کلروپلاست:

 

پلاست ها از اندامک های دو غشایی موجود در یاخته های گیاهی وعده ای آغازیان مثل جلبک ها است .پلاست ها انواع

مختلفی دارند .کلروپلاست که کلروفیل ونشاسته جمع می کنند –امیلوپلاست نشاسته جمع میکند –کرومو پلاست حاوی رنگیزه های کارتنوئیدی است –پروتئوپلاست ذرات پروتیینی جمع میکند .-اولئوپلاست که لیپید جمع میکند –استرینو پلاست استرول را ذخیره می کند

پلاست ها به هم قابل تبدیل هستند مثلا ریشه ی جو در روشنایی کلروپلاست تولید کرده واگر به تاریکی برگردد کلروپلاست به ذرات کروی کاروتن تبدیل می شود .کلروپلاست ها شکل های مختلفی دارند نواری ومارپیچ تیغه ای نعلی شکل  ستاره ای یا مشبک  است .

اندازه های متفاوت دارند و تعداد انها هم در سلول ها و گونه ها و سن های مختلف متفاوت است  .محل انها معمولا در بخش های کناری یاخته است و گاهی  به وسیله ی شبکه ی اندوپلاسمی احاطه شده اند .حرکات در حد جا به جایی

تغییر در اندازه وتغییر شکل مشاهده شده .

کلروپلاست دارای پوش پلاست ماده ی زمینه ای وساختار غشا درونی است

پوش پلاست شامل غشا خارجی –فضای خارجی وغشا درونی است .غشای خارجی صاف است وریبوزوم ندارد .

اتاق خارجی دارای اب نمک های یونی وترکیبات الی است وغشای داخلی هم مثل غشای خارجی است وگاهی چین خورده می باشد .

استروما یا ماده ی زمینه ای از DNA وریبوزوم یا مجموعه های ریبوزومی و انزیم ها ومجموعه های لیپیدی یا پلاستوگلبول تشکیل شده است .غشای خارجی نسبت به مولکول های باردار غیر قابل نفوذ ولی موادی مانند اکسیژن

دی اکسید کربن واسید را عبور میدهد .غشای داخلی مواد باردار را با کمک ناقلین پروتیینی عبور میدهد .

سیستم غشای درونی شامل تیغه های غشایی گرانومی بین گرانومی  واسترومایی هستند .تیغه های گرانومی سکه مانند

روی هم قرار گرفته و گرانوم را پدید می اورند  .به هر بخش کیسه ای یک تیلاکویید می گویند . تیلاکویید های استرومایی که بین گرانوم ها قرار می گیرند و به نوعی  تیغه های استرومایی را بوجود می اورند

ساختمان شیمیایی همان مجموعه لیپید وپروتیین است و لیپید ها بیشتر  اسید های چرب هگزا دکانوئیک دارند ولینولنیک و

تولید سیالیت می کنند . همچنین مولکول کلروفیل فتو سیستم ها کاروتنوئید ها همگی روی این غشا قرار دارند

(کلروفیل دارای زنجیره ی فیتولی و چهار حلقه ی پیرولی که منیزیم در ان قرار داردمی باشد )

بقیه ی متن را دبارهی فتوسنتز در ادامه ی مطلب بخوانید ....کلیک کنید


غشای تیلاکویید در اثر شکستگی تبدیل به ساختار برگچه ای میشود در این غشا ساختار پروتیینی در سطح استرومایی وجود دارد که از دو بخش تشکیل شده که بخش پایه حکم کانال را دارد .همچنین ریبولوز بیس فسفات وفرودوکسین

Nadp+ ردوکتاز هم در سطح استرومایی قرار دارند ودر سمت روزنی یا درونی فتوسیستمها

هر فتوسیستم ازمولکول کلروفیل اصلی رنگیزه های کمکی ویک دهنده ی الکترون و یک گیرنده تشکیل شده که طرفینی قرار میگیرند در فتو سیستم 1مولکول دهنده پلاستو سیانین وگیرنده پروتیین اهن وگوگرد است .

در فتوسیستم 2ماده ی گیرنده دارای ساختاری 4پیرولی است وفئو فیتین نام دارد .زنجیره ی انتقال الکترون ارتباط دو سیستم را برقرار میکند نور به سطح روزنی تیلاکویید برخورد کرده ودر فتوسیستم 2 فئوفیتین الکترون را گرفته و

به599   cyt       وpQ وسیتوکروم f پلاستوسیانین وفتوسیستم 1 منتقل میکند در فتوسیستم 1 الکترون به ماده ی پروتیینی اهن وگوگرد دار منتقل میشود ودر طرف استرومایی از طریق فرودوکسین بهfd-nadp+ردوکتاز میرود وباعث تولید H+و

NADH+ در این قسمت میگردد.با تابیدن نور سطح روزنی دارای بار مثبت وسطح استرومایی کاهش پروتون رخ میدهد

زیرا پلاستوکینون پروتون را از استروما به تیلاکویید انتقال داده وضمنا الکترون دریافت میکند .اختلاف پتانسیل تولید شده در عرض غشا با تغییر شکل دادن بخش راسی ساختار کانالی ان را فعال وATPتولید میکند .واکنش های بی نیاز از نور با کمک مادهی ریبولوز1و5 بیس فسفات وانزیم روبیسکو انجام وچرخه ی کالوین اغاز می شود

RUBPبا دی اکسید کربن به ماده ای 6 کربنه  ونا پایدار تبدیل وسپس دو فسفوگلیسریک اسید 3 کربنه تولید میشود .

این ماده طی واکنش هایی با H+/ NADpH /ATP ترکیب وبه گلیسرالدیید-3-فسفات یاPGALتبدیل میشود .که برای

باز سازی مجدد ریبولوز بیس فسفات از پنج تای ان استفاده میشود ویکی از انها از چرخه خارج وبرای تولید یک قند شش کربنه استفاده میشود یعنی هر دو بار چرخه ی کالوین یک قند 6 کربنه میدهد در برخی گیاهان موسوم به C4مثل ذرت یانیشکر در جاهای مختلف در مزانشیم برگها مادهای 4کربنی تولید میشود که به اسید مالیک تبدیل میگردد واین ماده با از دست دادن دی اکسید کربن د طول تابش شدید نور

چرخه ی کالوین را راه اندازی میکند  که این عمل در غلاف اوندی رخ میدهد

در گیاهانی مثل گل ناز که گوشتی هستند و در شب دی اکسید کربن را جذب میکنند غلاف اوندی هم ندارند اما همین اسید 4 کربنه یا مالیک اسید را دارند  ومیتوانند باانجام فتوسنتز دراوج گرما وبسته بودن روزنه های خود با محیط سازش کنند .