اطلاعات ژنتیکی لازم برای زیستن در DNA نهفته اما برای استفاده از انها مولکول واسطه نیاز است . بخشی از مولکول DNA  که رونویسی می شود می تواند یک ژن باشد ولی در پروکاریوتها رونویسی چند ژنی هم داریم فرایند رونویسی به انزیم ها وعملکرد صحیح انها مولکول های تامین انرژی نوکلئوتید ها  القا کننده ها وتنظیم کننده ها نیاز دارد مهم ترین انزیم RNA پلی مراز است  که در پرو کاریوتها یکی

است ولی در یوکاریوتها انواع مختلفی دارد .

پلی مراز 1 برای رونویسی ژنهای بزرگ rRNA نوع 2 مولکولهای پیش mRNAوRNA ی کوچک و

نوع 3 tRNA-5sRNA-sRNA را به عهده دارد .

پلی مراز پروکاریوتی یک هولو انزیم است و دارای 6 زیر واحد است که زیر واحد سیگما متحرک است

وبه شناسایی راه انداز کمک می کند .بقیه ی قسمتها همه ی کارها مثل کپی برداری وپیوند فسفو دی استر وپایان را انجام می دهند .در یوکاریوتها 90 درصد کل ژنها mRNA

وبقیه سایر انواع RNA هستند .برای دیدن چگونگی رونویسی روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب ...