جواب فعالیت ها و خودآزمایی های زیست شناسی 1و2 (پیش دانشگاهی)
پیش بینی فعالیت صفحه9 1
جواب)چون عملکرد هر پروتئین در نهایت به توالی و تعداد اسید های آمینه آن بستگی دارد در نتیجه پروتئین که دارای اسید های آمینه اضافی است . معمولا غیر فعال خواهد بود.
فعالیت صفحه 19 (رمز گشایی ماده وراثتی )
جواب 1) کراتین یکی از پروتئین های مو است . CCU UUU GAA CGU UCU
جواب 2) GGA و AAA و CUU و GCU و AGA
جواب 3) GGA و AAA و CTT و GCA و AGA
جواب 4) TCC و TTT و GAA و CGT و TCT
_ خود آزمایی صفحه 20 ( از ژن تا پروتئین )
جواب 1) در مولکول DNA ، بسیاری از ژنها ، پس از رونویسی و ترجمه ، آنزیمها را به وجودمی آورند . حتی آنها دستور ساختن آنزیم DNA پلی مراز و RNA پلی مراز را می دهد .
جواب 2) در صفحه 5و6 کتاب درسی .
جواب 3) 1- چون ژن ممکن است سازنده ی پروتئینی غیر آنزیم باشد . مثلا سازنده ی هورمون انسولین یا کورتیکوتروپین . 2- ثانیا چون ممکن است آنزیم بیش از یک نوع رشته پلی پپتیدی داشته باشد .
جواب 4) چون در ساختار پروتئینها 20 نوع اسید آمینه داریم . پس تعداد نوع رمزها نیز نمی تواند کمتر از آن باشد .
جواب 5) رمزهای پایانی UAA و UGA و UAG و رمز شروع که AUG است .
جواب 6) با اتصال به راه انداز ژن رونویسی را آغاز می کند البته RNA پلی مراز با شکستن پیوند ئیدروژنی بین بازهای مکمل دو رشته، عمل رونویسی را انجام می دهد .
جواب 7) جواب صفحه 11 کتاب درسی .
جواب محل آغاز رونویسی ا مشخص می کند و در واقع محل اتصال RNA پلی مراز است .
جواب 9) متشکل از 74 تا 95 نوکلئوتید است و هرTRNA محصول یک ژن است . و هر TRNA فقط به یک اسید آمینه متصل است و TRNA در درون سلول به صورت ساختار L وجود دارد . در ساختار L جایگاه اتصال اسید آمینه و جایگاه ضد رمز دور از هم قرار دارند . تا پروتئین سازی به نحو مطلوبی انجام بگیرد .
جواب 10) اغلب ژنهای یوکاریوتی منقطع هستند یعنی RNA حاصل از رونویسی از طریق پیدایش به RNA بالخ تبدیل می شود منقطع بودن یکی از شاخص های بسیار مهم ژنهای آرکی باکتریها همانند ژنهای یوکاریوت قطعات اینترون وجود دارد . هنگام پیرایش ، بخشهایی از رونوشت اولیه حذف و بخشهای دیگر در RNA بالخ حفظ می شوند . اگزون و بخشهایی از DNA که رونوشت آنها حذف می شوند اینترون نامیده می شوند . اگر تعداد اینترون در ژنی برابر با n فرض گردد تعداد اگزونها در آن ژن 1 + n خواهد بود .
جواب 11) صفحه 8 کتاب درسی .
_ خودآزمایی صفحه 26 (تنظیم بیان ژن )
جواب 1) مهار کننده ( رپرسور ) به علت تغییر شکل ایجاد شده دیگر نمی تواند به اپراتور متصل شود و در نتیجه اپران روشن می شود . و سه آنزیم تباگالا کتوسید از و پرمئاز و ترانس استیلاز ساخته می شود .
جواب 2) بر خلاف آنزیمRNA پلی مراز پروکاریوتی که مستقیما راه انداز خود را شناسایی و رونویسی انجام می دهد . RNAپلی مراز های I و II و III یوکاریوتی ، هیچ کدام نمی تواند مستقیما راه انداز خود را شناسایی وRNA سازی را شروع کند . بلکه هر یک از پلی مراز ها برای اتصال به راه انداز به پروتئین تنظیمی یعنی عوامل رونویسی نیاز دارند . این عوامل رونویسی RNA پلی مراز را به اتصال صحیح روی راه انداز یاری می کنند و توالی افزاینده که بخشی از مولکول DNA است با اتصال پروتئین فعال کننده به آن موجب تشکیل یک حلقه در DNA می شود و در نتیجه در کنار RNA پلی مراز و سایر عوامل رونویسی روی راه انداز قرار می گیرند و با قرار گرفتن کلیه ی این عوامل کنار هم می توانند عوامل رونویسی متصل به راه انداز را فعال کنند .
جواب 3) بخش هایی از DNA که رونوشت آنها در RNA بالخ حفظ می شوند اگزون و بخش هایی از که رونوشت آها حذف می شوند انیترون نامیده می شوند .
جواب 4) تغییر در چهار چوب . چون اگر تعداد نوکلئوتید های حذف شده مضربی از سه نباشد رفرها از جایگاه جهش به بعد تغییر می یابند و در نتیجه از این نقطه به بعد توالی تمام اسیدهای آمینه رشته پلی پپتیدی تغییر می کند حتی ممکن است رمز پایانی زودتر و یا دورت تشکیل شود .
_ فعالیت صفحه 27
1) پروتئین : یکی از انواع مولکولهای آلی است که از توالی اسیدهای آمینه تشکیل شده است و تفاوت پروتئینهای مختلف در ترتیب ، تعداد و نوع اسیدهای آمینه سازنده ی انها است .
سنتز پروتئین : فرآیندی که در نتیجه انها اطلاعات DNA پس از رونویسی ، ترجمه می شود .
MRNA : نوعی RNA که ترجمه می شود و تنوع MRNA بیشتر از انواع RNA است .Mrna
جهش : تغییر در توالی نوکلئوتیدهای DNAگفته می شود کم خونی ناشی از گلبولهای قرمز داسی شکل : یک جهش ژنی واتوزومی مغلوب می باشد . در این بیماری گلبولهای قرمز فرد بیمار داسی شکل می شود چنین گلبولهایی به هم می چسبند و مسیر رگها را می بندند .
هموگلوبین : شامل چهار رشته پلی پپتیدی است دو رشته انما هر یک از 141 اسید آمینه و دو رشته ی تبا هر یک از 146 اسید آمینه مجموعا 574 اسید آمینه از 19 نوع مختلف می باشد . این پروتئین علاوه بر بخش گلوبین دارای 4 هم می باشد و انتقال گازهای تنفسی را به عهده دارد .
