تریکودینیازیس یکی از بیماریهای شایع مزارع پرورش ماهی است که دارای انتشار وسیعی بوده و سبب خسارات عمده ای در بین ماهیان می گردند. این انگل متعلق به شاخه مژه داران است و مهمترین گونه های آنادامه ی مطلب را کلیک کنید


ادامه مطلب ...