از بخش های مهم زنجیره ی تنفسی که کار انتقال الکترون را بر عهده دارد سیتو کروم ها که انواع b/c/ a/a3 است .اما ترکیبات اصلی زنجیره 1-NAD+ که از مواد دهنده ی هیدروژن مثل ایزوسیترات والفاستو گلوتارات 5کربنه ان را دریافت والکترون را دریافت میکند .

2-FAD فلاووپروتیین است  از سوکسینات دو اتم هیدروژن دریافت میکند . 3-یوبی کینون کار انتقال الکترون به سیتوکروم را به کمکNADH  /FADH انجام می دهد . 4-سیتوکروم  b پروتیین های اهن دار ناقل الکترون به خاطر

داشتن  یون اهن 3+با دریافت الکترون  به یون اهن 2+ احیا میشود .

در اخر الکترون ها وپروتون ها در اختیار اکسیزن قرار گرفته وآب تولید می شود واین وقایع در بستره رخ می دهد .

 

ماده ی اصلی انرژ یزا گلوکز است واکسیداسیون گلوکز شامل مراحل زیر است .1-گلیکولیز  2-اکسیداسیون اسید پیروویک وتشکیل استیل کوا 3- چرخه ی کربس یا اسید سیتریک 4-انتقال الکترون

 

در گلیکولیز یک مولکول گلوکز با مصرف دو تا ادنوزین تری فسفات تولید1و3دی فسفوگلیسریک اسید 3کربنه میکنند.

سپس به کمک یک کیناز فسفات خود را از دست داده و3فسفو گلیسریک اسید وپس از چند واکنش اسید پیروویک تولید میشود .با تشکیل اسید پیروویک گلیکولیز پایان میابد اما اگر روش بی هوازی ادامه یابد یعنی تخمیر رخ بدهد محصولاتی نظیر اسید لاکتیک یا الکل اتیلیک دو کربنه تولید می شود تنفس بی هوازی در بسیاری گیاهان مثل سیب انگور گلابی صورت میگیرد .و واکنش های گلیکولیز برگشت پذیرند .اسید پیروویک با از دست دادن دی اکسید کربن و تولید      نیکوتین امید ادنین واستیل کوا دو کربنه میدهد که استیل کوا به چرخه ی کربس وارد میشود .   


کربس:در این چرخه استیل کوا با اگزالواستات 4کربنه ترکیب و تولید اسید سیتریک 6کربنه مینماید سپس ماده ی 5 کربنه  آلفاستو گلوتاریکبوجود می اید .با از دست دادن  یک دی اکسید کربن دیگر ماده ی 4 کربنی بعد دو تا 4 کربنی دیگر که ایزومر قبلی هستند تشکیل میشوند .

فومارات – مالات – وسوکسینات ترکیبات 4کربنه اند .در هر چرخه ی کربس شش تا NADH2 ودو تا FADH2ودوتاAtPحاصل میشود .

در زنجیره ی انتقال الکترون یون های هیدروژن والکترون از مولکولی به مولکول دیگر انتقال یافته و در اخردر اختیار اکسیژن قرار گرفته وآب تشکیل می شود  این اعمال با دخالت  اکسیزوم ها رخ میدهد وزمانی که بستره غلیظ می شود و آب به فضای خارجی نفوذ می کند اکسیزوم ها زیاد و فعال می شوند .انتقال پروتون ها در عرض غشا یک بار به کمک

فلاووپروتیین ها به سمت فضای خارجی انجام ومیدان الکتریکی ایجاد می کند که موجب بازگشت پروتون از راه پمپ یا عامل راکر بهفضای داخلی می شود در این حالت الکترون ها هم بوسیله ی یوبی کینون در اختیار سیتو کروم ها قرار گرفته وانرژی حاصل از این انتقال به وسیله ی گردن پمپ بدام افتاده وبرای تولید  ATPمصرف می شود .

میتو کندری  اعمالی نظیر سنتز اسید های چرب مثل پالمیتیک  اولئیک واراشیدونیک و...را  انجام می دهد

در اوقات روزه داری به سمت چربی ها رفته  و به گوارش انها کمک می کنند همچنین موادی مانند لیپید پروتیین فلزات مانند اهن  کلسیم رنگ ها و ذرات مشابه ویروس را نیز در خود نگه میدارد

میتو کندری ها مانند باکتری ها غشا چین خورده دارند در غشا خود انزیم های تنفسی دارند ریبوزوم نوع s70دارند

وبه وسیله ی کلرامفنیکول مهار میشوند دارای DNA حلقوی هستند که همانند سازی میکند .قدرت تقسیم هم دارند