رونویسی : یکی از مراحل تجلی ژن یا بیان ژن است که در ان اطلاعات DNAبه RNA انتقالمی یابد . رونویسی اولین مرحله بیان ژن است .
ترجمه : مرحله بعد از رونویسی است که طی آن اطلاعات MRNA برای ساخت رشته پپتیدی و یا رشته پلی پپتیدی استفاده می شود .
2) الف: در DNA تعداد Aو T برابرو تعداد C وC برابر می باشد که در RNA این مطلب مشاهده نمی شود. ب: قند نوکلئوتیدهای DNA داکسی ریبوز و قند نوکلئوتیدهای RNAریبوز می باشد .
ج : RNA به جای تیمین دارای یوراسیل می باشد .
6) کم خونی داسی شکل ناشی از جابجایی باز A با T در محل سومین باز کدون است . در حالی که ناشی از جابجایی باز A با T در محل دومین باز می باشد .
فرد سالم C T C - G A G - اسیدگلوتامیک
فرد بیمار C A C - GUG -والین

7) چهار چوب خواندن تغییر می کند چون افزایش در محلی از DNAکه اولین کدون از روی آن رونویسی می شود ذکر شده یعنی تمام رفرها تغییر می یابد و در نتیجه توالی تمام اسیدهای آمینه رشته پلی پپتیدی تغییر خواهد یافت .
_ بحث و نتیجه گیری صفحه 29
1) باید MRNA مکمل یکی از رشته های DNAشد .
2) چون در MRNA رونویسی شده هر سه نوکلئوتید می تواند به یک اسید آمینه ترجمه شود .
3) هر آنتی کدون یک TRNA که مکمل کدون است اسید آمینه خاص خود را حمل می کند .
4) جهش در DNAمی تواند در منطقه رمز گردان باشد که در این صورت می تواند در محصول یعنی پروتئین تغییر ایجاد کند .
5)اگر جهش در DNAرخ دهد و رمز پایان در mrnA تغییر یابد رشته پلی پپتیدی حاصل چه تغییری می کند ؟ در این صورت رشته پلی پپتیدی طویلتر می شود .
* تذکر : RNA هایی که در هنگام هنوز به DNA چسبیده اند مجموعا ساختار پرمانتدی ار نشان می دهند که تنه ی آن DNA و انشعابات آن RNA است .
_ خود آزمایی صفحه 38 (مهندس ژنتیک )
جواب 1) صفحه 30 و 31 کتاب .
جواب 2) بازهای موجود در دو انتهای چسبنده مکمل یکدیگرند و در نتیجه یک انتهای قطعه ای DNA مورد نظر ( حاوی ژن اسنولین ) با یک انتهای DNA خطی پلازمید مکمل می باشند و انتهای دیگر آنها نیز با هم مکمل می باشند و در نتیجهDNA دو موجود با هم ترکیب می شوند .
جواب 3) پلازمید دارای ژن مقاومت در مقابل آنتی بیوتیک هستند در نتیجه باکتریهای حاوی پلازمید نو ترکیب در محیط حاوی آنتی بیوتیک ( تتر اسایکلین ) رشد می کند .
_ خود آزمایی صفحه 45 (مهندس ژنتیک در پزشکی )
جواب 1) پروتئین هایی که از طریق مهندسی ژنتیک تهیه می شوند بیشتر برای درمان بیماریها استفاده می شوند مثلا بعضی از آنزیمها و یا فاکتور انعقادی شماره 8 و ... این پروتئینها از طریق مهندسی ژنتیک ساخته می شوند و به صورت دارو مورد استفاده قرار می گیرند و نیز مانند بیماریهای ژنی که ژن سالم جانشین ژن بیماری می شود .
جواب 2) در این روش ژن پروتئینی سطحی عامل ایجاد کننده ی بیماری جدا می شود و به DNA یک ویروس غیر بیماری زایا یک باکتری غیر بیماری زا وارد می شود و سپس افراد از طریق این ویروس غیر بیماری زاویا باکتری غیر بیماری زا واکسینه می شوند .
جواب 3) ژن درمانی
جواب 4) چون در تشخیص و درمان نا هنجارهای ژنتیکی استفاده می شود .
_ فعالیت صفحه 52 ( مهندسی ژنتیک در کشاورزی )
1) انتهای چسبنده 2) نوترکیب
_ خود آزمایی صفحه 53 ( مهندسی ژنتیک در کشاورزی )
جواب 1) 1- ایجاد گجیاهان مقاوم در برابر خشکی ، 2- تنظیم سرعت رسیدن میوه ها و افزایش ارزش غزایی ، 3- ایجاد گیاهان مقاوم نسبت به حشرات .
جواب 2) ابتدا ژن مورد نظر را به جای ژن ایجاد کننده ی تومور جایگزین می کنند و سپس با تفنگ ژنی به سلولهای گیاهان شلیک می کنند .
جواب 3) در هر دو حالت هسته ی (2N) حاوی ژنهای مورد نظر وارد یک سلول تخم بدون هسته می شود .
_ فعالیت صفحه 63 ( تجزیه و تحلیل )
جواب 1) رنگ محلول تیره و کدر می شود .
جواب 2) کواسر واتها دارای غشا هستند ولی جنس غشای آنها با غشای سلولها تفاوت دارند و نیز کواسر وات هل فاقد غشای داخلی یعنی فاقد اندامک هستند .
_ خود آزمایی صفحه 64 ( سر آغاز زندگی )
جواب 1) با توجه به محاسبه مقدار رادیوایزوتوپ موجود در سنگ با مقدار عنصر حاصل از تجزیه آن می توان سن سنگ را به دست آورد .
جواب 2) مدل سوپ بنیادین ، مدل حباب و مدل پیتزای بنیادین ا در کتاب داریم .
جواب 3) احتمال دارد که تشکیل میکروسفرها منجربه سازمان دهی سلول شده باشد .
جواب 4) ماده ژنتیک یعنی آنچه به ارث برده می شود و خواص نسلهای قبل را به نسلهای بعد انتقال می دهد RNA احتمالا در میکروسفر ها ماده ژنتیک بوده است یعنی ابتدا RNA هم ماده ژنتیک بوده و هم نقش آنزیمی داشته است و در نتیجه RNA می توانسته همانند سازی خود را انجام دهد سپس در جریان تکامل نقش ماده ژنتیک به DNA و نقش آنزیمی آن به پروتئین داده شد که هر کدام بهتر از RNA نقش خود را انجام دادند .
جواب 5) DNA در سلولها به عنوان ماده ژنتیک است و DNA به صورت دو رشته مار پیچ ناهمسو می باشد . همانند سازی DNA با باز شدن دو رشته ی پلی نوکلئوتیدی از یکدیگر شروع شده و هر کدام به عنوان مدل و الگویی برای سنتز رشته مکمل خود عمل می نماید یعنی عمل همانند سازی نیمه حفظ شده است.
