کرم خاکی جانوری است با بدن استوانه أی که انتهای آن باریک تر می شود سطح شکمی نسبتاً مسطح و کم رنگ تر است . در صورتی که سطح پشتی تیره تر بوده این جانور فاقد یک سر مشخص و قطعات بدن در گونه های مختلف متفاوت است . هر قطعه از یک بند و هر دو بند به وسیله شیار عرضی از یکدیگر مجزا می گردند اندازه : کرمهای خاکی از لحاظ طولی دامنه وسیعی را در برمی گیرند دهان در بند اول قرار میگیرد و دارای ساختمان گوشتی بوده و فاقد هرگونه زائیده سفت و محکم است .دهان در کرمهای خاکی چهار فرم متفاوت بوده که هر یک دارای نام ویژه أی می باشد مخرج نیز در انتهای بدن واقع گردیده است . رنگ رنگ کرمهای خاکی تا حدود زیادی بستگی به وجود یا عدم وجود دانه های رنگی دانه أی شکل و یا سلولهای رنگی دارد . که در لایه ماهیچه أی زیر کوتیکول وجود دارند . کرمهای رنگی نظیر لومبریکوس ترستریس معمولاً قرمز قهوه ای ویا ترکیبی از آن و حتی گاهی متمایل به سبز . این رنگ تا حدودی به دلیل وجود مایعات زرد رنگ در حفره عمومی یا سلولهای سبز کلراکوژن نزدیک سطح بدن است . نظیر آلوبوفورا کلروتیکا Alloobofora chlourjicaکه سبز رنگ و دارای کمربند تناسلی قرمز رنگ است . سطح شکمی کرمها نسبت به سطح پشتی آنها دارای رنگ روشن تری است . اگر چه در برخی مواقع دانه های رنگی در بدن کرمها کاملاً پخش نبوده بلکه بصورت نوارهای تیره رنگی در روی بندها هستند و فاصله بین بندها در بدن بصورت روشن تری مشاهده می شود نظیر بندهای بدن (Eisenia foetida ). دسته أی از کرمهای خاکی بیرنگ و یا کمرنگ هستند ولی بدلیل هموگلوبین خون آنها که در مویرگهای سطحی جریان دارد و نیز شفاف بودن غشاء بدن ، اغلب صورتی و یا متمایل به رنگ قرمز بنظر می رسند . در صورتی که دیواره بدن مات باشد کرمها بیرنگ متمایل به سفیدند . رنگ کرمهای خاکی بر حسب نوع محیط زیست و عمق خاک نیز متفاوت است . مثلاً کرمهای سطح الارض خاک از کرمهای تحت الارض رنگی ترند . و یا آنهایی که در بقایای گیاهان زندگی می کنند قرمز تر از سایر گونه ها هستند . و نیز گونه هایی که در زیر سطح خاک بسر برده اند و از مواد معدنی تغذیه می کنند خاکستری رنگ و یا خاکستری مایل به آبی است و رنگ گونه های نسبتاً خشک اغلب تیره تر از کرمهای مناطق مرطوب است . گونه های دارای رنگ قرمز نظیر لومبریکوس وایزینیا و اندروبنیا در سطح خاک زندگی می کنند . در حالیکه انواع بیرنگ در لایه های عمیق تر بسر می برند . به عقیده گیلبرت ( 1931) مواد رنگی کرمهای خاکی را در مقابل آسیب های نور خورشید حفاظت می کند . ساختمان داخلی بدن کرم خاکی از دو لوله داخل هم تشکیل شده که لوله خارجی دیواره بدن و لوله داخلی حفره گوارشی است . فضای میان این دو لوله حفره عمومی بدن را تشکیل می دهد ، که دارای پرده أی بنام سپتا ( Septa ) است . که از جنس بافت پیوندی است . و به محفظه هایی بخش می گردد و میان این حلقه ها ی 1و 2 سپتا وجود ندارد و درون حفره عمومی مایه أی بنام صفاتی یا سلومیک وجود دارد که در آن سلولهای آمیبوسیت شناورند . مایع صفاتی برنگ سفید شیری است ک گاهی بدلیل فراوانی سلولهای حاوی مواد چربی برنگ زرد در می آید . نظیر گونه دندرو بینا -(Dendrobena) که سلولهای محتوی قطرات روغن دار د . در گونه ایزونیا فوتیدا (E. foetida این مایع بوی سیر می دهد . غلظت این مایع در گونه های مختلف کرم خاکی متفاوت است و بستگی به رطوبت و شرایط منطقه أی دارد . که کرمها در آن زندگی می کنند . در کرم خاکی شرایط آب و هوایی خشک این مایع غلیظ تر از آنهایی است که در شرایط مرطوب زندگی می کند