سؤالات فصل 5 پیش دانشگاهی  ژنتیک جمعیت    

1- سلول رویشی دانه گرده ای درون کلاله شبدری شروع به رشد کرده است. اگر ژنوتیپ ژن خودناسازگارسلول مادرمیکروسپور xy و سلول پارانشیم خورش zx باشد و اللهای z و y وx برای ژن خود ناسازگار مفروض است .

الف – احتمال آلبومینی با ژنوتیپ zzy چقدر است؟

ب – احتمال رویانی با ژنوتیپ xz چقدر است. ؟

ج – احتمال رویانی با ژنوتیپ yx چقدر است؟

 

 

- چون ماده دارای الل x است ، پس دانه گرده حامل الل x نمی تواند درون کلاله شبدر شروع به رشد کند. بنابر این فقط دانه گرده حامل الل y درون کلاله رشد کند.

- مادگی دارای ژنوتیپ zx است . پس کیسه رویانی یا دارای الل z یا الل x است.

- همانطور که می دانید لقاح در نهاندانگان مضاف است .

 

 

پس کل احتمالات :

                                                                  سلول دوهسته ای                               گامت نر

     آلبومن (n3) yxx                  xx            +                y     

 

                                                                                                  تخم زا                    گامت نر

رویان           تخم  (n2) yx                            x        +      y

یا

                                                                      سلول دوهسته ای                            گامت نر

آلبومن (n3) yzz                            zz             + y         

                                                                           تخم زا                                      گامت نر

رویان           تخم  (n2) yz                   z               +            y

احتمال آلبومن yzz  و yxx  و احتمال رویان yz   و yx       à

جواب الف:        

جواب ب: صفر          

جواب ج:

 

 

2- اگر فراوانی بیماران مبتلا به زالی در جمعیتی، 16/0 باشد                      سالم = A        

الف) فراوانی هر یک از الل ها را حساب کنید.                                         زالی =  a   

ب) فراوانی افراد ناقل زن را حساب کنید.

ج) فراوانی افراد هموزیگوت سالم را حساب کنید.

AA              Aa               aa

زالی یک بیماری مغلوب اتوزومی است                      16/0                                                   

 

جواب الف)                                          p+q=1 0/4= = q      0/16  = (aa) = f q2

1-0/4 = 0/6 =  q-1=p

 

جواب ب)                 فراوانی افراد ناقل (مرد و زن)                   48/0 = (4/0)(6/0)2 = pq2

فراوانی افراد ناقل مرد 24/0  و  فراوانی افراد ناقل زن          24/0 =

جواب (ج)                             P2 = f(AA) =0/6x0/6 =0/36

3- اگر فراوانی زنان مبتلا به سیستیک فیبروزیر (مغلوب) 02/0باشد.

الف) فراوانی الل ها را حساب کنید.

ب)فراوانی مردان بیمار چقدر است.

ج)فراوانی مردان ناقل چقدر است.

توضیح: فراوانی زنان بیمار 02/0 است و چون نصف جمعیت مرد و نصف دیگر زن است و این بیماری اتوزومی است، پس فراوانی مبتلایان به بیماری (زن + مرد)

                                04/0 = 02/0 + 02/0

                                                                                                             مرد     زن 

                                                                                                           

الف)                   p =  0/8        0/2 =  = q      0/04  = (aa) = f q2

ب) فراوانی مردان بیمار 02/0 است .

ج) فراوانی زنان ناقل 16/0 و فراوانی مردان ناقل 16/0        à       32 /0 = (8/0)(2/0)2 = pq2

 4- 64% از افراد جمعیت Rh+ هستند.

الف) چه نسبتی از افراد جمعیت هموزیگوت غالب هستند.

ب) چه نسبتی از افراد جمعیت زنان نا خالص هستند.

ج) چه نسبتی از افراد جمعیت Rh+، هموزیگوت هستند.

RR        Rr                        rr                                                                   

                                                                    ؟                              64%

                                                                                        1 - %64 = %36 = rr

q2 = f(rr) =0/36       q =0/6             p =0/4

الف)                                 rr =0/36 و  Rr =0/48     و   RR=0/16 

ب)             زنان ناخالص 24/0 =                       48/0 = pq 2

ج)  =  = نسبت افراد Rh+ که هموزیگوت هستند.

5- فراوانی الل a مربوط به یک بیماری در جمعیت 2/0 است . اگر شایستگی تکاملی فرد بیمار صفر باشد و شایستگی تکاملی فرد هتروزیگوت 5/0 باشد . فراوانی الل بیماری در نسل بعد چقدر خواهد شد.