جواب 6) در کتاب آمده است .
جواب 7) دانش ما درباره ی منشا حیات نا چیز است و در پیدایش حیات بر سطح زمین تاکنون نظریات مختلفی عنوان شده است .
_ خود آزمایی صفحه 68 ( تکوین جانداران پیچیده تر )
جواب 1) احتمالا یوکاریوت اولیه از طریق درون همزیستی یعنی ورود پروکاریوتهای کوچک هوازی و همین طور از طریق ورود پروکاریوت کوچک فتوسنتز کننده به سلول پیش یوکاریوت ایجاد شده است .
جواب 2) 1- باکتری ها فاقد اندامک هستند . باکتری ها فاقد هسته سازمان یافته می باشند و در واقع فاقد اندامک می باشند . 2- DNA درون هسته سلول یوکاریوت و DNA درون سلول باکتری حلقوی است . 3- درون هسته سلول یوکاریوت سه نوع RNA پلی مراز و درون سلول باکتری یک نوع RNA پلی مراز وجود دارد . 4- باکتریها فاقد هسیتون می باشند .
جواب 3) در صفحه 89 کتاب درسی داریم که انقراض منجربه جانشینی گونه شده است و گونه هایی که از سازگاری بهتری با شرایط جدید دارند می توانند جانشین گونه های منقرض شده شوند .
_ خودآزمایی صفحه 73 ( گسترش حیات به خشکی ها )
جواب 1) لایه ی ازون در لایه استراتوسفر و در ارتفاع حدود 20 تا 40 کیلومتری زمین تشکیل می شود لایه ی ازون از عبور تا شبهای فرا بنفش جلو گیری می کند چون اشعه فرابنفش می تواند پیوند های کووالان موجود در مولکول های زیستی را بشکند .
جواب 2) گیاهان و قارچها .
جواب 3) بند پایان ( نوعی عقرب اولین بند پایی که زندگی در خشکی آغاز کرد )
جواب 4) اولین مهره داران ساکن خشکی یعنی دو زیستان اولیه که دارای کیسه های هوایی مرطوب یعنی شش بودند . نخستین دو زیستان ( استگوسفال ها ) در دونین یعنی 375 میلیون سال قبل ظاهر شدند که دارای شش بودند .
جواب 5) قبل از سیانو باکتری ها چون گاز اکسیژن در اتمسفر وجود نداشته در نتیجه لایه محافظتی ازون هم وجود نداشته است . به همین جهت حیات در سطح خشکی به علت وجود اشعه ی فرابنفش غیر ممکن بوده است .
خودآزمایی صفحه 85 (تغییر گونه ها و انتخاب طبیعی )
جواب 1) داروین در آفریقا جنوبی سنگواره های نوعی جاندار آرمایلو را یافت که بسیار شبیه یکدیگر بودند و با نمونه های زنده آرمادیلو تفاوتهایی داشتند داروین به شباهت گیاهان و جانوران جزایر گالاپاگوس و سواحل نزدیک آمریکای جنوبی توجه کرد .
جواب 2) در بین افراد یک جمعیت تفاوتهای فردی وجود دارد این تفاوتها باعث می شود که بعضی از آنها فرزنان بیشتری ایجاد کنند به عبارت دیگر انتخاب طبیعی باعث می شود که بسامد ( فراوانی ) برخی ال ها در یک جمعیت در طول زمان افزایش یا کاهش یابد .
جواب 3) در نظریه ی جدید منظور از انتخاب طبیعی به معنی حذف مطلق افراد غیر سازگار با محیط نیست بلکه یک اثر نسبی برای انتخاب طبیعی قائل است .
جواب 4) با توجه به صفحه 82 کتاب درسی سطر 11 داریم که نظریه ی تغییر گونه ها چهار رکن اساسی دارد و در پایان همین صفحه 82 نیز نظریه ی تغییر گونه ها نوشته شده است و نیز ایرادهایی هم بر این نظریه وارد است . ولی در صفحه 88 کتاب درسی نوشته شده است ( از زمان انتشار کار داروین ، فرضیه ی او – تغییر گونه ها بر اساس انتخاب طبیعی را زیست شناسان به دقت مورد بررسی قرار دادند ) چون شواهد فسیل شناسی در مورد تغییر گونه ها در این کتاب نوشته شده است .
جواب 5) در یک محیط ، انتخاب طبیعی منجربه بقا و زاد آوری افراد سازگار یعنی انتخاب طبیعی باعث تغییر جمعیت ها می شود البته جهشها و نوترکیبی ال ها که در هنگام زادآوری جنسی انجام می شود منابع بی انتهایی برای ایجاد انواع جدید به منظور عمل انتخاب روی آن ، فراهم کند .
خود آزمایی صفحه 102 ( تغییر گونه ها )
جواب 1) انتخاب طبیعی با توجه به تغییر محیط افرادی از گونه را که سازگاری بیشتری با محیط دارند انتخاب می کند مثلا در مناطق صنعتی پروانه های تیره همرنگ با محیط انتخاب می شوند یعنی افزایش می یابند .
جواب 2) جواب صفحه 104 کتاب درسی .
جواب 3) دیوید لاک اندازه ی نوک سهره ها را در یک سال پر رطوبت که طی آن غذا فراوان بود مورد بررسی قرار داد و در سال پر رطوبت منقار پرندگان کوچکتر می شود چون دیوید لاک با یک سال آزمایش ، نتیجه گیری کرد نتیجه گیری درستی نبود یعنی زمان طولانی تری لازم است .
_ خودآزمایی صفحه 117 ( تعادل در جمعیت ها )
جواب 1) الف- خزانه ژنی : به مجموع الل ها موجود در جمعیت گفته می شود در واقع شامل همه ی الل های همه ژن های همه ی افراد یک جمعیت است . ب- شایستگی تکامل هر فرد : سهم نسبی هر فرد در تشکیل خزانه ژنی نسل بعد گفته می شود در واقع توصیفی کمی درباره ی اثر انتخاب طبیعی است

   

شایستگی را برای بهترین و موفق ترین گروه 1 در نظر می گیرند و برای گروهها به صورت کسری از 1 بیان می کنند .
جواب 2) صفحه 112 کتاب درسی .
جواب 3) 1 درصد 10×10 10×90 90×90
a = ژن زالی aa و Aa و Aa و AA
A= ژن سالمی 1= 10× 10 100= 1+ 9 + 9+ 81
جواب 4)1- جهش 2- شارش ژن ، 3- آمیزش غیر تصادفی ، 4- رانش ژن ، 5- انتخاب طبیعی .
جواب 5) چون اگر جهش به تنهایی عمل کند و سایر نیروهای تغییر دهنده فعال نباشند مدتی بسیار طولانی لازم است تا تغییر قابل توجهی در فراوانی الل ها رخ دهد . البته جهش ماده ی خام تغییر گونه هاست ولی جهت آن را تعیین نمی کند .
