1-ضخامت دیواره نخستین در سلول کدام بافت یکنواخت نیست ؟

         1 )فیبر                 2) اسکلرئید            3) کلانشیم                 4) کلرانشیم

 

      2- دیواره نایژک های انتهایی انسان ..................... دیواره ی....................... می باشند .

          1)مانند – نای،دارای تاژک         2) بر خلاف – نایژها،فاقد مژک    

          3) مانند -  نایژها،دارای غضروف   4) بر خلاف -  نای،فاقد غضروف روی ادامه مطلب کلیک کنیدتا بقیه ی سوالات وژاسخ ها را ببینید


ادامه مطلب ...