8/0 = (A) f  2/0 =(a) f

0/04aa + Aa32/0 +AA64/0 = 2(0/2a+ A8/0)

           
           

 

 

حذف + Aa16/0 + AA64/0

 

6- اگر در جمعیتی، فراوانی افراد با لاله گوش آزاد، 91/0 باشد، فراوانی پسران ناخالص، با لاله گوش آزاد چند درصد است؟

    1=  q=0/3  p+q                    09/0=f(aa)=q2                   91/0=pq2+p2

 پسران ناخالص        p=0/7   2pq=2 x 0/7 x 0/3 = %42  ==>  %42 x 1/2 = %21 

7) در یک جمعیت در حال تعادل فراوانی الل A و a مساوی است اگر در فرزندان فراوانی اللa مساوی 4/0شود شایستگی تکاملی فنوتیپ مغلوب چقدر است؟

                               f(a)=                     f(A)=

  جمعیت اولیه                                  aa  Aa+AA+a)2=A+)

     شایستگی x

 جمعیتی که در تولید مثل شرکت می کنند.          Xaa  Aa+AA+

       

 

 

 

 

 

8) 10% از مردان یک جمعیت هموفیل هستند چه نسبتی از زنان بیمارند؟

الف) چه نسبتی از زنان بیمارند.

ب) چه نسبتی از زنان ناقل هستند.

ج) چه نسبتی از افراد جمعیت ناقل هستند.

د) چند در صد افراد جمعیت بیمارند.

غالب

Xh  1/0    <     XH   9/0

زنان

مردان

سالم XH XH 81/0

سالم Y XH 9/0

سالم (ناقل) XH Xh 18/0

بیمار Y Xh 1/0

بیمار Xh Xh 01/0

 

جواب الف) 01/0                                               

جواب ب) 18/0

جواب ج) 9/0                مرد ناقل نداریم + 18/0 زنان ناقل

جواب د) 5/5%                     زن بیمار  01/0   +   1/0   مرد بیمار

9) اگر برای ژن خود ناسازگار در گیاهی چهار الل فرض شود در جمعیت این گیاه چند نوع ژنوتیپ می تواند وجود داشته باشد؟

A                B                C                D

AA             BB              CC              DD    این چهار نوع ژنوتیپ امکان ندارد

        چون گیاه دارای ژن خود ناسازگار است.

 AB            BC              CD                             

 AC            BD

                                                                                                                                      AD

جواب = 6 نوع ژنوتیپ                             تعداد اللها= m

 

 

10) اگرجمعیت زیر شروع به خود لقاحی کنند پس از چند نسل بیش از 90/0 افراد جمعیت خالص هستند.          

جواب: پس از سه دور خود لقاحی بیش از 90% جمعیت خالصند.

WW

80

RW

80

RR

40

 

4/0

4/0

2/0

P

5/0

2/0

3/0

F1

55/0

1/0

35/0

F2

 

05/0

 

F3

 

11) در آمیزش ناهمسان پسندانه ی گیاه شبدر. سلول تخم حاصل ژنوتیب -------- را می تواند داشته باشد.

1) دانه ی گرده ی دهنده ی آنتروزوئید          3) تخمک گیاه دهنده ی تخمزا

2) مادگی گیاه پذیرنده ی آنتروزوئید                            4) پرچم گیاه دهنده آنتروزوئید

توضیح: همیشه نیمی از سلول های تخم حاصل ژنوتیب نر را خواهند داشت

12) نمونه ای از آمیزش ناهمسان پسندانه در یک گیاه نهاندانه توسط ژنی چهار اللی به نام ژن خود ناسازگار تنظیم می شود. از آمیزش گیاه ماده با ژنوتیب a3a4 و گیاه نر با ژنوتیپ a1a2 حداکثر چند نوع ژنوتیپ برای آلبومنهای دانه های حاصل قابل پیش بینی است.

نر     ماده

a1a2             x       a3a4

       
   

سلول دو هسته ای

 
 

گامت

 

 
 

 

 

a1      a2                a3a3                      a1a3a3                    a2a3a3

                                      a4a4                      a1a4a4                    a2a4a4

13)چه درصدی از مردان جمعیتی که 49 درصد زنان آن کوررنگ هستند بینایی طبیعی دارند؟

30% = (xcy) f       P=0/3       q=0/7       49/0 = q2 = (xcxc) f

14) در جمعیت پس از سه نسل خود لقاحی، فراوانی آلل غالب و افراد ناخالص به چه نسبت تغییر
می کند؟

جواب: بدون تغییر -