جواب 6) به طور معمول انتخاب همسر در جمعیت های انسانی طوری است که تعادل هاردی – وانیبرگ در مورد شان صدق نمی کند .
جواب 7) چون در جمعیت های کوچک احتمال بیشتری وجود دارد که برخی از افراد دارای ژنوتیپ های کمیاب مثلا به این دلیل که پیش از رسیدن به سن تولید مثل می میرند ، اصلا در آمیزش شرکت نکنند .
خودآزمایی صفحه 123 ( انتخاب طبیعی )
جواب 1) انسان با انتخاب گاوهایی که سیر بیشتری می دهند یا در مدت کوتاهتری پروارتر می شوند و
اسبهایی که سریعتر می دوند و گیاهانی که محصول بیشتری تولید می کنند انتخاب جهت دار را مورد استفاده قرار می دهد .
جواب 2) در محیط هایی نسبتا پایدار روی می دهد چون باید افرادی که در میانه ی طیف قرار دارند ، انتخاب شوند .
جواب 3) حلزونهایی کهدر جنگل زندگی می کنند که دارای نوارهای تیره و حلزون هایی که در علفزار زندگی می کنند دارای نوارهای روشن می باشند فنوتیب میانه در زیستگاه کاهش می یابد .
_ خودآزمایی صفحه 131 (استمرار گوناگونی در جمعیت ها )
جواب 1) جهش ها ، نوترکیبی ، زادآوری جنسی ، شارش ژنی ، انتخاب طبیعی ر مواردی که انتخاب گسلند وجود دارد .
جواب 2) کم خونی داسی شکل در مناطقی که بیماری مالاریازیاد است .
جواب 3) وقتی جمعیت پروانه های مقلد افزایش می یابد شایستگی کاهش می یابد و سپس با کاهش یافتن پروانه های مقلد شایستگی افزایش می یابد .
جواب 4) نوعی از انتخاب طبیعی که سبب حفظ تنوع در جمعیت ها می شود انتخاب متوازن گفته می شود مانند برتری افراد ناخالص و انتخاب وابسته به فراوانی .
_ خودآزمایی صفحه 143 (گونه زایی )
جواب 1) جواب صفحه 143 کتاب درسی .
جواب 2) 1- جدایی بوم شناختی ( زیستگاهی ) 2- جدایی رفتاری 3- جدایی زمانی 4- جدایی مکانیکی 5- جدایی کامتی 6- نازتسیایی دورگه 7- نازایی دورگه 8- ناپایداری دودمان دورگه .
جواب 3) جدایی بوم شناختی ، جدایی زمانی و جدایی مکانیکی و جدایی گامتی جدایی پیش زیگوتی و نازیستایی دورگه و نازایی دورگه و ناپایداری دودمان دورگه جدایی پس زیگوتی می باشند .
جواب 4) گونه زایی هم میهنی صفحه 150 و 151 و گونه زایی دگر میهنی صفحه 152 و 153 کتاب درسی.
_ خود آزمایی صفحه 163 ( روابط میان جانداران در یک اجتماع زیستی )
جواب 1)چون وقتی شکار تغییر می یابد باید شکارچی هم متناسب با آن تغییر یابد تا بتواند از شکار استفاده نماید و در واقع شکار چی که توان بیشتر و بهتری دارد میتواند از شکار استفاده کند .
جواب 2) می توان به جانورانی اشاره کرد که از بقا یایه موجود صید شده به وسیله جانور دیگر استفاده می کنند و نیز می توان به هم سفرگی بین دلقک ماهی و شقایق دریایی اشاره نمود .
جواب 3) زنبوران عسل ژاپنی بازنبوران سرخ دریک محیط زیست زندگی می کنند و در واقع ساختار و رفتار دو گونه هماهنگ شده است و انتخاب طبیعی هم آهنگی در آنها به وجود آورده است در حالیکه در زنبورهای وارداتی اروپایی با زنبوران سرخ این هم آهنگی وجود ندارد .
_ خودآزمایی صفحه 171 ( رقابت به اجتماعات زیستی شکل می دهد )
جواب 1) زیستگاه مکان است و کنام را نباید با زیستگاه اشتباه گرفت کنام الگویی از زندگی است .
جوای 2) خیر ، چون کنام واقعی یک جاندار ، بخشی از کنام بنیادی که هر گونه اشغال می کند .
جواب 3) کانل دو گونه را که حدود چند سانتیمتری هم پوشانی داشتند مثل بالانوس ها و چتامالوس ها را در روی صخره مورد بررسی قرار داد . کانل برای اولین بار قسمت پایینی صخره را از چتامالوس ها پاک کرد بالانوس ها که رشد سریع داشتند به سرعت جای چتامالوس ها را گرفتند و کانل نتیجه گرفت که مکان های کم عمق و عمیق کنام بنیادی بالانوس ها محسوب می شود . کانل برای بار دوم قسمت فوقانی صخره را از چتامالوس ها پاک کرد ولی بالانوس ها نتوانستند به قسمت فوقانی بیایند پس کانل نتیجه گرفت که بالانوس ها نمی توانند در مدت زمان طولانی بدون آب زنده بمانند .
جواب 4) در صفحه 178 کتاب درسی .
جواب 5) خیر- اگر محیط کشت مخمر مواد غزایی مورد نیاز برای 2000 مخمر را فراهم کند وقتی جمعیت به عدد 2000 برسد رشد متوقف می شود و تعداد مرگ و میر و تولد برابر می شود و عدد 2000 گنجایش محیط است پس آهنگ رشد اولیه وقتی که n کوچک است به r نزدیک است به عبارت دیگر آهنگ رشد زمانی دقیقا برابر r است که n برابر با 1 باشد .
_ خودآزمایی صفحه 185 ( رفتار و انواع آن )
جواب 1) * چرا کوکو در لانه ی سایر پرندگان تخم گذاری می کند ؟
* چگونه جوجه ی کوکو بلا فاصله پس از خروج از تخم ، تخمهای میزبان را از لانه بیرون می اندازد در
صورتی که هیچ آموزشی ندیده است ؟
جواب 2) الگوی عمل ثابت نوعی رفتار است که با یک محرک شروع می شود و به طور کامل تا پایان رفتار پیش می رود و همیشه به یک شکل انجام می گیرد مثال رفتار برگرداندن تخم به لانه توسط غاز ماده .
جواب 3) در شرطی شدن کلاسیک پاسخ به صورت غریزی انجام می گیرد و در واقع نوعی انعکاس شرطی می باشد ( زنگ محرک شرطی است ) در شرطی شدن فعال پاسخ به صورت غریزی نیست بلکه جانور رفتاری را یاد می گیرد که در موقعیتی خاص ، آن را انجام دهد یا انجام ندهد .
