                       

 3 - 150                       

 4- 240

 

9- هنگام همانندسازی کدام پیوندها شکسته و کدام پیوندها تشکیل می شوند؟

1- هیدروژنی – هیدروژنی             

2- هیدروژنی – هیدروژنی و فسفودی استری

3- فسفو دی استری- هیدروزنی و فسفو دی استری     

4- فسفوداستری- هیدروژنی

 

10- چنانچه در بخشی از DNA فرضی 20% نوکلئوتیدها سیتوزین دار باشد. نسبت نوکلئوتیدهای پورین کدام است؟

1- 25%                            2- 30%                              3- 50%                                   4-60%

 

11- هنگام همانند سازی قسمتی از DNAفرضی با توالی ACGTTC چند پیوند فسفات پر انرژی در نوکلئوتیدهای جدید شکسته خواهد شد؟

1- 6                             2- 12                         3- 13                          4- 24

 

12- اختلاف ATP با نوکلئوتید آدنین دار اسیدهای نوکلئیک در این است که اولی ..............

1-  باز آلی بیشتر از دومی دارد.                 

2- فسفات کمتر از دومی دارد.

3- دوفسفات بیشتر از دومی دارد.                

4- قند ریبوزدارد.

 

13- گسستگی کدام نوع از پیوندها سبب گسستگی در هر زنجیره مولکول DNA میشود؟

1- بازآلی - فسفات           

2- فسفات – قند              

3- قند – باز آلی

4- هیدروژنی

 

14- اگر مولکول DNAدارای 300 جفت باز باشدچند گروه فسفات در مولکول DNA مشاهده می شود؟

1- 150                         2- 300             3- 450             4- 600

 

15- فراوانی A در یک رشته DNA 20% و در رشته دیگر 26% است. فراوانی C در مولکول DNA چقدر خواهد بود؟

1- 4%                         2- 14%                       3- 23%                       4- 27%

 

16- کدام رابطه زیر در مقایسه DNA جانداران مختلف صحیح است؟

1-  A/Gدر تمام DNA ها یکسان است .                  

2- A+C/G+T در تمام DNA  ها یکسان است .

3- A+T/G+C در تمام DNA ها یکسان است.          

4- G/T در تمام DNA  ها یکسان است.

17- در یک مولکول DNA نوکلئوتید آدنین دار 15% است تعداد نوکلئوتید های گوانین دار آن چند درصد است؟

1- 15%                      2- 30%                        3- 35%                            4- 85%

18- در یک زنجیره DNA اتصال نوکلئوتید ها با یکدیگر چگونه صورت می گیرد؟

1- باز- باز                                        2- قند – باز                   

  3- فسفات – قند                                           4- باز – فسفات 

19-اگر در قسمتی از DNA  32 نوکلئوتید باشد و تعداد نوکلئوتید های

 AوC  برابر باشد هنگام همانند سازی این بخش  نیاز  به چند مولکول

 نوکلئوتید G  است؟

1- 4                          2- 8                 3-12                4- 16

20- ژنوم باکتریها بصورت ......................... است .

1- تک رشته و خطی       2- تک رشته و حلقوی  

 3- دو رشته ای و حلقوی       4- دو رشته و خطی