اطلاعات ژنتیکی لازم برای زیستن در DNA نهفته اما برای استفاده از انها مولکول واسطه نیاز است . بخشی از مولکول DNA  که رونویسی می شود می تواند یک ژن باشد ولی در پروکاریوتها رونویسی چند ژنی هم داریم فرایند رونویسی به انزیم ها وعملکرد صحیح انها مولکول های تامین انرژی نوکلئوتید ها  القا کننده ها وتنظیم کننده ها نیاز دارد مهم ترین انزیم RNA پلی مراز است  که در پرو کاریوتها یکی

است ولی در یوکاریوتها انواع مختلفی دارد .

پلی مراز 1 برای رونویسی ژنهای بزرگ rRNA نوع 2 مولکولهای پیش mRNAوRNA ی کوچک و

نوع 3 tRNA-5sRNA-sRNA را به عهده دارد .

پلی مراز پروکاریوتی یک هولو انزیم است و دارای 6 زیر واحد است که زیر واحد سیگما متحرک است

وبه شناسایی راه انداز کمک می کند .بقیه ی قسمتها همه ی کارها مثل کپی برداری وپیوند فسفو دی استر وپایان را انجام می دهند .در یوکاریوتها 90 درصد کل ژنها mRNA

وبقیه سایر انواع RNA هستند .برای دیدن چگونگی رونویسی روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


1-مرحله ی شروع ابتدا جدا شدن پروتیین ها از DNA سپس شناسایی راه انداز و باز شدن دو رشته واتصال انزیم ها به ان که در پروکاریوتها زیر واحد سیگما مسئول است .

به کمک زیر واحد سیگما وبتا پیوند های هیدروژنی بین انزیم ورشته ی الگو برقرار می شود تا انزیم روی ان قرار بگیرد نخستین نوکلئو تیدی که به انزیم وصل می شود تقریبا

همیشه یک پورین است .ابتدا تعدادی نوکلئوتید بهم وصل شده و ازاد می شوند تا

زمانی که نوکلئوتید اصلی ومکمل پیدا شود اولین جفت نوکلئوتید را نقطه ی شروع مینامند و با علائم مثبت نشان داده وفرودست می گویند .

 

2-رونویسی در جهت 3 به 5 ادامه می یابد و نوکلئوتید های 3 فسفاتی فسفات خود را از دست داده یک فسفاته می شوند پیوند هیدروژنی بین دو رشته ی DNA گسسته

وبین   RNAوDNA تشکیل میشود .وقتی زنجیره ی در حال تشکیل طویل شود پیوند های هیدروژنی گسسته می شود واز زنجیره ی الگو ازاد می شوند ورشته ی الگو با مکمل خود دوباره بهم می پیوندند ومارپیچ را پدید میاورند .

حداکثر سرعت رونویسی 30 تا 60 نوکلئو تید در ثانیه است  3- با رسیدن به جایگاه

غنی از G-C سرعت کند می شود تا رسیدن به جایگاه پایان وپروتیین ازاد کننده خود را

به زنجیره ی در حال ساخت رسانده ان را ازاد میکنند توالی های تکراری یوراسیل ویا ساختار ساقه حلقه یعنی تا خوردگی هم از عوامل پایان است .