جواب 4) هر دو عامل وراثت و محیط در شکل گیری رفتار های جانوران نقش دارند و شکل نهایی رفتار محصول برهم کنش این دو عامل است .
خودآزمایی صفحه 188 ( تکامل رفتار )
جواب 1) انتخاب طبیعی به رفتار شکل می دهد و در واقع انتخاب طبیعی درباره بروز رفتارهای مختلف نیز همانند سایر صفتها نقش دارد .
جواب 2) شیر جوان بچه شیرهای گله را می کشد تا بتواند بچه های بیشتری داشته باشد و با بچه شیرهای خود با ملایمت رفتار می کند داشتن بچه شیرها احتمال بقای گونه را پایین می آورد .
_ خودآزمایی صفحه 191 (رفتارهای جانوری )
جواب 1) برای کاهش هزینه های مصرفی و افزایش سود خالص یعنی برای موفقیت در حفظ بقا و تولید مثل خود .
جواب 2) جانوران تمایل دارند که بیشترین انرژی را به ازای کمترین زمان به دست آورند این رویکرد ، غذایا بی بهینه گفته می شود .
_ خودآزمایی صفحه 196 ( ارتباط جانوران با هم دیگر )
جواب 1) نقش علایم ، تأثیری است که روی رفتار جانور مقابل دارد و در واقع رفتار جانور مقابل را تغییر می دهد .
جواب 2) به مواظبت والدین از فرزندان ، تغذیه ، محیط زندگی و نوع جاندار ، بقای جاندار و مواظبت نر از ماده در پرندگان تولید مثل پر هزینه است و در نتیجه بیشتر پرندگان سیستم تک همسری دارند . ولی در پرندگان میوه خوار و دانه خوار معمولا سیستم چند همسری مشاهده می شود چون مواد غذایی یعنی میوه و یا دانه در فصلی از سال بسیار فراوان است مثلا در بعضی از سهره ها نرها قبل از ماده لانه را ترک می کنند .
جواب 3) ماده ها معمولا جفت خود را براساس خصوصیات فیزیکی انتخاب می کنند و صفات چشمگیر ، صفات هزینه بری هستند بنابراین نرهای دارای صفات چشمگیر ، ؤنهای مفید دارند .
جواب 4) به دلیل اینکه این صفات شانس تولید را افزایش می دهند ، در طی تکامل انتخاب شده اند در واقع این صفات شانس جفت گیری را افزایش می دهند موجب می شود که جانور نر بتواند ژن خود را به نسل بعد منتقل کند .
جواب 5) معمولا علائم جفت یابی هر گونه ، خاص همان گونه است و در نتیجه افراد یک گونه با افراد گونه های دیگر جفت گیری نمی کنند و نیز حفظ بقا به دلیل وجود خصوصیات چشمگیر در نرها نیز با اهمیت می باشد .
جواب 6) خصوصیات چشمگیر نرها در جلب ماده ها و به دست آوردن جفت کمک می کند و در نتیجه در طی تکامل این صفات انتخاب شده اند .
جواب 7) 1- مراقبت از فرزندان : جانوران تا زمانی که فرزندان نتوانند برای خود غذا تهیه کنند از آنها مراقبت می کنند . 2- جفت گیری : جانوران برای جلب جفت رفتار مختلفی را بروز می دهند . 3- دفاع و حفاظت در برابر شکارچی ها : جانوران رفتار مختلفی برای حفاظت از خود بروز می دهند . 4- تغذیه : جانوران مواد غذایی مورد استفاده خود را تهیه و حتی در بسیاری موارد ذخیره می کنند . 5- مهاجرت : بسیاری از جانوران برای زندگی در محیط مساعدتر در هنگام تغییر فصل مهاجرت می کنند . 6- تعیین قلمرو : جانوران برای حفاظت از منابع رفتارهای مختلفی از خود نشان می دهند .
جواب الف : پاسخ به پرسشهایی چرایی رفتاری اغلب به درک پاسخ به پرسشهای چگونه ای می شود مثلا پاسخ به سئوال «چرا میمون ها با مشاهده شکارچی جیغ می کشند ». موجب به درک پاسخ به پرسش چگونه ای زیر می شود . چگونه بسیاری از نخستی ها با مشاهده شکارچی هایی مانند عقاب ، مار و پلنگ افراد دیگر را از وجود آنها آگاه می کنند . ب : رفتارهایی که متأثر از ژن ها و دارای برنامه ریزی ژنی هستند رفتار وراثتی یا غریزی گفته می شود مانند بیرون انداختن تخم میزبان از لانه توسط جوجه ی کوکو بلا فاصله پس از خروج تخم . ولی اگر تغییر رفتار ، حاصل تجربه باشد یادگیری نامیده می شود . یادگیری در بسیاری از جانوران نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد مثلا جانورانی که در سیرک حرکات نمایشی انجام می دهند . ج : در شرطی شدت کلاسیک پاسخ به صورت غریزی انجام می گیرد . در شرطی شدن فعال پاسخ به صورت غریزی نیست . بلکه جانور رفتاری را یاد می گیرد .
جواب 9) الف : ساختن تار عنکبوت رفتاری غریزی است که البته برای تغذیه و دفاع نیز می باشد و آشیانه سازی هم رفتار غریزی است و می تواند برای جلب جفت باشد .
جواب 10) حل مسئله .
_ خودآزمایی صفحه 202 ( انرژی و جانداران )
جواب 1) اتوتروف ها جاندارانی که از انرژی نور خورشید یا انرژی نهفته در ترکیبات معدنی برای ساخت ترکیبات آلی استفاده می کنند اتوتروف ها یا فتو اتوتروف هستند و یا شیمیو اتوتروف ، هتروتروف ها انرژی مورد نیاز خود را از مواد غذایی می گیرند مثلا انسان و بسیاری از جانداران انرژی مورد نیاز خود را از طریق فرآیندی به نام تنفس سلولی از مواد غذایی به دست می آورند .
جواب 2) ATP دارای سه گروه فسفات است گروههای فسفات چون بار منفی دارند همدیگر را دفع می کنند شکستن پیوند بین گروه فسفات دوم وسوم نیاز به مقداری انرژی آزاد شده بسیار بیشتر از انرژی مصرفی است .
انرژی + (فسفات معدنی ) pi + (آدنوزین دی فسفات ) ADP ( آدنوزین تری فسفات ) ATP
فعالیت صفحه 214 ( فتوسنتز )
عوامل موثر در سرعت فتوسنتز عبارت انداز تراکم Co و تراکم اکسیژن محیط اطراف کلروپلاست ، شدت روشنایی ، دما و مقدار آب برگ ، سن برگ و مقدار کلروفیل آن ، تعداد و اندازهی روزنه های برگ و به ویژه نوع گیاه از عوامل موثر در سرعت فتوسنتز هستند .
جواب 1) در نور کم افزایش غلظت Co در سرعت فتوسنتز تأثیر چندانی ندارد در شدت نور زیاد با افزایش Co میزان فتوسنتز به شدت افزایش می یابد و سپس ثابت می شود . اگر غلظت Co هوا کمتر از 0.03 درصد باشد یعنی حدود 0.01 درصد باشد میزان نسبی فتوسنتز در شدت نور کم و زیاد تفاوت چندانی مشاهده نمی شود با افزایش شدت نور و همین طور افزایش دما میزان نسبی فتوسنتز افزایش می یابد و اگر Co از 0.03 درصد به نزدیک 0.10 درصد برسد با افزایش شدت نور و همین طور با افزایش دما میزان نسبی فتوسنتز به شدت افزایش می یابد البته این افزایش حدی دارد . مثلا دمای مطلوب برای گیاهان C حدود 25 درجه ی سانتی گراد و برای گیاهان C بین 30 تا 45 درجه سانتی گراد است . شدت فتوسنتز در گیاهان C در دمای حدود 35 درجه ی سانتی گراد ، تقریبا دو برابر گیاهان C است و در دمای 15 درجه سانتی گراد شدت فتوسنتز در گیاهان C و C تفاوت چندانی ندارد .
جواب 2) تا انتقال مواد از سلولهای مزوفیل ( سلول پارانشیمی ) میانبرگ به دسته آوندی از طریق سلولهای به هم فشرده غلاف آوندی صورت گیرد سیستم آنزیمی سلولهای مزوفیل میانبرگ ، در واکنشهای مربوط به ترکیب دی اکسیدکربن با یک اسید 3 کربنی شرکت می کند و اسید 4 کربنی حاصل به سلولهای غلاف آوندی منتقل می شود به محض ورود به سلولهای غلاف آوندی این اسید 4 کربنی تجزیه و به Co و پیرووات تبدیل می شوند پیرووات به یاخته های میانبرگ بر می گردد و Co وارد چرخه ی کلوین می شود و قندهای حاصل به آسانی وارد آوندهای آبکشی می شود . تجزیه اسید C در غلاف آوندی موجب تراکم زیاد Co در سلولهای غلاف آوندی می شود و افزایش غلظت Co موجب می شود که تنفس نوری در این یافته ها در حداقل باقی بماند .
_ فعالیت صفحه 215 ( فتوسنتز )
جواب 1) وقتی تراکم اکسیژن کم است سرعت فتوسنتز زیاد می باشد با افزایش تراکم اکسیژن سرعت فتوسنتز کاهش می یابد . مثلا در گیاهان C بیشترین شدت فتوسنتزی وقتی به دست می آید که غلظت اکسیژن هوای محیط نزدیک 1 یا 2 درصد باشد البته در گیاهان C غلظت اکسیژن محیط تأثیر چندانی ندارد یعنی تأثیر کمی دارد .
جواب 2) گیاه 2 با افزایش شدت روشنایی میزان فتوسنتز ابتدا کمی افزایش می یابد و سپس ثابت می ماند مانند گیاه میخک و گیاه شبدر ، گیاه 1 با افزایش شدت روشنایی ، میزان فتوسنتز به شدت افزایش می یابد مانند گیاه ذرت و گیاه نیشکر .
_ فعالیت صفحه 216 ( فتوسنتز )
جواب 1) در دمای حدود صفر درجه سرعت فتوسنتز نیز نزدیک صفر است با افزایش دما تا نزدیک 25 درجه سانتی گراد افزایش و سپس کاهش می یابد و در دمای نزدیک 40 درجه سانتی گراد به نزدیک صفر می رسد .
جواب 2) حدود 15 تا 25 درجه بهترین دامنه ی دمایی برای فتوسنتز است .
_ خودآزمایی صفحه 216 ( فتوسنتز )
جواب 1) تنفس نوری فرآیندی وابسته به نور است که طی آن اکسیژن جذب و Co آزاد می شود که در همه گیاهان همراه فتوسنتز انجام می گیرد . تنفس نوری مانع از ورود Co به چرخه ی کلوین می شود . یعنی فرآیندی مخالف با تولید کنندگی در نظر گرفته می شود .
جواب 2) صفحه 222 کتاب درسی پاسخ داده شده است .
جواب 3) در صفحه کتاب داریم .
جواب 4) در صفحه 217 کتاب درسی پاسخ داده شده است .
جواب 5) در صفحه 219 کتاب درسی پاسخ داده شده است .
جواب 6) محسوس ترین عامل نور است با افزایش شدت نور تا حدی که همه ی رنگدانه ها مورد استفاده قرار گیرند ، زیاد می شود . برای تشکیل یک ترکیب آلی سه کربنی ( قند ) به سه مولکول Co و سه مولکول آب و نیز به نور نیاز هست در واقع حیات بدون وجود آب ممکن نیست . ATP و NADPH در مرحله ی نوری فتوسنتز ایجاد می شود و در مرحله غیر نوری مورد استفاده قرار می گیرد که در پاسخ به سئوالها به طور کامل ذکر شده است .
جواب 7) عوامل موثر در سرعت فتوسنتز : عوامل محیطی : 1- غلظت Co ، 2- شدت روشنایی ، 3- دما ، 4- آب ، 5- میزان مواد کانی در خاک .
جواب در غشای تیلاکوئید دو نوع فتوسیستم I و II وجود دارد . یک زنجیره ی انتقال الکترون انرژی لازم برای ساخت ATP را فراهم می کند و زنجیره ی انتقال الکترون دیگری انرژی مورد نیاز برای ساخت NADPH را تأمین می کند .
جواب 9) از فتولیز آب در مرحله نوری فتوسنتز شکسته می شود و اکسیژن آزاد می کنند .

 

 

 

 

 

 
 
   
 

_ فعالیت صفحه 227 ( تنفس سلولی )
جاب 1) صفحه 235 کتاب درسی .
جواب 2) در عمل تنفس هوازی ، پس از انجام عمل اکسید اسیون ، Co حاصل بلا فاصله دفع می شود . در تخمیر لاکتیک ، اسید لاکتیک ایجاد می شود یعنی در ساختمان اسید لاکتیک شرکت دارند . در تخمیر الکلی به صورت Co واتانول در می آیند .
جواب 3) چون در تخمیر الکلی به تدریج بر میزان الکل افزوده می شود و مخمرها تا غلظت حدود 12 درصد الکل را می توانند تحمل کنند و سپس با مرگ مخمرها عمل تخمیر متوقف می شود .
جواب 4) در صورت کمبود اکسیژن به مدت کوتاهی تنفس بی هوازی رخ می دهد .
_ فعالیت پایین صفحه 227 ( تنفس سلولی )
جواب 1) تخمیر شیره ی چغندر قند ( فلاس ) تخمیر آب میوه ها ، ورآمدن خمیر ، شیرینی پزی به وسیله انواعی از مخمرها صورت می گیرد . فرآورده های لبنی نظیر ماست و پنیر و نیز سرکه که در نتیجه تخمیر باکتری ها ایجاد می شود .
جواب 2) در تهیه ی نان Co حاصل از پدیده ی تخمیر و در نتیجه باعث پر حفره شدن نان می شود و الکل حاصل به هنگام پختن نان تبخیر می شود .
جواب 3) برای تهیه ی گزارش می توانید از ورآمدن خمیر در تهیه ی نان استفاده کنید .
_ خودآزمایی صفحه 230 ( تنفس سلولی )
جواب 1) ATP و NADH و پیرووات است NADH در فرآیند تنفس وارد زنجیره ی انتقال الکترونی می شود و طی مراحل مختلف ، الکترونهای کسب شده ی خود را به ترکیبات موجود در زنجیره منتقل می کنند الکترونها ضمن عبور از سیستم انتقال الکترون ، انرژی آزاد می کنند و انرژی آزاد شده باعث تشکیل ATP می شود ATP انرژی رایج دنیای زنده می باشد . پیرووات حاصل از گلیکولیز در صورت وجود اکسیژن وارد میتوکندری می شود .
جواب 2) در چرخه کربس مولکولهای پر انرژی NADH و FADH و نیز مولکول آغاز گر چرخه یعنی اگزالواستات ایجاد می شود که در زنجیره ی انتقال الکترون از هر NADH و FADH به ترتیب 3ATP و 2ATP ایجاد می شود .
جواب 3) باعث می شود که NADH حاصل گلیکولیز به NAD تبدیل و مجددا در اختیار سلول قرار گیرد .
جواب 4) در صفحه 234 کتاب درسی نوشته شده است .
جواب 5) پیرووات حاصل از گلیکولیز وجود اکسیژن وار میتوکندری ها می شود و در نتیجه به جای 2ATP مجموعا 38ATP ایجاد می شود .
_ خودآزمایی صفحه 239 ( ویروس ها )
جواب 1) ویروس ها فاقد هسته ، فاقد سیتوپلاسم ، فاقد غشای پلاسمایی و فاقد دیواره ی اسکلتی می باشند ویروس ها سلول نیستند بلکه بخشی از ساختمان یک سلول می باشند وجه تمایزویروس ها با سلول ها این است که سلول ها هم DNA و هم RNA دارند ولی ویروس ها یا DNAیا RNA دارند . ویروس ها چون سیستم آنزیمی ندارند مجبورند از سیستم آنزیمی میزبان استفاده کنند یعنی ویروس ها آنزیم های لازم برای پروتئین سازی را ندارند .
جواب 2) صفحه 242 کتاب درسی .
جواب 3) هر ویروس شامل : 1- بخش مرکزی شامل DNA یا RNA 2- بخش بیرونی که به صورت پوشش پروتئینی بخش مرکزی را احاطه کرده است و کپسید گفته می شود ، 3- پوشش ( Envelope ) بسیاری از ویروس ها نظیر ویروس آنفلوآنزا علاوه بر بخش مرکزی ، بخش بیرونی دارای غشایی از جنس پروتئین ، لیپید و گلیکو پروتئین می باشند که پوشش نامیده می شود .
جواب 4) پس از ورود به درون سلول میزبان از دستگاه آنزیمی میزبان استفاده می کند و مانند خود می سازد سپس با استفاده از دستگاه آنزیمی سلول میزبان برای خود کپسید می سازد و در بسیاری از ویروس پوشش هم وجود دارد که از پروتئین ، لیپید و گلیکو پروتئین ساخته شده است . این مولکول ها از سلول میزبان قبلی تأمین شده اند .
_ خودآزمایی صفحه 244 ( باکتری ها )
جواب 1) الف : لیپیدهای دیواره ی یو باکتری ها شبیه لیپیدهای دیواره ی جانداران یوکاریوت است و با لیپیدهای موجود در آرکی باکتری ها بسیار متفاوت است . ب : دیواره ی سلولی یو باکتری ها پپتید و گلیکان وجود دارد در حالی که در دیواره ی سلول آرکی باکتری پپتید و گلیکان وجود ندارد . ج:ژن های یوباکتری ها انیترون ندارند ژن های آرکی باکتری همانند ژن های یوکاریوت ها ، قطعات اینترون وجود دارد . د: پروتئین های ریبوزومی آرکی باکتری ها بسیار شبیه مولکول های مشابه دریوکاریوت ها ست و آنها از این نظر با یوباکتری ها تفاوت های بسیار دارند .
جواب 2) چون در ژن های آرکی باکتری ها ، همانند ژن های یوکاریوت ها ، قطعات اینترون وجود دارد و پروتئین های ریبوزومی آرکی باکتری ها بسیار شبیه مولکول های مشابه در یوکاریوت هاست .
- فعالیت صفحه 252 (باکتری ها )
جواب 1 )استافیلوکوکوس اورئوس
جواب 2 ) نمونه مورد آزمایش احتملا از طریق غذایی که باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در آن رشد و توکسین تولید کرده وارد بدن شده است .
جواب 3 )وقتی غذا کاملا پخته شده باشد یعنی اگر باکتری های استافیلو کوکوس اورئوس در اثر پخته شدن غذا کشته شده باشند . آنتی بیوتیک موثر نخواهد بود و چون توکسین حاصل از باکتری استافیلو کوکوس اورئوس در برابر حرارت مقاوم پس سم یعنی توکسین باکتری احتمالا عامل بیماری است .
پاسخ تفکر نقادانه صفحه 254 : انتخاب طبیعی باکتری هایی که سازگاری بیشتری را انتخاب می کند و در نتیجه باکتری هایی که نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم هستند انتخاب شده اند .
_ خودآزمایی صفحه 254 ( باکتری ها )
جواب 1) 1- اندامک ندارند ، 2- اندازه سلول کوچکتر است ، 3- باکتری های تک سلولی اند ، 4- DNA حلقوی دارند ، 5- با تقسیم دو تایی تولید مثل می کنند ، 6- تاژک باکتری از یک تار پروتئینی تشکیل شده است ، 7- باکتری گوناگونی متابولیسمی دارند .
جواب 2) سم خود حاصل متابولیسم است که به وسیله ی باکتری ساخته و ترشح می شود و موجب بیماری می گردد .
_ خودآزمایی صفحه 285 (قارچها )
جواب 1) الف : قارچها کلروفیل ندارند و هتروتروف هستند گیاهان دارای کلروفیل و در نتیجه اتوتروف می باشند . ب: قارچها ریشه ندارند گیاهان دارای ریشه هستند . ج : دیواره سلولی قارچ از جنس کیتین است دیواره ی سلولی گیاهان سلولزی است . د : قارچها بر خلاف گیاهان میتوز هسته ای دارند .
جواب 2) پیکر همه ی قارچها به جز مخمرها ، از رشته های باریکی به نام نحینه تشکیل شده است وقتی نخینه رشد می کند منشعب می شود و توده ای در هم پیچیده و گره خورده به نام میسلیوم ایجاد می کند .
جواب 3) صفحه 292 کتاب درسی .
جواب 4) باکتری های هتروتروف و قارچها از تجزیه کنندگان اصلی دنیای زنده اند و در نتیجه نقش مهمی در بازیافت مواد و برگردان آنها به چرخه ی مواد دارند بسیاری از قارچها انگل هستند و در شرایط مختلف فعالیت دارند و از نظر اقتصادی ارزشمند هستند .
جواب 5) زیگومیست ها و بازیدیومیست ها هم تولید مثل جنسی و هم تولید مثل غیر جنسی دارند . دئو ترومیست ها فقط تولید مثل غیر جنسی دارند . تولید مثل غیر جنسی در زیگومیست ها بسیار شایع تر است .
آسکومیست ها ، معمولا به طریقه ی غیر جنسی تولید مثل می کنند . در بازیدیومیست ها تولید مثل غیر جنسی نادر است ( به جز زنگ ها و سیاهک ها )
خودآزمایی صفحه 291 (قارچها )
جواب 1) قارچ ها براساس ساختارهای تولید مثلی گروه بندی می شوند براساس نوع ساختار تولید مثلی که طی تولید مثل جنسی پدید می آید قارچها را به سه شاخه زیگوتا ، آسکومیکوتا و بازیدیومیکوتا گروه بندی می کنند . ولی قارچها را براساس چگونگی تولید مثل و نیز سهولت مطالعه در چهار گروه زیگومیست ها ، بازیدیومیست ها و آسکومیست ها و دئوترومیست ها قرار دهند .
جواب 2) ساکارومسیز سرویزیه در تولید نان استفاده می شود . بسیاری از آنتی بیوتیک ها مانند پنی سیلین توسط قارچها ساخته می شود . اسید ستیریک یا جوهر لیمو به کمک آسپرژیلوس نیگرا تهیه می شود .
جواب 3) زیگومیکوتا : هاگ های جنسی در زیگوسپوراثر تولید می شوند نخینه فاقد دیواره ی عرضی است. آسکومیکوتا : هاگهای جنسی در آسک تولید می شوند . نخینه دارای دیواره ی عرضی است . بازیدیومیکوتا : هاگهای جنسی در بازیدیوم تولید می شوند نخینه دارای دیواره ی عرضی است .
جواب 4) در کتاب درسی جواب داده شده است .
جواب 5) مخمرها در شرایط مساعد به طریق جوانه زدن تولید مثل می کنند در شرایط نا مساعد مخم اگر نتواند به روش جوانه زدن تولید مثل نماید تولید آسک و هاگ درونی می کند یعنی با روش تولی مثل جنسی تکثیر می یابد . تولید مثل جنسی در مخمرها : از طریق در هم آمیختن دو سلول ( n ) زیگوت ( 2n ) به وجود می آید اگر شرایط نامساعد باشد میوز انجام می دهد یعنی آسک ایجاد می کند که در درون آسک می تواند 8 هاگ ( n ) در انواعی از مخمرها ایجاد شود ( طی تقسیم میوز و میتوز )
_ فعالیت صفحه 296 (قارچ ها )
جواب 1) ب
جواب 2) خاک سترون فاقد قارچهای میکوریز یا قارچ – ریشه ای است چون سترون کردن خاک موجب کشته شدن قارچ ها می شود .
جواب 3) چون قارچهای میکوریز در خاک الف وجود ندارد در نتیجه این گیاهان مواد کمتری جذب می کنند.
جواب 4) قارچهای میکوریز به خاک الف اضافه می کنیم .
_ فعالیت صفحه 298
جواب 1) ساختارهایی تولید مثلی با دیواره ی ضخیم می باشند چون دو نخینه متفاوت به سوی یکدیگر رشد می کنند و سرانجام در تشکیل زیگوسپورانژیوم نقش دارند و هسته های هاپلوئید دو نخینه متفاوت به هم ترکیب می شوند تنوع را زیادتر می کنند و نیز در شرایط نامساعد غیر فعال می باشند و در شرایط مساعد زیگوت های موجود در زیگو سپورانژیوم تقسیم میوز انجام می دهند و می رویند.
جواب 2) چون گلسنگ در محیطهایی که آلودگی هوا زیاد است می میرند .
جواب 3) شکل سمت راست صفحه 307 همان شکل صفحه 301 کتاب است . یعنی قارچ آمانیتا موسکاریا از بازیدیومسیت ها است که هنوز به رشد کامل نرسیده است شکل وسط هم آسکوکارپ مربوط به آسکومسیت هااست و شکل سمت چپ هم کپک نان از زیگومسیت ها می باشد . نحوه ی تولید مثل این سه گروه قارچ در صفحه های 296 و 297 و 298 کتاب درسی نوشته است .
جواب 4) الف: کاهش مساحت جنگل موجب کاهش برداشت قارچهای دنبلان شده است . ب: توقف جنگلی زدایی یعنی باید مساحت مناطق جنگلی در سح فعلی خود ثابت بماند .
جواب 5) ابتدا در محیطهای صخره ای و یا در محیطهایی که خاک وجود نداشته است سپس با پیدایش گلسنگ به تدریج خاک تشکیل شده است چون گلسنگ ها اولین جانداران اکوسیستم ها هستند که در محل جدید جایگزین می شوند و اکوسیستم را بنیان می نهند گلسنگ ها نقش کلیدی در توالی نخستین دارند چون قادرند نیتروژنرا تثبیت کرده و به صورت قابل استفاده به محیط وارد کنند .
_ خودآزمایی صفحه 299
جواب 1) گلسنگ و قارچ – ریشه ای یا میکوریز توضیح آن در صفحه 304 کتاب درسی نوشته شده است .
جواب 2) در صفحه 303 و 304 کتاب درسی .
جواب 3) نوعی قارچ معمولا از آسکومیست ها با یک فتوسنتز کننده ، مثل جلبک سبز ، سیانو باکتری یا هر دو است .
جواب 4) گلسنگ ها می توانند در برابر خشکی و انجماد مقاومت کنند یعنی در چنین شرایطی به خواب می روند تا حذف نشوند وقتی که رطوبت و گرما دوباره به محیط باز می گردد گلنسنگ ها رشد خود را از سر می گیرند بعضی از انها چند هزار سال عمر دارند . گلسنگ ها د شرایط سخت ممکن است به آهستگی رشد کنند .